Skip to content
de_bermen_heijmans_csu_renewi_samenwerking_4.jpg
Verbeteren, verslimmen, verduurzamen

Strategie

Heijmans strategie augustus 2022

Verbeteren

De doelstellingen die we eerder onder het strategisch programma 'Focus, Discipline, Excellence' hadden geformuleerd, blijven onverminderd van kracht en dragen bij aan onze ambitie om steeds te blijven verbeteren. Als projectenbedrijf moeten we scherp blijven op risico’s en actief sturen op risicobeheersing en contractmanagement. In de eerste plaats is deze pijler dan ook intern het fundament voor een gezond, stabiel bedrijf. Daarnaast dragen veiligheid, kwaliteit en betrouwbare processen ook bij aan de voorspelbaarheid van onze diensten voor opdrachtgevers.

Veiligheid

We werken veilig of we werken niet!

Concrete doelen:

 • We zijn pas tevreden bij 0 ongevallen
 • IF < 1 in 2023
 • In 2023 hebben we over de volle breedte van het bedrijf trede vier van de Veiligheidsladder behaald

We onderhandelen niet over veiligheid. Elk ongeval is er één te veel. Daarom voeren we een strikt veiligheids- programma: GO! Geen Ongevallen! We hebben de afgelopen jaren goede stappen gezet om het veiligheidsbewustzijn door het hele bedrijf te verbeteren. Onder invloed van marktgroei en druk op resources zien we echter dat de veiligheid het afgelopen jaar weer meer onder druk is komen te staan. Veiligheid blijft daarom het eerste aandachtspunt in alle projecten, zodat iedereen doordrongen wordt van het besef ‘Ik werk veilig of ik werk niet’.

Risicobeheersing en procesverbetering

Alle projecten zijn voorspelbaar en dragen bij aan de winst!

Concrete doelen:

 • In 2023 zijn we voorspelbaar doordat alle grotere projecten binnen de initiële bandbreedte eindigen
 • In 2023 leveren alle projecten een positieve bijdrage aan de winst

We zijn ondernemer: ons werk gaat altijd gepaard met risico’s. Het is zaak die risico’s scherp onder ogen te zien en er actief op te sturen. Met als doel voorspelbaarheid van onze projecten en daarmee onze bedrijfsvoering. Naast methodieken en protocollen is het nakomen van afspraken de eerste voorwaarde voor procesverbetering.

Kwaliteit van organisatie:

We zijn de nummer 1 werkgever in de bouw!

Concrete doelen:

 • We reduceren het aantal collega’s dat ongewenst vertrekt elk jaar met 50%
 • We reduceren het ziekteverzuim elk jaar met 5%
 • In 2021 is er een hogere medewerkersbetrokkenheid dan in 2019.

Als we de beste willen zijn voor onze klanten, dan moeten we ook de beste mensen binnenhalen en het beste uit die mensen halen. Daarom blijven we investeren in de ontwikkeling, inzetbaarheid en de vitaliteit van onze mensen. Met bijzondere aandacht voor het delen van trots en erkenning, voor leiderschap en samenwerking.


Verslimmen

Met vernieuwende ideeën, producten en diensten willen we slimme oplossingen bieden die passen bij onze expertise. En die een bijdrage leveren aan belangrijke vraagstukken van nu en morgen. De gebouwde omgeving wordt steeds meer interactief door intelligente systemen die data genereren. Deze informatie helpt ons klanten steeds beter van dienst te zijn. Maar ook het bouwproces zelf, door de hele keten, kan slimmer: door meer te denken vanuit standaards en een geïndustrialiseerd proces. Heijmans heeft de ambitie om een regierol te (blijven) vervullen in ontwerp, realisatie en beheer van de gebouwde omgeving en wil daarom mede vormgeven aan verslimming van de keten.

Digitalisering

Digitaal bouwen is voor ons even belangrijk als fysiek bouwen!

Concrete doelen:

 • Alle opgaves waaraan we werken, hebben in 2023 een digitale tweeling
 • We zetten jaarlijks 5 nieuwe datagedreven diensten succesvol in de markt
 • Het aantal abonnementen uit datagedreven diensten in de gebruiksfase groeit elk jaar met 50%

Digitalisering zorgt voor fundamentele veranderingen in de bouw en we willen daarop anticiperen. Alles wat we bouwen, leggen we vast in één digitaal model. In dit model kunnen we vervolgens het gebruik monitoren en besturen. Daarmee krijgt alles wat we ontwerpen, realiseren en onderhouden, een digitale tweeling en worden de fysieke en de digitale wereld steeds meer met elkaar verbonden. Dit levert niet alleen nieuwe informatie en mogelijk- heden op, maar ook nieuwe verdienmodellen. Met innovaties als SlimWonen, BikeScout en Beyond Eyes hebben we reeds stappen in de goede richting gezet. In de toekomst zullen we nog meer data uit de gebouwde omgeving verzamelen en die vertalen naar nieuwe inzichten, producten en diensten.

Maaktechnologie

We gaan meer werken vanuit gestandaardiseerde processen en producten!

