Efficiënt en verantwoord bestuur

Corporate Governance gaat over een aantal elementaire zaken. Ten eerste over de strategie en de realisatie van bedrijfsdoelstellingen. Maar ook over effectief bestuur: ofwel de verhoudingen tussen bestuurders, toezichthouders en andere betrokkenen, zoals de aandeelhouders en ondernemingsraad, maar ook klanten en leveranciers. Het derde element is bedrijfscultuur, waarbij het gaat om het integer handelen in de organisatie. Vervolgens is de monitoring en evaluatie van belang. Tot slot gaat het bij het element van verantwoording en transparantie om de interne en externe communicatie.

Strategie

Heijmans heeft de ambitie om de beste speler in de branche te worden. Dit bereiken we door de kernactiviteiten via inkoop, commercie, tender- en projectmanagement te verbeteren en te vernieuwen en zo ons marktaandeel in bestaande markten te vergroten en nieuwe markten te veroveren. Daarvoor is een cultuur van discipline en eenheid nodig.

Strategie en materialiteitsanalyse.pdf (449,0 KB)

Cultuur

Binnen Heijmans geldt een gedragscode. In deze gedragscode zijn 8 punten als algemeen normen- en waardenkader verwoord, waarvan Heijmans verwacht dat deze door haar medewerkers worden gerespecteerd in hun werkzaamheden voor Heijmans. Basis hiervoor zijn drie kernwaarden: resultaatgerichtheid, eigenaarschap en samenwerking. Voorwaarde voor integer handelen is openheid die onder andere wordt gestimuleerd door voorbeeldgedrag van het management. Daarnaast wordt medewerkers de mogelijkheid geboden melding te doen van gedrags- en integriteitskwesties. Daarvoor kunnen medewerkers terecht bij aangewezen vertrouwenspersonen. In de Commissie Integriteit komen tweemaal per jaar issues, dilemma’s en thema’s op het gebied van integriteit en alle daaraan gelieerde onderwerpen aan de orde. Deze commissie doet op basis daarvan aanbevelingen aan het bestuur over het te voeren beleid.

Governance structuur

De hoofdlijn van de governance structuur van Heijmans wordt bepaald door het certificeren van aandelen via Stichting Administratiekantoor Heijmans. Dit heeft als doel besluiten op een aandeelhoudersvergadering niet via een toevallige meerderheid te laten verlopen. De certificaten van aandelen zijn vrij inwisselbaar in gewone aandelen. De onderliggende principes van de corporate governance code worden door Heijmans onderschreven en zijn als zodanig geïmplementeerd in de corporate governance-structuur.

Binnen het corporate governance beleid hanteert Heijmans een aantal instrumenten, onderverdeeld naar regels, reglementen, codes en toezicht enerzijds en middelen (zoals trainingen, bijeenkomsten, opleidingen, sociale media) anderzijds. De inzet ervan hangt af van het beoogde doel en de stakeholdersgroep.