Skip to content
Heijmans project op Schiphol

Eindvonnis Wintrack II procedure positief voor Koninklijke Heijmans

16 oktober 2023, 07:15

Het Wintrack II-dossier is met het eindvonnis van de Raad van Arbitrage in hoger beroep beëindigd voor Heijmans. De uitspraak in dit sinds 2018 lopende dossier is positief voor Heijmans, waarmee de voorzichtigheidshalve genomen voorziening (van nog €15 miljoen) grotendeels vrijvalt.

Heijmans ging in 2021 in hoger beroep tegen de uitspraak van de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen over de ontbinding van twee in 2015 op de markt gezette contracten. Deze contracten waren door TenneT aan de combinatie Heijmans-Europoles gegund en betroffen de realisatie van Wintrack-II hoogspanningsmasten. De Raad van Arbitrage heeft in hoger beroep geoordeeld dat TenneT beide overeenkomsten niet mocht ontbinden en heeft Heijmans hiermee in het gelijk gesteld.

De Raad van Arbitrage oordeelde dat er geen sprake was van verzuim door de combinatie Heijmans-Europoles en een ontbinding van de contracten zou bovendien disproportioneel zijn geweest. TenneT kon de overeenkomsten wel opzeggen en is hiervoor aan de combinatie Heijmans–Europoles de contractuele opzegvergoeding verschuldigd. Heijmans-Europoles en TenneT zijn elkaar geen schadevergoeding verschuldigd. Gecombineerd met de eerdere uitspraken in dit dossier betekent dit dat er geen verdere betaling van Tennet aan Heijmans-Europoles zal volgen.

Financiële gevolgen

Het resultaat over 2023 zal positief worden beïnvloed doordat de vrijval van de voorziening van nog €15 miljoen, die Heijmans voorzichtigheidshalve had getroffen, zich grotendeels doorvertaalt in de Verlies en Winstrekening. De impact van deze uitspraak op onze 2023 prognose voor de netto schuld is niet materieel. Heijmans verwerkt de precieze financiële gevolgen in het jaarresultaat 2023.

Uitkomst

Heijmans voelt zich met deze uitspraak bevestigd in haar initiële overtuiging dat het ontbinden van de contracten door TenneT onrechtmatig was. Het betreft een eindvonnis in deze zaak.