Concrete doelen:

 • In 2025 hebben we ten opzichte van 2020 50% van de uren on-site verschoven naar off-site

We zetten in op een omslag in ons denken: van denken in unieke projecten naar het standaardiseren van processen (conceptueel bouwen), modulair bouwen en het inzetten van slimme logistiek en technologie op en rond de bouwplaats. Daarmee bereiden we ons tevens voor op een verder oplopend tekort aan capaciteit, zoals dat nu al voelbaar is in de markt


Verduurzamen

Als toonaangevende partij in de sector willen we een leidende rol spelen in de verduurzaming van de leefomgeving. We kunnen het verschil maken door duurzaam te ontwerpen, met oog voor alternatieve en decentrale energiewinning, efficiënt (her)gebruik van resources en optimaal comfort en beleving. Daarbij houden we vast aan de uitgangspunten van onze visie in ‘De contouren van morgen’, geconcentreerd rondom energie, materialen en ruimte. Het uiteindelijke doel is niet langer te onttrekken, maar juist toe te voegen aan de leefomgeving en daarmee waarde te creëren.

Energie

We produceren CO2 neutraal en maken energieneutrale oplossingen voor onze klanten!

Concrete doelen:

 • Vanaf 2023 is Heijmans CO2-neutraal. Eventuele restwaarde wordt gecompenseerd
 • In 2023 kunnen we emissieloos produceren, in 2030 doen we dit op al onze opgaves
 • In 2023 kunnen we 100% energieneutrale oplossingen leveren aan onze klanten

Wij borgen dat de energieprestatie van de gebouwde omgeving past bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Het liefst zoeken we daarbij naar effectieve oplossingen op gebiedsniveau, omdat we daar betaalbare ingrepen kunnen doen met maximale impact. Tegelijkertijd willen we individuele klanten kunnen bedienen die vragen om een energieneutraal huis, kantoor of viaduct. Op die manier grijpen we alle kansen aan voor energietransitie in de gebouwde omgeving. Daarnaast werken we aan het structureel terugbrengen van onze eigen footprint, in de eerste plaats onze eigen CO2-uitstoot. Om dit te stimuleren compenseren we onze resterende CO2-uitstoot na 2023. En we werken steeds meer met elektrisch materieel. Deze laden we altijd met groene stroom.

Zo ontstaat als het ware een interne prijs op CO2 die stimulerend zal werken bij alle investeringen die in de komende jaren nodig zijn om écht fossielvrij te worden.

Materialen

We zetten in op 100% circulair bouwen in 2023!

Concrete doelen:

 • Bij al onze aanbiedingen rekenen we uit wat de milieuprestatie is. In 2023 leveren we die standaard mee aan onze klanten
 • In 2021 zijn alle verpakkingen in onze bouwprojecten 100% herbruikbaar of recyclebaar
 • In 2023 zijn al onze grondgebonden woningen 100% circulair. In 2030 geldt dat ook voor onze niet-grondgebonden woningen
 • In 2023 passen we circulair asfalt en beton toe; in 2030 bouwen we er in 100% van onze opgaves mee

Wij willen de behoeften van onze klanten invullen met oplossingen die het milieu minimaal belasten. Dat betekent dat we nadenken over materialen die we gebruiken en hergebruiken, over de optimale levensduur van onze bouw- werken, over renoveren in plaats van nieuw bouwen. Dat begint al bij het ontwerp. We werken aan meer bewustzijn op dit gebied, maar zetten ook concrete stappen. Zo gaan we standaardproducten, waaronder onze conceptwoningen, circulair maken. Maar ook vervuilende materialen - zoals asfalt, beton en staal – willen we steeds minder belastend maken en op termijn vervangen door schone alternatieven. Daarnaast laten we onze invloed gelden in de keten. Bijvoorbeeld door verpakkingen te weren of recyclebaar te maken en logistieke oplossingen te kiezen die onnodige transportbewegingen voorkomen.

Ruimte

We ontwikkelen blauw, groen en veilig!

Concrete doelen:

 • Vanaf 2021 scoren al onze gebiedsontwikkelingen een Greenlabel score van A
 • In 2023 leiden al onze ingrepen in de gebouwde omgeving tot een verbetering van de plaatselijke biodiversiteit, klimaatadaptatie en veiligheid
 • We passen onze nieuwste oplossingen elk jaar toe in drie opgaves die daarmee nieuwe showcases van een gezonde leefomgeving worden

Bouwen én de kwaliteit van de natuurlijke omgeving verbeteren: het kan, dat hebben we op allerlei plekken al bewezen. Juist daarom willen we onze kennis en ervaring op het gebied van ecologie en waterbeheer inzetten op alle plekken waar wij ontwikkelen en bouwen, zowel in nieuw te ontwikkelen als in bestaande gebieden. Omdat we ons ervan bewust zijn dat we Nederland moeten beschermen tegen wateroverlast, hitte en droogte. Schone lucht, groen en blauw zijn nodig om een gezonde leefomgeving te creëren. In de basis is een gezonde leefomgeving ook een veilige omgeving, zowel in fysieke als in sociale zin. Daarom blijven we slimme oplossingen voor veilig verkeer en veilige buurten ontwikkelen.

Neem contact met ons op