Skip to content
a1-apeldoorn-beekbergen-heijmans-13.jpg

CO2-uitstoot infra activiteiten toegenomen in 2016

15 juni 2017, 01:00

De CO2-uitstoot als gevolg van de activiteiten van Heijmans Infra is in 2016 gestegen, waardoor de CO2-reductiedoelstelling niet is behaald. Met name het brandstofverbruik van activiteiten die onder de zogenoemde scope 1 vallen, hebben deze stijging veroorzaakt. Dat blijkt uit de rapportage die Heijmans Infra elk jaar uitbrengt in het kader van de CO2-prestatieladder.

Realisatie 2016

De CO2-emissie in 2016 bedraagt 46.167 ton, een toename van bijna 4% ten opzichte van het jaar ervoor (44.536 ton). Gerelateerd aan de omzet bedraagt de toename van de CO2-uitstoot 6,7% ten opzichte van 2015.

Om de CO2-uitstoot te meten en rapporteren maakt Heijmans gebruik van scopes.

  • Scope 1 betreft de uitstoot veroorzaakt door brandstoffen die wij zelf inkopen en verbruiken (voornamelijk gas, diesel en benzine)
  • Scope 2 omvat CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik op projecten (deze CO2 stoten wij niet zelf uit, maar energieproducenten) en zakelijk gebruik privéauto’s en vliegverkeer
  • In scope 3 wordt CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en openbaar vervoer berekend, binnen onze footprint.

De focus is gericht op scope 1 en in mindere mate op scope 2. Deze scopes veroorzaken merendeel van de CO2-uitstoot en kan Heijmans direct beïnvloeden met het nemen van maatregelen.

Scope 1: Brandstoffen
Het grootste deel van de uitstoot (94%) wordt veroorzaakt door leaseauto’s, bij uitvoering van projecten en in asfaltcentrales. Binnen scope 1 is de CO2-uitstoot in 2016 met ruim 4% gestegen in vergelijking met het jaar daarvoor. Deze stijging is hoofdzakelijk waarneembaar bij ‘brandstof kantoren’.

Scope 2: Elektriciteit en zakelijke kilometers
De CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik en zakelijk verreden kilometers vormt nog maar 1 procent van de totale CO2-emissie. De geringe bijdrage van het elektriciteitsverbruik wordt veroorzaakt door het gebruik van Nederlandse groene stroom. De uitstoot binnen scope 2 is in 2016 vooral bij projecten afgenomen (32%) ten opzichte van 2015.

Scope 3: Woonwerkverkeer en openbaar vervoer
De CO2-uitstoot in scope 3 levert een geringe bijdrage aan de totale footprint (5%). Deze blijft nagenoeg gelijk met het voorgaande jaar.

Doelstelling 2012-2016

Heijmans heeft de ambitie om de CO2-emissie, gerelateerd aan de omzet, in vier jaar minimaal 6% te laten afnemen en hanteert 2012 als referentiejaar voor zowel emissie als omzet.

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de beoogde CO2-reductie, gerelateerd aan de omzet, niet is behaald. Bovenstaande grafiek laat zien dat de omzet de afgelopen jaren geleidelijk is afgenomen; met een scherpe daling in het laatste kwartaal van 2016. Daar staat tegenover dat de CO2-uitstoot tot eind 2014 weliswaar is gedaald, maar vanaf het laatste kwartaal 2014 geleidelijk is toegenomen. Dit heeft tot gevolg dat de uitstoot per Euro is toegenomen en de beoogde CO2-reductie niet is behaald in de afgelopen periode. Voor de periode 2017 – 2020 is een nieuw Energie Management Plan opgesteld met daarin opgenomen concrete maatregelen om de relatieve CO2-uitstoot te verlagen.

Meer aandacht voor reductiemaatregelen

De CO2 prestatieladder vraagt steeds meer aandacht voor de CO2-uitstoot in de keten (van productie tot levering aan Heijmans). Om meer inzicht te krijgen in de uitstoot voert Heijmans ketenanalyses uit in samenwerking met belangrijk ketenpartners (die veel CO2-uitstoot veroorzaken). In de 2e helft van 2016 is meermaals overleg geweest met ketenpartners die actief zijn in transport, betonmortelproductie of grondverzet. Gezamenlijk wordt aan een CO2-reductie strategie gewerkt.

