Skip to content
Heijmans Algemeen 7.jpg
Aandeel, analisten en aandeelhouders

Het aandeel

Het aandelenkapitaal

Overzicht geplaatst kapitaal per 22 september 2022

Soort aandeel Aantal geplaatste aandelen Nominale waarde per aandeel Nominale waarde geplaatstkapitaal % van totaal Stemrecht per aandeel Totaal stemrecht % van totaal
Gewone aandelen 23.552.926 € 0,30 € 7.065,877,80 100% 30 706.587.780 100%

Aandelenkapitaal per 31 december 2021

Het aandeel 1.png

Gewone aandelen

De aandelen worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Heijmans (verder te noemen ‘Stichting AK’). De nominale waarde per gewoon aandeel bedraagt € 0,30. De Stichting AK heeft per 31 december 2021 22.760.472 certificaten van aandelen uitgegeven, die genoteerd zijn aan de effectenbeurs van NYSE Euronext in Amsterdam. Het stemrecht op gewone aandelen berust bij Stichting AK. Aan ieder gewoon aandeel zijn dertig stemmen toegekend. Certificaathouders die tijdens een aandeelhoudersvergadering willen stemmen, krijgen voor dit doel een onvoorwaardelijke volmacht van Stichting AK.

Het verloop van het aantal (certificaten van) gewone aandelen en een overzicht van kengetallen per (certificaat van) gewoon aandeel is weergegeven in onderstaande tabel.

Het aandeel 2.png

Heijmans N.V. is genoteerd aan de Euronext Amsterdam. Relevante gegevens in het kader van de beursnotering zijn in de volgende tabel weergegeven:

Het aandeel 7.png

Cumulatief preferente financieringsaandelen B

Op 28 juni 2002 zijn 6.610.000 cumulatief preferente financieringsaandelen B uitgegeven tegen een uitgiftekoers van € 10 per aandeel. De nominale waarde per aandeel bedraagt € 0,21. Vanaf 18 september 2015 bedraagt het aantal uitstaande cumulatief preferente financieringsaandelen B 4.510.000. Deze aandelen zijn niet in enige notering ter beurze opgenomen en zijn niet gecertificeerd. Het dividend wordt iedere vijf jaar herzien, hetgeen meest recent met ingang van 1 januari 2019 is geschied. Vanaf dat moment tot de eerstvolgende herzieningsdatum (1 januari 2024) is een vergoeding van 7,21% overeengekomen, jaarlijks achteraf betaalbaar binnen veertien dagen na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Tussentijds verlaagt deze vergoeding met honderd basispunten (1%-punt) zodra het uitstaande kapitaal cumulatief preferente financieringsaandelen B halveert ten opzichte van het bedrag dat ultimo 2018 uitstond ter hoogte van € 45.100.000. De Vennootschap heeft het recht om deze preferente financieringsaandelen B (tussentijds) in te kopen dan wel in te trekken. Tijdens de nieuw vastgestelde herzieningsperiode zijn onder bepaalde voorwaarden aflossingselementen van toepassing. Zodra sprake is van tussentijdse aflossingen wordt ieder jaar op 30 juni de stemverhouding herzien. Voor de specifieke afspraken met bijbehorende voorwaarden wordt verwezen naar paragraaf 6.21 van de jaarrekening in dit jaarverslag.

Geplaatst kapitaal en aandelenbelangen

Het geplaatst kapitaal en het daarmee samenhangende stemrecht is in 2021 voor het laatst gewijzigd als gevolg van 1) het uitgeven van (certificaten van) aandelen in verband met de betaling van de vergoeding op de cumulatief preferente financieringsaandelen B in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen en 2) het uitgeven van (certificaten van) aandelen in verband met de betaling van het dividend op (certificaten van) gewone aandelen in de vorm van stockdividend. Daarnaast heeft op de cumulatief preferente financieringsaandelen B twee betalingen ten laste van de agioreserve plaatsgevonden die het gevolg zijn van de aflossingselementen die beschreven staan in paragraaf 6.21 van de jaarrekening in dit jaarverslag. Het betreft 1) de hoogte van de dividend coupon en 2) een bedrag dat overeenkomt met 50% van het bedrag aan dividend dat op (certificaten van) gewone aandelen is uitgekeerd (ongeacht of het stock dividend of cash dividend betreft). Hiermee is de waarde per cumulatief preferent financieringsaandeel B verlaagd van € 9,28 naar € 6,82. In vervolg daarop is de stemrechtverhouding per 30 juni 2021 overeenkomstig verlaagd. Voor de achtergrond van deze vergoedingen en aanpassingen wordt verwezen naar paragraaf 6.21 van de jaarrekening in dit jaarverslag. Het stemrecht voor één cumulatief preferent financieringsaandeel B is 0,871 stemmen per preferent aandeel. Het stemrecht van het gewone aandeel is dertig stemmen per gewoon aandeel. Het geplaatste kapitaal en daarmee samenhangende stemrecht is 31 december 2021 als volgt samengesteld:

Het aandeel 4.png

Per 31 december 2021 houden, voor zover bij Heijmans bekend en mede op basis van het register Wet melding zeggenschap (Wmz) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de volgende beleggers een belang in Heijmans van 3% of meer:

Het aandeel 5.png

Op basis van door bankinstellingen, custodians (bewaarders van aandelen) en informatiediensten beschikbaar gestelde informatie is de spreiding van het aandelenbezit als volgt weer te geven:

Het aandeel 6.png

Gedurende het verslagjaar 2021 is het (geschatte) belang voor zover gehouden door institutionele beleggers naar alle waarschijnlijkheid afgenomen tot 44% (2020: 40%). Van het aantal certificaten van gewone aandelen, in bezit van institutionele beleggers, wordt naar schatting 24% in Nederland gehouden. Dit is een daling ten opzichte van ultimo 2020 (17% in Nederland). Van het aantal certificaten van gewone aandelen in bezit van particuliere beleggers wordt naar schatting het merendeel in Nederland gehouden.

Overzicht analisten

Onderstaande analisten volgen Heijmans:

Bank Analist Telefoon
ABN Amro Martijn den Drijver +31 20 628 0042
ING Financial Markets Tijs Hollestelle +31 20 563 8789
Kepler Cheuvreux André Mulder +31 20 563 2380
De Groof / Petercam Luuk van Beek +31 20 573 5471

Neem contact met ons op