Skip to content
Bij Heijmans zetten we ons in voor een duurzame, gezonde leefomgeving. Wij zijn ambitieus, we gaan voor duurzaam bouwen zonder uitstoot.
Duurzaam bouwen zonder CO2-uitstoot

CO2-projecten: samen uitstoot verminderen

Bij Heijmans zetten we ons aanhoudend in voor een duurzame, gezonde leefomgeving. Wij zijn ambitieus, we gaan voor duurzaam bouwen zonder uitstoot. Onze toewijding is glashelder: in 2030 willen we volledig emissieloos werken. Dat betekent dat we streven naar nul uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof. Daarnaast omarmen we circulair bouwen en werken we hard om Nederland voor te bereiden op de onvermijdelijke veranderingen in het klimaat.

CO2 Prestatieladder

Om onze inspanningen voor het verminderen van CO2-uitstoot te meten en certificeren, maken we gebruik van de CO2 Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Onze certificering op het hoogste niveau is een belangrijke erkenning van onze langdurige inzet voor duurzaamheid. Bij de certificering op het hoogste niveau hoort ook het organiseren van branchebrede initiatieven voor CO2-reductie met andere marktpartijen.

CO2-uitstoot reduceren

We moedigen niet alleen onszelf aan, maar ook onze leveranciers en partners in de gehele keten om hun bedrijfsactiviteiten op een CO2-bewuste manier uit te voeren. Wij geloven sterk in de kracht van samenwerking om CO2-uitstoot te verminderen. In diverse projecten - zowel door ons, als in samenwerking met onze partners - zetten we concrete stappen om significante vermindering van CO2-uitstoot te realiseren.

Assetmanagement

Duurzame, vlotte doorvaart Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

In de provincies Friesland en Groningen houdt de bouwcombinatie Heijmans en Swarco de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in topconditie. Deze 118 kilometer lange waterweg doorkruist dertien gemeentes en drie waterschappen via drie aan elkaar verbonden kanalen: het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal.

Het traject omvat 32 beweegbare bruggen, elf sluizen, zes afmeervoorzieningen en verschillende bedieningsgebouwen. Op dit traject beheert en onderhoudt de bouwcombinatie meerdere objecten. Alles moet 24/7 functioneren voor het waarborgen van een vlotte en veilige doorvaart voor schepen. Daarnaast verzorgt Heijmans assetmanagement de calamiteitendienst.

Faunapassages A12 Veenendaal-Ede-Grijsoord

Omdat het leefgebied van dieren in Nederland de afgelopen decennia sterk is versnipperd, vergroot Heijmans rond de A12 tussen Ede en Grijsoord de leefruimte voor specifieke diergroepen zoals dassen, reeën, boommarters en slangen. Dit deden we door faunapassages en extra ecologische verbindingen over en naast het spoor aan te leggen.

Na oplevering van het project eind 2016 is Heijmans tot eind 2032 verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van het hele traject Veenendaal-Ede-Grijsoord. Voor Heijmans is dit de eerste Publiek Private Samenwerking (PPS) in Nederland. Op de A12 zijn de afgelopen drie jaar in het volledige areaal de lichtmasten uitgerust met LED-verlichting. Jaarlijks komt dit neer op een besparing van 180.983 kWh, oftewel een besparing van 67 ton CO2.

Groot onderhoud Zee en Delta Zuid, Terneuzen

Het Zeeuwse gebied Zee en Delta Zuid omvat onder andere het kanaal Gent-Terneuzen, een drukbevaren route voor de scheepvaart tussen de Westerschelde en het Belgische Gent. Van 2021 tot 2028 verricht Scaldis (werkcombinatie Heijmans en Istimewa) groot onderhoud van dit Zeeuwse gebied. Met een door Scaldis zelf ontwikkeld proces worden onderhoud en inspecties bepaald. Een belangrijke aanpassing is de nieuwe Zeesluis in Terneuzen. Ook vervangen we op termijn alle grote draaibruggen en sluizen in het kanaal.

Prestatiecontract Zee en Delta Noord

Scaldis onderhoudt van 2022 tot 2027 ook het uitgestrekte Zeeuwse gebied Zee en Delta Noord. Net als de werkzaamheden in het andere areaal Zee en Delta Zuid dat door Scaldis wordt beheerd, gaat het om het uitvoeren van beheer-, onderhoud- en upgradewerkzaamheden. Het betreft hier alle sluizen – waaronder de Kammersluizen en sluizen Hansweert – en een flink aantal bruggen, 345 kilometer aan oevers, oeverbekleding en een gemaal.

