Skip to content
hofjes_tilburg_jozef9.jpg
Onmisbare smeerolie tussen project en omgeving

Omgevingsmanagement

‘7 Uur en @HeijmansNL start met veel lawaai.’ We kennen de uitlatingen op Twitter en Facebook en als ze worden gemaakt, zijn ze vaak terecht. Zonder overlast kunnen we helaas (nog) niet bouwen, wel met meer wederzijds begrip. Daarom zoeken we altijd goed contact met de omgeving van onze projecten. Omgevingsmanagement draait om het kennen van en zorgen voor de omgeving, overlast proberen te beperken en duidelijk zijn over de werkzaamheden die we uitvoeren.

Oorkleppen af

Bouwprojecten hebben veel impact op de omgeving. Soms tijdelijk door bouwhinder, vaker voor altijd omdat de omgeving is veranderd. Door omgevingsmanagement zorgt Heijmans voor een gedragen eindresultaat. Dat doen we door te bouwen aan draagvlak bij allerlei stakeholders en belanghebbenden. Wij:

  • zorgen voor een soepele start van het project door beheersing van de conditioneringsaspecten
  • beperken actief de bouwhinder voor de omgeving
  • stemmen af met en informeren belanghebbenden

Het resultaat is een soepel verloop van het project: minder omgevingsrisico’s, meer draagvlak en een positief imago.

Omgevingssensitief

Een bouwproject is altijd van tijdelijke aard. We realiseren ons dat we te gast zijn in de projectomgeving en willen een goede buur zijn. In de opstartfase maken we een grondige analyse van de omgeving. Hierbij bepalen we wie de belanghebbenden zijn op en rond het project. Dit gaat om betrokken overheden, belangenorganisaties, omwonenden, bedrijven, beheerders, recreanten etc.

Ook kijken we naar de fysieke aspecten en functies: ligt er een druk kruispunt voor de deur, kwetsbare infrastructuur onder de weg, of huizen, natuur of monumenten direct naast de bouwplaats? Deze analyse gebruiken we om te bepalen welke afstemming en communicatie nodig is, welke hinderbeperkende maatregelen zinvol zijn en waar we extra aandacht aan draagvlak of risico’s moeten besteden.

Stakeholdermanagement

We betrekken en informeren belanghebbenden tijdig, volledig en op de juiste manier. Afhankelijk van het type belanghebbenden, het onderwerp ter bespreking en grootte van de ontvangende groep kiezen we uit een breed palet aan communicatiemogelijkheden. Dit varieert van informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven, actuele info op projectwebsites of via de Heijmans BouwApp en het aloude, vertrouwde kopje koffie.

De verscheidenheid aan belanghebbenden zorgt voor veel verschillende belangen en invloeden op het project (issues en risico’s), dit vraagt om een goede regie. Dat is stakeholdermanagement.

Hindermanagement

Er zijn verschillende vormen van hinder. Een belangrijke hindervorm is verkeershinder. Verkeer moet zoveel en veilig mogelijk blijven rijden tijdens de werkzaamheden, en bestemmingen houden we bereikbaar. Dat vraagt planning en organisatie. In nauwe afstemming met onder andere wegbeheerders, de verkeerscentrale en de nood- hulpdiensten plannen we zorgvuldig iedere wegafzetting en fasering. De omgevingsmanager ondersteunt de verkeerskundigen bij de afstemming met alle belanghebbenden. Gezamenlijk werken we aan de beste oplossing.

Heijmans wil een gezonde leefomgeving maken. We nemen maatregelen om de leefbaarheid tijdens het werk zo optimaal mogelijk te houden en zo de hinder te beperken. Dat doen we door alternatieve bouwmethoden te kiezen, zoals boorpalen in plaats van heipalen, sproeien van wegen bij stofvorming of elektrisch materieel inzetten voor minder uitstoot van CO2 en geluidsoverlast.

Conditionering

Voordat we starten met de uitvoeringswerkzaamheden, doorlopen we de conditioneringswerkzaamheden. Dit zijn alle activiteiten die nodig zijn om een project juridisch en technisch bouwrijp te maken voor de bouwwerkzaamheden. Bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen, verleggen van kabels en leidingen, beschermen van flora en fauna, opsporen van niet gesprongen explosieven of veilig stellen van archeologische waarden. Pas als dit naar behoren is doorlopen kunnen we starten met de bouw.

Conditionering vindt plaats binnen het spanningsveld van omgevingsbelangen, projecteisen en het voldoen aan wet- en regelgeving. Omgevingsmanagement ondersteunt dit conditioneringstraject en draagt zorg voor een goede afstemming met de projectorganisatie, bevoegde gezagen en de opdrachtgever.

Duurzaamheid en omgeving

In het ontwerp denken we na over een gezonde inrichting voor de toekomst: maximale verkeers- en sociale veiligheid, extra groenvakken voor meer luchtzuivering en lokaal opslaan van hemelwater. En belangrijker: via burgerparticipatie zetten we steeds vaker de wensen en behoeften van de eindgebruiker centraal. Zij denken mee over de toekomstige inrichting van hun eigen leefomgeving. Dit levert een gedragen inrichting op, en mooier: buren zijn meer met elkaar verbonden door de samenwerking. We creëren meerwaarde en benutten onze projecten als een kans om de openbare ruimte te verslimmen en verduurzamen.

Op de koffie

Van vroeg in het project tot en met de nazorg proberen we goede buren te zijn. Informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven, actuele info op projectwebsites en het aloude, vertrouwde kopje koffie. Bij de mensen thuis of in de keet. Het is maar net waar de koffie lekkerder is.