Verontreinigingen, explosieven, archeologische vondsten en delfstoffen; de bodem onder onze voeten herbergt vaak heel wat meer dan grond alleen. Zeker als het gaat om oude bedrijfsterreinen en binnenstedelijke (her)ontwikkelingsgebieden. Dat brengt de nodige onzekerheid met zich mee over de aanpak, de kosten en de benodigde tijd om grond bouwrijp te maken. De bodemspecialisten van Heijmans brengen daar duidelijkheid in. Dit is wat we doen:

Bodemsanering

Verontreiniging in de bodem komt vaker voor dan je denkt. Veel bodems van (voormalige) industrieterreinen zijn bijvoorbeeld vervuild door brand, lozingen, lekkages of andere ongevallen. Wil je een terrein geschikt maken voor een nieuwe functie, dan moet de bodem vaak eerst gesaneerd worden. De eerste vraag is natuurlijk altijd: wat zit er precies in de bodem? Het kan gaan om het opsporen van verontreinigingen, maar ook om onderzoek naar archeologie, grondstromen en grondstoffen bij infrastructurele werken.

Meer informatie over Bodemsanering

Sanering voormalig fabrieksterrein
Sanering voormalig fabrieksterrein
Sanering voormalig fabrieksterrein

Grondverzet

Het uitvoeren van grondwerk ligt aan de basis van veel te verwezenlijken projecten. Elk werk dat gerelateerd is aan grond, weg- en waterbouw of woningbouw start met de uitvoering van grondwerk. De bodem onder onze voeten herbergt meer dan grond alleen. Het op de juiste manier uitvoeren van grondwerk is een specialisme die Heijmans beheerst.

Meer informatie over grondverzet

In-situ en ex-situ technieken

Heijmans is specialist op het gebied van in-situ bodemsanering en ex-situ bodemsanering. Wij kunnen de bodem schoonmaken met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Onze specialisten zijn in staat om voor iedere situatie de juiste werkwijze voor bodemsanering te kiezen.

Meer informatie over in-situ en ex-situ technieken

Grondwaterzuivering

Grondwater dat vrijkomt tijdens bemalingen bij o.a. bouwprojecten of saneringen moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen voordat het weer wordt geloosd op het riool of het open water. Met eigen ontworpen zuiveringsinstallaties zijn we in staat om met verschillende methodes het grondwater op uw locatie te zuiveren. Tevens kunnen wij u van dienst zijn bij het dimensioneren en realiseren van proceswaterzuiveringen en het in standhouden, bemonsteren en optimaliseren van de installaties.

Meer informatie over waterzuiveringstechnieken

Advies & Onderzoek

Naast het civiel- en geotechnische aspect is ook de milieukundige kwaliteit van de bodem en de veiligheid van medewerkers van belang. Onze afdeling Advies & Onderzoek geeft advies of er voldoende informatie over de bodem en bouwstoffen bekend is om tot uitvoering van het werk over te kunnen gaan. Voor de onderdelen waar dit nog onvoldoende bekend is kan een onderzoeksopzet worden opgemaakt en uitgevoerd.

Dienstverlening

Het werken met verontreinigde grond is gebonden aan wet- en regelgeving. Heijmans heeft hiervoor een aparte afdeling SIKB-BRL7000 Dienstverlening. Bij het leggen van een riolering, kabels en leidingen in verontreinigde grond, zorgen wij onder andere voor het opstellen en indienen van bijvoorbeeld een BUS-melding, opstellen V&G plan, kick-off door veiligheidskundige, inzet van een Kwaliteits Verantwoordelijke Persoon en het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Onze dienstverlening werkt voornamelijk integraal en ondersteunt projecten waar met verontreinigde grond wordt gewerkt.

Grondstoffen

Onze afdeling Grondstoffen verzorgt binnen Heijmans op landelijk niveau de regie van de grondstofketen. Alle afvalstromen die vrijkomen of grondstoffen die benodigd zijn, worden intern/extern ingekocht of afgezet. Wij ondersteunen in de verkenning van de markt, het maken van rapportages, logistieke optimalisatie, innovatieoplossingen en contractbeheer. Onze visie is om zoveel mogelijk afvalstoffen binnen de projecten te hergebruiken.

Meer informatie over grondstoffen

Opsporen Conventionele Explosieven (OCE)

Van een heel andere orde zijn de niet ontplofte conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, die in de bodem worden aangetroffen bij bouwactiviteiten. Onze OCE-deskundigen zijn gespecialiseerd en gecertificeerd om deze conventionele explosieven op te sporen en te benaderen.

Meer informatie over OCE

Duizend bommen granaten
Duizend bommen granaten
Duizend bommen granaten

Dieptedetectie en oppervlaktedetectie

Heijmans gebruikt modern detectiemateriaal voor de detectie van explosieven tijdens een explosievenonderzoek. Daarmee kunnen we verdachte objecten direct lokaliseren. Voor het opsporen van explosieven hanteren wij verschillende detectiemethodes, waaronder oppervlaktedetectie en dieptedetectie. De keuze van de techniek is afhankelijk van zowel het vooronderzoek, de omstandigheden van de locatie en het ontwerp van het te bouwen object.

Ontdek onze detectiemethodes

OCE-Conventionele-Explosieven-Rijsenhout-Heijmans-10.jpg

Opsporen van Conventionele Explosieven in Rijsenhout.

Vliegtuigwrakken bergen

Het bergen van een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog is een delicate operatie. Dit vergt vakmanschap en fijngevoeligheid. Heijmans verzorgt de organisatie van het bergingsproject, inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals beveiligd materieel, bewaking, grondkerende constructies en speciale bouwplaatsvoorzieningen.

Meer informatie over vliegtuigwrakken bergen