Prestatiecontract Oosterscheldekering Zeeland

Heijmans en Istimewa zijn als combinatie Scaldis van 2023 tot 2028 ook aangewezen voor het onderhoud van de Oosterscheldekering in de provincie Zeeland. De opdracht in het prestatiecontract omvat onderhouds- en beheerwerkzaamheden. Daarnaast monitoren we de toestand van het areaal inclusief alle objecten en systemen. Bijzonder is de grootte van het gebied. Zo beslaat het project de gehele stormvloedkering, de eilanden Neeltje Jans en Roggeplaat, de damaanzetten Noord-Beveland en Schouwen-Duivenland, de objecten Roompotsluis en Brouwerspuisluis, de Veersegatdam en de Brouwersdam inclusief de dijken.

Beheer hoofdvaarwegen Oost-Nederland

Heijmans beheert en onderhoudt vanaf 2022 de hoofdvaarwegen in Oost-Nederland. Een belangrijke waterweg in dit samenwerkingsproject met Martens en Van Oord is de Boven-Rijn en Waal tussen de Duitse grens en Woudrichem. Om er voor te zorgen dat schepen niet vastlopen, wordt de bodem van deze rivieren regelmatig uitgebaggerd. Hiervoor meet Heijmans de diepte met een hybride aangedreven peilboot waarna speciale baggerschepen van Martens en Van Oord waar nodig zand weghalen.

Naast dit ‘natte werk’ onderhoudt, herstelt en beheert Heijmans ook oevers en havens langs de rivieren. Aan het begin van het project is gestart met het inzetten van HVO100-brandstof op schepen waarbij dit mogelijk is. Door biodiesel in te zetten hebben we een kleinere CO2-footprint.

Project A1/A27: biobased Fabiola markering

In 2016 begon de combinatie 3Angle met de verbreding van de snelweg A27 tussen Utrecht Noord en knooppunt Eemnes, en de A1 tussen knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Met de realisatie van het project is de doorstroming en veiligheid op de A27 en A1 verbeterd en is de kwaliteit van de leefomgeving behouden.

De werkzaamheden zijn begin 2019 afgerond, waarna de onderhoudsperiode van 25 jaar is ingegaan. Op het project is biobased Fabiola markering toegepast. Dit leverde een besparing van 50 procent op ten opzichte van reguliere thermoplast. Per aangelegde vierkante meter markering scheelde dit 0,4 ton CO2

Prestatiecontract Rijkswegen Midden-Nederland Zuid

Van 2020 tot 2025 onderhoudt Heijmans de verschillende Rijkswegen in de provincie Utrecht. Dit omvat de snelwegen A1, A2, A12, A27 en A28. Dagelijks zijn we verantwoordelijk voor het onderhoud aan de wegen. Het werk is divers: van het vervangen van kapotte lampen en asfalt tot het herstellen van schades, reinigen van vluchtstroken en groenonderhoud.

Het project telt bij elkaar 450 kilometer aan snelwegen. Hiervoor bedenken we continu slimme oplossingen om verkeershinder tot een minimum te beperken en de veiligheid van onze medewerkers te vergroten. Zo is in 2021 tijdens het vervangen van de aangetaste deklaag van de A12 tussen Woerden en Nieuwerbrug gekozen om de snelweg volledig af te sluiten. Door de contractonderbouwing op basis van Best Value-aanpak (de meeste waarde voor de beste prijs) heeft opdrachtgever Rijkswaterstaat de opdracht aan Heijmans gegund.

Heijmans assetmanagement infra A12 - prestatiecontract Rijkswegen Midden-Nederland
In 2021 was het groot onderhoud aan de rijksweg A12 zo spraakmakend dat het de landelijke media haalde. Met de baanbrekende aanpak van het A12-Groot Onderhoud legt Heijmans de lat voor de infrasector op een nieuwe hoogte.

Centrale projecten

Omgevingsmanagement A79, Heerlen - Hulsberg

Het aanleggen van achttien kilometer nieuw en stiller asfalt op de A79 tussen Heerlen en Hulsberg is slechts één van de uitdagingen waar Heijmans in 2021 voor stond. Náást de snelweg bevonden zich namelijk een bodem vol archeologische schatten, mogelijke niet gesprongen explosieven en zeldzame diersoorten. Onze omgevingsmanagers legden hier een gigantische puzzel van alle werkzaamheden die hier naast elkaar werden uitgevoerd. Dankzij een zeer strakke planning klaarden we de klus in zestien weken zodat de overlast van weggebruikers en omwonenden tot een minimum werd beperkt.

