Skip to content
Heijmans Algemeen 7.jpg
Aandeel, analisten en aandeelhouders

Het aandeel

Het aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal van Heijmans N.V. is per 31 december 2020 als volgt samengesteld:

Aandelen grafiek_1.png

Gewone aandelen

De aandelen worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Heijmans (verder te noemen ’Stichting AK’). De nominale waarde per gewoon aandeel bedraagt € 0,30. De Stichting AK heeft per 31 december 2020 21.933.470 certificaten van aandelen uitgegeven, die genoteerd zijn aan de effectenbeurs van NYSE Euronext in Amsterdam. Het stemrecht op gewone aandelen berust bij Stichting AK. Aan ieder gewoon aandeel zijn dertig stemmen toegekend. Certificaathouders die tijdens een aandeelhoudersvergadering willen stemmen, krijgen voor dit doel een onvoorwaardelijke volmacht van Stichting AK.

Het verloop van het aantal (certificaten van) gewone aandelen en een overzicht van kengetallen per (certificaat van) gewoon aandeel is weergegeven in onderstaande tabel.

Aandelen grafiek_2.png

Heijmans N.V. is genoteerd aan de Euronext Amsterdam. Relevante gegevens in het kader van de beursnotering zijn in de volgende tabel weergegeven:

Aandelen grafiek_3.png

Cumulatief preferente financieringsaandelen B

Op 28 juni 2002 zijn 6.610.000 cumulatief preferente financieringsaandelen B uitgegeven tegen een uitgiftekoers van € 10 per aandeel. Vanaf 18 september 2015 bedraagt het aantal uitstaande cumulatief preferente financieringsaandelen B 4.510.000. De nominale waarde per aandeel bedraagt € 0,21. Deze aandelen zijn niet in enige notering ter beurze opgenomen en zijn niet gecertificeerd. Het dividend wordt iedere vijf jaar herzien hetgeen meest recent met ingang van 1 januari 2019 is geschied. Vanaf dat moment tot de eerstvolgende herzieningsdatum (1 januari 2024) is een vergoeding van 7,21% overeengekomen, jaarlijks achteraf betaalbaar binnen veertien dagen na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Tussentijds verlaagt deze vergoeding met honderd basispunten (1%-punt) zodra het uitstaande kapitaal cumulatief preferente financieringsaandelen B halveert ten opzichte van het bedrag dat ultimo 2018 uitstond ter hoogte van € 45.100.000. De Vennootschap heeft het recht om deze preferente financieringsaandelen B (tussentijds) in te kopen dan wel in te trekken. Tijdens de nieuw vastgestelde herzieningsperiode zijn onder bepaalde voorwaarden aflossingselementen van toepassing. Voor de specifieke afspraken met bijbehorende voorwaarden wordt verwezen naar paragraaf 6.21 van de jaarrekening in dit jaarverslag.

Geplaatst kapitaal en aandelenbelangen

Het geplaatst kapitaal en het daarmee samenhangende stemrecht is in 2020 voor het laatst gewijzigd als gevolg van het uitgeven van (certificaten van) aandelen in verband met de betaling van de vergoeding op de cumulatief preferente financieringsaandelen B in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen. Tevens heeft een betaling ten laste van de agioreserve plaatsgevonden ter hoogte van de dividend coupon, waarmee de waarde per aandeel is verlaagd van € 10 naar € 9,279. In vervolg daarop is de stemrechtverhouding per 30 juni 2020 overeenkomstig verlaagd. Voor de achtergrond van deze vergoedingen en aanpassingen wordt verwezen naar paragraaf 6.21 van de jaarrekening in dit jaarverslag. Het stemrecht voor één cumulatief preferent financieringsaandeel B is 1,186 stemmen per preferent aandeel. Het stemrecht van het gewone aandeel is dertig stemmen per gewoon aandeel. Het geplaatste kapitaal en daarmee samenhangende stemrecht is 31 december 2020 als volgt samengesteld:

Aandeel grafiek_4.png

Per 31 december 2020 houden, voor zover bij Heijmans bekend en mede op basis van het register Wet melding zeggenschap (Wmz) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de volgende beleggers een belang in Heijmans van 3% of meer:

Aandeel grafiek_5.png

Op basis van door bankinstellingen, custodians (bewaarders van aandelen) en informatiediensten beschikbaar gestelde informatie is de spreiding van het aandelenbezit als volgt weer te geven:

Aandeel grafiek_6.png

Gedurende het verslagjaar 2020 is het (geschatte) belang voor zover gehouden door institutionele beleggers naar alle waarschijnlijkheid afgenomen tot 40% (2019: 47%). Van het aantal certificaten van gewone aandelen, in bezit van institutionele beleggers, wordt naar schatting 17% in Nederland gehouden. Dit is een daling ten opzichte van ultimo 2019 (25% in Nederland). Van het aantal certificaten van gewone aandelen in bezit van particuliere beleggers wordt naar schatting het merendeel in Nederland gehouden.

Overzicht analisten

Onderstaande analisten volgen Heijmans:

Bank Analist Telefoon
ABN Amro Martijn den Drijver +31 20 628 0042
ING Financial Markets Tijs Hollestelle +31 20 563 8789
Kepler Cheuvreux André Mulder +31 20 563 2380
De Groof / Petercam Luuk van Beek +31 20 573 5471

Neem contact met ons op