Skip to content
nieuwsbericht_co2_uitstoot_juni_2018.jpg

CO2-uitstoot infra activiteiten afgenomen in 2017

7 juni 2018, 00:00

De CO2-uitstoot als gevolg van de activiteiten van Heijmans Infra is in 2017 gedaald, waardoor we een eerste stap hebben gezet naar een verdere CO2-reductie. Met name het brandstofverbruik van activiteiten die onder de zogenoemde scope 1 vallen, hebben deze daling veroorzaakt. Dat blijkt uit de rapportage die Heijmans Infra elk jaar uitbrengt in het kader van de CO2-prestatieladder.

Realisatie 2017

De CO2-emissie over 2017 bedraagt 44.610 ton, een afname van bijna 6% ten opzichte van het jaar ervoor (47.425 ton). Gerelateerd aan de omzet bedraagt de afname van de CO2-uitstoot 15,7% ten opzichte van 2016.

Om de CO2-uitstoot te meten en rapporteren maakt Heijmans gebruik van scopes.
*Scope 1 betreft de uitstoot veroorzaakt door brandstoffen die wij zelf inkopen en verbruiken (voornamelijk gas, diesel en benzine)
*Scope 2 omvat CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik op projecten (deze CO2 stoten wij niet zelf uit, maar energieproducenten) en zakelijk gebruik privéauto’s en vliegverkeer
*In scope 3 wordt CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en openbaar vervoer berekend, binnen onze footprint.

Onze focus is vooral gericht op scope 1 en in mindere mate op scope 2. Deze scopes veroorzaken merendeel van de CO2-uitstoot en kunnen wij direct beïnvloeden door maatregelen te nemen.

Scope 1: Brandstoffen

Er zijn 3 grote veroorzakers van de uitstoot in scope 1 (94%), te weten leaseauto’s, de asfaltcentrales en bij uitvoering van projecten. Binnen scope 1 is de CO2-uitstoot in 2017 met ruim 5,5% afgenomen in vergelijking met het jaar daarvoor. Deze afname is vooral duidelijk waarneembaar bij de uitstoot op projecten, daar staat tegenover dat de uitstoot bij de asfalt is gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de productie stijging van 10%. Bij de andere onderdelen zijn de verschillen gering.

Scope 2: Elektriciteit en zakelijke kilometers

De CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik en zakelijk verreden kilometers vormt nog geen half procent van de totale CO2-emissie. De conversiefactor voor Nederlandse groene stroom is verlaagd naar nul en daardoor is de bijdrage van scope 2 tot nagenoeg nihil teruggelopen. De elektriciteit die wij verbruiken, wordt opgewekt bij de watercentrale bij de sluis in Limmel.

Scope 3: Woonwerkverkeer en openbaar vervoer

De CO2-uitstoot in scope 3 levert een geringe bijdrage aan de totale footprint (5%). De uitstoot van woon-werkverkeer is licht afgenomen, maar blijft nagenoeg gelijk met het voorgaande jaar.

Doelstelling 2012-2016

Heijmans had de ambitie om de CO2-emissie, gerelateerd aan de omzet, in deze vier jaar minimaal 6% te laten afnemen ten opzichte van 2012. Deze reductiedoelstelling is niet gehaald, omdat de CO2 uitstoot was toegenomen en de omzet was gedaald in de periode 2012 – 2016.

Doelstelling 2017-2020

Voor de komende periode van vier jaar heeft Heijmans een nieuwe reductiedoelstelling geformuleerd, waarin we de uitstoot met 10% gaan verlagen, gerelateerd aan de omzet. Voor deze periode handteren we 2016 als referentiejaar voor zowel emissie als omzet.

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de beoogde CO2-reductie, gerelateerd aan de omzet, nu al ruimschoots is behaald. De ervaring uit voorgaande jaren leert dat het verloop van de reductielijn zeer grillig kan verlopen. Voortdurend bewaken van de doelstelling en het doorvoeren van de beoogde maatregelen vergt continu onze aandacht.