Groot onderhoud A6: duurzame asfaltmengsels

De Rijksweg A6 tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug was over een afstand van elf kilometer toe aan groot onderhoud. De verharding van de weg was namelijk op verschillende plaatsen beschadigd en ontbrak het op sommige stukken aan Zeer Open Asfaltbeton (ZOAB). Heijmans heeft tot medio 2021 de fundering deels vervangen, ZOAB aangebracht, duikers onder de A6 vervangen en de vluchtstroken verbreed.

De oude fundering hebben we op een circulaire wijze opnieuw binnen het project toegepast. Ook zijn duurzame asfaltmengsels gebruikt. Door deze en andere maatregelen zoals werken met lokale onderaannemers, ontwerpoptimalisaties, emissieloos materieel, minder materiaalgebruik en efficiënt werken is er 522 ton CO2 bespaard.

Hergebruik van asfalt bij snelwegen A2-A12

In 2024 verzorgt Heijmans het groot onderhoud aan delen van snelwegen A2 en A12. Zo vervangen we onder meer het bestaande asfalt door een variant met een geluidsreducerende laag, brengen nieuwe voegovergangen aan en onderhouden we de Jan Blakenbrug (A2) en viaduct Strijkviertel (A12).

Duurzame wegverharding is hier de norm. Daarom wordt voor het grootste gedeelte gebruik gemaakt van circulair asfalt: na bewerking en controle gebruiken we het verwijderde asfalt opnieuw. De onderlaag van de snelweg bestaat straks uit 70 procent, en de verschillende toplagen uit maximaal 60 procent hergebruikt asfalt.

Reconstructie knooppunt De Nieuwe Meer, Amsterdam

Van 2023 tot 2031 realiseert het consortium TriAX (Heijmans, BESIX en Dura Vermeer) de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer in Amsterdam. Met als doel het beter bereikbaar maken van het noordelijke deel van de Randstad via weg en openbaar vervoer.

Zo wordt het knooppunt en een deel van de A10 Zuid volledig aangepast over een lengte van circa twee kilometer. De nieuwe hoofd- en parallelstructuur op de A10 ontvlecht straks het verkeer op het knooppunt en de A10 zuid. Uiteindelijk sluit De Nieuwe Meer weer aan op de hoofd- en parellelstructuur van het project Tunnel Zuidasdok. Door diverse duurzame maatregelen besparen we 100.000 ton CO2 op dit project.

Uitbreiding snelweg A1, Apeldoorn-Azelo

Voor een betere doorstroming heeft Heijmans ruim 40 kilometer snelweg van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo in beide richtingen verbreed met onder andere 2 x 4 rijstroken en 2 x 3 rijstroken, plus aanpassing van viaducten, bruggen en aansluitende wegen. In 2021 is het project afgerond. Vanwege de lengte van het traject waren diverse stakeholders bij dit werk betrokken. Dit maakte omgevingsmanagement essentieel. Geluidschermen, verbrede viaducten en streekeigen beplanting zorgden weer voor de landschappelijke inpassing van de snelweg in het Sallandse landschap.

Duurzame verbreding A1 Oost, Apeldoorn-Twello

Van 2022 tot 2025 verbreedt Heijmans de snelweg A1 tussen Apeldoorn en Twello. Over een lengte van 14 kilometer krijgt de snelweg in beide richtingen 2x3 en 2x4 rijstroken. Inclusief aanpassingen aan viaducten, bruggen, aansluitende wegen, verzorgingsplaatsen en een verkeersknooppunt. Daarvoor passen we nieuwe duurzame technieken toe. Zo hergebruiken we materialen waaronder beton, asfalt en geleiderails en we zetten zoveel mogelijk elektrisch aangedreven materieel in van vrachtwagens tot graafmachines.

Heijmans CO2 reductie - Duurzame verbreding A1 Oost
Bij de duurzame verbreding van de A1 Oost Apeldoorn-Twello past Heijmans nieuwe duurzame technieken toe, hergebruikt materiaal en zet emissieloos materieel in volgens de klimaatneutrale en circulaire ambitie van opdrachtgever Rijkswaterstaat.

Regionale projecten

Doorfietsroute de Hoek Haarlemmermeer

Op een drukke weg bij knooppunt de Hoek in Haarlemmermeer ontbreekt een veilige fietsroute. Bij de realisatie van deze fietsroute in 2023 voert Heijmans diverse werkzaamheden uit, zoals het opbreken en aanbrengen van asfalt, het opbreken van funderingsmateriaal en het verwijderen en aanbrengen van riolering.

