Skip to content
dijkversterking_heijmans_lauwersmeerdijk_9.jpg
Aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit en waterbeheer

Heijmans en het klimaat

Bij Heijmans vinden wij het belangrijk dat iedereen veilig en prettig kan wonen in Nederland. Dat doen we door slimmer te bouwen met aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit en waterbeheer. We hebben de lat hoog gelegd en stevige ambities om nu en in de toekomst te anticiperen op veranderende behoeften en uitdagingen. We doen een stap naar voren en maken de beweging naar een Heijmans als duurzame aanvoerder.

Anticiperen op klimaatveranderingen

In het licht van de toenemende klimaatveranderingen is het cruciaal dat we blijven innoveren om de impact op het milieu verminderen en de veerkracht van onze samenleving vergroten. We moeten zorgen dat alles wat we realiseren, bestand is tegen het toenemende wateroverlast en droogte. Onze gebouwen en de gebouwde omgeving zullen hierop moeten worden aangepast.

Aansluitend nemen wij onze verantwoordelijkheid om de opwarming van de aarde te beperken. We hebben aanzienlijke doelstellingen om emissies te reduceren. Dit gaat verder dan alleen onze directe uitstoot; we betrekken de volledige keten in de transitie naar duurzaamheid.

Klimaatneutraal: duurzame doelstellingen

Impact maken vraagt om leiderschap, lef en ambitie. Heijmans wil geen toeschouwer zijn en afwachten. Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor de toekomst van Nederland. Wij zetten een stap naar voren en maken de beweging naar duurzame aanvoerder, en we zijn niet bang om de lat hoog te leggen:

In 2030 zijn wij 100% CO2-neutraal in de directe emissies (Scope 1&2)

De uitstoot van onze directe activiteiten brengen we terug naar nul. Dit doen we door duurzame maatregelen te nemen die betrekking hebben op ons wagenpark, materieel en onze kantoren en op bouwplaatsen.

In 2030 reduceren wij de indirecte emissies met 50% (Scope 3)

Wij maken impact in de keten en halveren indirecte emissies ten opzichte van 2019. De emissies die voortkomen uit productiematerialen van leveranciers gaan we steeds verder beperken. Zoals ook de uitstoot van woningen, gebouwen en projecten die we hebben opgeleverd.

In 2040 werken en bouwen wij volledig klimaatneutraal

We zetten nog een volgende stap in onze duurzaamheidscommitment. In 2040 willen we volledig energieneutraal bouwen en werken. Dat betekent dat zowel bij Heijmans als elders in onze keten geen schadelijke stoffen vrijkomen door onze activiteiten.

Wetenschappelijke toetsing

Om onze ambities te toetsen heeft Heijmans zich gecommitteerd aan het Science Based Target Initiative (SBTi). Deze internationale organisatie beoordeelt de door Heijmans opgestelde duurzame doelen. Door ons te verbinden aan het SBTi zorgen we ervoor dat onze reductiedoelstellingen in lijn zijn met wat nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord van Parijs (2015). Om de opwarming te beperken, is het noodzaak om de uitstoot van CO2, drastisch te verminderen. Bij Heijmans nemen we hierin verantwoordelijkheid en treffen we maatregelen om nu en op lange termijn emissies te reduceren.

Broeikasgasemissies meten

Om te weten waar je naartoe gaat, moet je weten waar je staat. Bij Heijmans meten we daarom onze broeikasgasemissies volgens de normen van het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol).

Het GHG Protocol is een internationaal erkend raamwerk dat is ontworpen om organisaties te ondersteunen bij het meten en beheren van hun broeikasgasemissies zoals koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O), en fluorhoudende gassen.

We gaan onze eigen uitstoot in 2030 naar nul brengen door ons wagenpark, materieel en onze kantoren en bouwplaatsen verder te verduurzamen (Scope 1&2, GHG Protocol). Tegelijkertijd streven we naar vijftig procent reductie van onze indirecte emissies die betrekking hebben op productiematerialen van leveranciers en door Heijmans opgeleverde gebouwen (Scope 3, GHG Protocol). Ons uiteindelijke doel is om in 2040 volledig klimaatneutraal te opereren, waarbij er in de gehele keten geen schadelijke stoffen vrijkomen.

Duurzaam bouwen

We zetten uitsluitend duurzame oplossingen en werkmethoden in om actief bij te dragen aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en een goede waterbalans. Dat doen we circulair en met de hele keten waarin we werken. Zo ondersteunen we het herstel van de natuur en dragen we bij aan een leefbare toekomst voor iedereen. Wij zorgen ervoor dat mensen prettig kunnen wonen, werken en verbinden.

Wij zijn: Makers van de Gezonde Leefomgeving.

Neem contact met ons op