Skip to content
Heijmans Algemeen 7.jpg
Aandeel, analisten en aandeelhouders

Het aandeel

Het aandelenkapitaal

Geplaatst kapitaal per 6 september 2023

Soort aandeel Aantal geplaatste aandelen Nominale waarde per aandeel Nominale waarde geplaatstkapitaal % van totaal Stemrecht per aandeel Totaal stemrecht % van totaal
Gewone aandelen 26.825.860 € 0,30 € 8.047.758 100% 1 26.825.860 100%

Het aandelenkapitaal van Heijmans N.V. is per 31 december 2022 als volgt samengesteld:

Aandeel 2022 (1)

Gewone aandelen

De aandelen worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Heijmans (verder te noemen ’Stichting AK’). De nominale waarde per gewoon aandeel bedraagt € 0,30. De Stichting AK heeft per 31 december 2022 23.552.919 certificaten van aandelen uitgegeven, die genoteerd zijn aan de effectenbeurs van NYSE Euronext in Amsterdam. Het stemrecht op gewone aandelen berust bij Stichting AK. Aan ieder gewoon aandeel zijn dertig stemmen toegekend. Certificaathouders die tijdens een aandeelhoudersvergadering willen stemmen, krijgen voor dit doel een onvoorwaardelijke volmacht van Stichting AK. Het verloop van het aantal (certificaten van) gewone aandelen en een overzicht van kengetallen per (certificaat van) gewoon aandeel is weergegeven in onderstaande tabel.

Aandeel 2022 (2)

Heijmans N.V. is genoteerd aan de Euronext Amsterdam. Relevante gegevens in het kader van de beursnotering zijn in de volgende tabel weergegeven:

Aandeel 2022 (3)

Geplaatst kapitaal en aandelenbelangen

Het geplaatst kapitaal en het daarmee samenhangende stemrecht is in 2022 voor het laatst gewijzigd als gevolg van het uitgeven van (certificaten van) aandelen in verband met de betaling van het dividend op (certificaten van) gewone aandelen in de vorm van stockdividend en van de intrekking van de cumulatief preferente financieringsaandelen B.

Op de cumulatief preferente aandelen B hebben per 26 april 2022 drie betalingen ten laste van de agioreserve plaatsgevonden die het gevolg zijn van de aflossingselementen die beschreven staan in paragraaf 6.22 van de jaarrekening in dit jaarverslag. Het betreft 1) de hoogte van de dividend-coupon in contanten, 2) een bedrag dat overeenkomt met 50% van het bedrag aan dividend dat op (certificaten van) gewone aandelen is uitgekeerd (ongeacht of het stock dividend of cash dividend betreft) en 3) een additionele terugbetaling in verband met de hoogte van de solvabiliteit. Daarnaast is op 28 april 2022 met de houders van deze aandelen overeengekomen dat Heijmans de per die datum nog resterende agioreserve vrijwillig aflost. Daarmee is de waarde per cumulatief preferent aandeel B verlaagd van € 6,82 naar € 0,21 (de nominale waarde) en bedroeg het stemrecht per de contractuele aanpassingsdatum van 30 juni 2022 0,0268 per cumpref.

Alle geplaatste 4.510.000 cumulatief preferente financieringsaandelen B zijn, nadat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) op 12 juli 2022 de daarvoor benodigde inkoopmachtiging heeft afgegeven, op 13 juli 2022 door de vennootschap ingekocht. De ingekochte aandelen zijn, eveneens na een besluit van de genoemde BAVA, per 22 september 2022 ingetrokken uit het geplaatste kapitaal. Per die datum zijn er geen preferente financieringsaandelen B geplaatst.

Het stemrecht van het gewone aandeel is dertig stemmen per gewoon aandeel. Het geplaatste kapitaal en daarmee samenhangende stemrecht is 31 december 2022 als volgt samengesteld:

Aandeel 2022 (4)

Per 31 december 2022 houden, voor zover bij Heijmans bekend en mede op basis van het register Wet melding zeggenschap (Wmz) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de volgende beleggers een belang in Heijmans van 3% of meer:

Aandeel 2022 (5)

Op basis van door bankinstellingen, custodians (bewaarders van aandelen) en informatiediensten beschikbaar gestelde informatie is de spreiding van het aandelenbezit als volgt weer te geven:

Aandeel 2022 (6)

Gedurende het verslagjaar 2022 is het (geschatte) belang voor zover gehouden door institutionele beleggers naar alle waarschijnlijkheid beperkt gestegen tot 44,6% (2021: 44,1%). Van het aantal certificaten van gewone aandelen, in bezit van institutionele beleggers, wordt naar schatting 33,5% in Nederland gehouden (ultimo 2021: 24,3%). De stijging bij Nederlandse aandeelhouders ging gepaard met een daling die met name zichtbaar was bij Engelse institutionele investeerders. Van het aantal certificaten van gewone aandelen in bezit van particuliere beleggers wordt naar schatting het merendeel in Nederland gehouden.

Koersverloop

De slotkoers van 2022 van het gewoon aandeel bedraagt € 10,12. Dit is een daling van 32% ten opzichte van de slotkoers van het boekjaar 2021 (€ 14,90), hetgeen een slechtere performance is dan de AscX-index die in dezelfde periode met 15% daalde. Ondanks het feit dat Heijmans gedurende het jaar telkens haar resultaatverwachting handhaafde en ook publiek kenbaar maakte dat de uitspraak van de Porthos-casus in het stikstofdossier geen materiele invloed had, leed de koers onder het slechte sentiment rondom met name de woningmarkt. De grafiek toont het koersverloop van het aandeel Heijmans in 2022 ten opzichte van de AscX-index, de AEX en AMX, alsmede ten opzichte van de andere Nederlandse beursgenoteerde bouwonderneming BAM.

Aandeel 2022 (7)

Overzicht analisten

Onderstaande analisten volgen Heijmans:

Bank Analist Telefoon
ABN Amro Martijn den Drijver +31 20 628 0042
ING Financial Markets Tijs Hollestelle +31 20 563 8789
Kepler Cheuvreux André Mulder +31 20 563 2380
De Groof / Petercam Luuk van Beek +31 20 573 5471

Neem contact met ons op