CO2-reductie en de inzet van duurzame brandstoffen vormen een belangrijk onderdeel van dit project. Zo zet Heijmans waar het kan elektrisch materieel in. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van duurzame HVO 100 diesel. In het eerste kwartaal heeft dit al geleid tot een vermindering van 34,8 ton CO2.

Plaatsing spoortunnel, Rijen

In het Brabantse Rijen schoof Heijmans in augustus 2023 in één nacht een 4,8 miljoen kilo zware spoortunnel over een afstand van 54 meter op zijn plek. Hiervoor werd 11.000 m3 zand ontgraven. Na het plaatsen van de tunnel was het spoor drie dagen later weer volledig hersteld en werd het treinverkeer hervat. Nu werken we tot begin 2024 aan de onderdoorgang en de omgeving. Daarna wordt de N631 door de tunnelbak aangelegd. Naar verwachting kan het verkeer vanaf medio 2024 door de nieuwe tunnel rijden.

Aanleg spoortunnel, Amersfoort

In opdracht van ProRail heeft Heijmans medio november 2020 vlakbij Amersfoort een 36 meter lange tunnel over een afstand van 33,5 meter onder het spoor bij Hooglanderveen geschoven. De Veentunnel van 1,3 miljoen kilo is in één weekend geplaatst. Hiervoor moest 2.700 m3 zand worden ontgraven. Door de efficiënte voorbereiding was het treinverkeer slechts tweeëneenhalve dag verstoord. Via de Veentunnel kunnen fietsers nu veilig van Nijkerk naar Amersfoort fietsen en vice versa.

Dagelijks Beheer Contract, Haarlem

Heijmans voert vanaf 2023 een DBC-contract (Dagelijks Beheer Contract) uit voor de openbare verlichting en verkeersregelingsinstallaties in Haarlem en Zandvoort. Hieronder valt een breed scala aan objecten zoals armaturen, PRIS (Parkeer Route Informatie Systeem), camera’s, flitspalen en bollards. Maar ook coördinatie met derden voor glasvezel en welkomstborden valt onder de scope van dit project.

Voor maximale CO2-reductie gebruiken we een elektrische werkbus, vrachtwagen en hoogwerker. In het eerste kwartaal van 2023 heeft dit al geleid tot een vermindering van 1,3 ton CO2.

Spoorwegonderdoorgang Contactweg Amsterdam

Sinds begin 2022 ligt er een veilige onderdoorgang voor auto’s en fietsers onder het spoor bij de Amsterdamse Contactweg. Deze spoorwegonderdoorgang heeft de vorm van een T-splitsing, inclusief een fietsbrug met één enkele overspanning van bijna veertig meter. Tijdens de aanleg heeft Heijmans ook een nieuw spoordek gebouwd. Voor dit project is circulair beton gebruikt. Daarnaast is door slim te ontwerpen de lengte van de onderdoorgang met circa 150 meter ingekort. Dit scheelt niet alleen in kosten, maar zorgt ook voor een kleinere CO2-footprint.

Bouwrijp maken Greenport Venlo

Vanaf 2015 tot 2030 maakt Heijmans het zeshonderd hectare grote gebied van Greenport Venlo bij Klavertje 4 bouwrijp. In deze logistieke hotspot vinden tal van bedrijven hun nieuwe thuisbasis. Het bijzondere is dat een bouwperceel pas wordt vrijgegeven als de opdrachtgever een kavel verkoopt. Dan start Heijmans direct met het bouwrijp maken van de grond door onder andere het verleggen van kabels en leidingen en (bureau)onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Dit zorgt voor een dynamisch proces waarbij we de opdrachtgever ontzorgen.

Duurzame wegverbreding N59

Medio 2023 heeft Heijmans de verbindingsweg N59 tussen Zeeland en Zuid-Holland verbreed. Bij de wegverbreding en de plaatsing van geleiderail op deze autoweg gebruikten we elektrisch materieel zoals rupskranen en vrachtwagens.

Daarnaast is er in samenwerking met Greenchoice en Green Energy Storage een laadplein ingericht vanwege de gunstige ligging van het depot vlakbij een windmolenpark. Hierdoor konden we het elektrisch materieel voorzien van groene stroom. Door deze en andere duurzame maatregelen, zoals gebruik HVO100 biodiesel, circulaire geleiderails en duurzame asfaltmengsels besparen we op dit project 4.467 ton CO2.

Bij de duurzame verbreding van de N59 werd elektrisch materieel voorzien van groene stroom.
Bij de N59 werd in samenwerking met Greenchoice en Green Energy Storage een laadplein ingericht vanwege de gunstige ligging van het depot vlakbij een windmolenpark. Hierdoor konden we het elektrisch materieel voorzien van groene stroom.

Neem contact met ons op