Meer aandacht voor reductiemaatregelen: Ketenanalyse

De CO2 prestatieladder vraagt steeds meer aandacht voor de CO2-uitstoot in de keten (van productie tot levering aan Heijmans, zoals bijvoorbeeld transport, betonmortelproductie en grondverzet). Daarbij is het belangrijk dat Heijmans samen met ketenpartners onderzoekt hoe CO2-uitstoot in de keten kan worden verlaagd. Heijmans heeft twee ketenanalyses uitgevoerd (volgens handboek 3.0); 'Reductie CO2 bij asfaltproductie en verwerking' en 'Reductie CO2 door toepassing van specifieke betonmortel samenstelling'.

Reductie CO2 bij asfaltproductie en verwerking

De CO2-uitstoot op projecten wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het asfalteringsproces. Een van de beoogde maatregelen is om dit proces beter in kaart te brengen en de kansen voor brandstofreductie (dus ook CO2 -reductie) te onderzoeken.

Daarnaast blijven wij transport van asfalt nauwlettend bewaken. Bij het project VOC Noord Brabant zijn de asfalttransporten onder de loep genomen en geanalyseerd. Door een goede afstemming tussen frezen, transport, asfalteren en asfaltproductie is een reductie van 5% behaald op de CO2-uitstoot.

De analyse bij andere projecten heeft aangetoond dat deze reductie bij kleinere projecten niet haalbaar is, omdat transportvolumes te klein zijn. Desalniettemin blijft Heijmans op volle retourvrachten sturen binnen het asfalttransport (asfalt aanvoeren en freesmateriaal afvoeren).

Reductie CO2 door toepassing van specifieke betonmortel samenstelling

De CO2-uitstoot op een project wordt vooral veroorzaakt door de materialen die binnen onze projecten verwerken, zoals asfalt, staal en beton. Vooral bij het toepassen van beton kunnen we aan de voorkant sturen door specifieke mengsels toe te passen met een lagere CO2 uitstoot. Daarvoor hebben we in 2017 een procedure geformuleerd voor het bestellen van betonmortel 'Beton op prestatie'. Binnenkort wordt hier meer over gecommuniceerd.

Projecten

In 2017 had Heijmans 17 projecten in uitvoering en 2 projecten in voorbereiding met gunningvoordeel door de CO2 -prestatieladder, waarvan 1 project in 2017 is afgerond. Binnen deze projecten is in 2017 circa 4734 ton CO2 uitgestoten. Dit komt overeen met 11% van de totale uitstoot van Heijmans Infra.

Vooruitblik

Voor de periode 2017 – 2020 is een nieuw Energie Management Plan opgesteld, waarin de nieuwe reductiedoelstelling (10% CO2-reductie gerelateerd aan de omzet ten opzichte van 2016) met bijbehorende maatregelen is opgenomen, voor de komende vier jaar. Met de beoogde maatregelen wil Heijmans 6% CO2-reductie halen bij de leaseauto’s, 2% op projecten en 2% bij productie en verwerking van asfalt in de planperiode.

Bij leaseauto’s wordt meer aandacht besteed aan het terugdringen van brandstofverbruik. Ook wordt ingezet op meer elektrische auto’s. Bij projecten worden processen geanalyseerd met de lean-systematiek, waarmee efficiëntie van werkzaamheden omhoog gaat (en CO2-uitstoot omlaag). Voor het verlagen van de CO2-uitstoot van het asfaltproductieproces wordt onder meer de zandopslag overkapt bij de asfaltcentrales, zodat het vochtgehalte laag blijft.

autos_in_markt_maastunnel_maastricht_heijmans.jpg

Ondertussen gaat Heijmans onverminderd verder met het verwezenlijken van haar brede duurzaamheidambitie, door het inzicht verder te vergroten, innovaties ontwikkelen, medewerkers te betrekken bij de doelstellingen en ruimte bieden voor goede ideeën en eigen initiatieven. Daarnaast blijft samenwerking in de keten belangrijk in het behalen van CO2-reductie.

In 2018 heeft Heijmans een nieuw CO2 bewust certificaat behaald, dit certificaat heeft nu betrekking op Heijmans Nederland, zodat ook Bouw en Utiliteit en Vastgoed onder het certificaat vallen. Vanaf 2018 rapporteren we dan ook over de prestaties van Heijmans Nederland en niet alleen over Heijmans Infra.

Meer weten over de CO2-footprint en de prestaties van Heijmans Infra? Neem dan contact op met Stefan Daamen, adviseur duurzaamheid.