Scope 3 ketenanalyse

Gelet op het certificaat heeft Heijmans twee ketenanalyses uitgevoerd (volgens handboek 3.0); “Reductie CO2 bij asfalttransport” en “Reductie CO2 door hergebruik bitumen”.

Reductie CO2 bij asfalttransport

Het afgelopen half jaar zijn bij het project VOC Noord Brabant, aansluitend op de pilots van 2015, opnieuw asfalttransporten onder de loep genomen en geanalyseerd. Door een goede afstemming tussen frezen, transport, asfalteren en asfaltproductie is een reductie van 5% behaald op de CO2-uitstoot. De analyse heeft ook aangetoond dat deze reductie bij kleinere projecten niet haalbaar is, omdat transportvolumes te klein zijn. Desalniettemin blijft Heijmans op volle retourvrachten sturen binnen het asfalttransport (asfalt aanvoeren en freesmateriaal afvoeren).

Reductie CO2 door hergebruik bitumen

De CO2-reductie van bitumen is vooral gericht op hergebruik van freesasfalt in combinatie met lage temperaturen asfalt (GreenwayLE). Vanaf juli 2014 hanteert Heijmans het principe van “GreenwayLE tenzij” dit houdt in dat GreenwayLE standaard wordt toegepast in de onderlagen, waardoor minder CO2 wordt uitgestoten bij asfaltproductie in centrales. In juni van 2015 heeft RWS GreenwayLE officieel erkend als volwaardig alternatief voor conventionele tussenlagen. Het afgelopen jaar is de productie van GreenwayLE echter met circa 50% afgenomen ten opzichte van 2015. Komende periode wordt meer aandacht geschonken aan de toepassing van GreenwayLE in de onderlagen. Daarnaast gaan de onderzoeken door naar de verbetering van GreenwayLE, zodat deze ook geschikt wordt voor toepassing in toplagen.

In 2016 startte Heijmans met een nieuwe ketenanalyse van asfalt, waarbij het gehele proces van productie tot en met verwerking tegen het licht is gehouden. Hieruit zijn aanvullende CO2-reductiemaatregelen naar voren gekomen, die in de periode 2017-2020 worden geïmplementeerd.

Projecten

In 2016 had Heijmans 19 projecten, met gunningvoordeel door de CO2 prestatieladder in uitvoering, waarvan 4 projecten in 2016 werden afgerond. Binnen deze projecten is in 2016 circa 5.233 ton CO2 uitgestoten. Dit komt overeen met 11% van de totale uitstoot.

Vooruitblik

Begin 2017 heeft Heijmans de prestaties vergeleken met de doelstelling, zoals verwoord in het Energie Management Plan(EMP) 2012 - 2016. Daaruit is gebleken dat de doelstelling niet is behaald. Voor de periode 2017 – 2020 is een nieuw EMP opgesteld, waarin de nieuwe reductiedoelstelling (10% CO2-reductie gerelateerd aan de omzet ten opzichte van 2016) met bijbehorende maatregelen is opgenomen, voor de komende 4 jaar. Met de beoogde maatregelen wil Heijmans 6% CO2-reductie halen bij de leaseauto’s, 2% op projecten en 2% bij productie en verwerking van asfalt. Bij leaseauto’s wordt meer aandacht besteed aan het terugdringen van brandstofverbruik. Ook wordt ingezet op elektrische auto’s. Bij projecten worden processen geanalyseerd met de lean-systematiek, waarmee efficiëntie van werkzaamheden omhoog gaat (en CO2-uitstoot omlaag). Voor het verlagen van de CO2-uitstoot van het asfaltproductieproces wordt onder meer de zandopslag overkapt bij de asfaltcentrales, zodat het vochtgehalte laag blijft.

Ondertussen gaat Heijmans onverminderd verder met het verwezenlijken van haar brede duurzaamheidambitie, door het inzicht verder te vergroten, innovaties ontwikkelen, medewerkers te betrekken bij de doelstellingen en ruimte bieden voor goede ideeën en eigen initiatieven. Daarnaast blijft samenwerking in de keten belangrijk in het behalen van CO2-reductie.