Skip to content
Koninklijke Heijmans: operationeel op koers
Vrijval voorziening leidt tot overeenkomstige verhoging outlook

Koninklijke Heijmans: operationeel op koers

1 november 2023, 07:15

Kernpunten

  • Outlook onderliggende EBITDA verhoogd door het vrijvallen van voorziening Wintrack II naar minimaal € 120 miljoen (was minimaal € 107 miljoen)[1]
  • Omzet Infra en Bouw & Techniek compenseren ruimschoots de dalende omzet van Vastgoed
  • Orderportefeuille blijft met € 2,6 miljard op sterk niveau
  • Aantal verkochte nieuwbouwwoningen YTD (t/m okt): 1.201 (2022 YTD: 1.304; -8%)
  • Eerste huizen uit Heijmans houtskeletbouwfabriek conform planning opgeleverd
  • Overname Van Wanrooij per 5 september afgerond en levert conform verwachting een gezonde bijdrage aan de financiële resultaten in 2023
  • Aangescherpte toekomstvisie als uitgangspunt bedrijfsstrategie 2030

[1] alle in dit persbericht genoemde cijfers zijn nog exclusief Van Wanrooij.

Ton Hillen, CEO Heijmans:

“Door de recente uitspraak in het Wintrack II dossier kunnen we de outlook voor dit jaar verhogen. Ik ben verheugd dat dit dossier nu is afgerond. We kunnen nu volop de focus houden op onze bijdrage aan de energietransitie in Nederland. Ook in bredere zin kijken we scherp naar de uitdagingen waar Nederland voor staat in de bebouwde omgeving, zoals woningopgave en verbetering van de infrastructuur. Leidend hierbij is onze toekomstvisie, die het uitgangspunt vormt van onze bedrijfsstrategie 2030. We zijn ervan overtuigd dat we een belangrijke rol spelen bij het vinden van oplossingen voor de complexe opgaven die zich nu en de komende jaren in Nederland voordoen. Vanzelfsprekend kunnen we dat niet alleen en doen we dit in nauwe samenwerking met de keten. Ik hoop dat we na de komende verkiezingen snel een daadkrachtig kabinet hebben, dat scherpe keuzes maakt over waar we kunnen wonen, waar economische groei plaatsvindt, en waar landbouw en natuur een plek hebben. Nederland heeft behoefte aan een duidelijk ruimtelijk kader.”

Outlook 2023

Heijmans rekent erop dat de resultaten voor 2023 per saldo op het verwachte niveau blijven zoals aangekondigd bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Het vrijvallen van de voorziening voor Wintrack II leidt evenwel tot een verhoging van de outlook van minimaal € 107 miljoen naar minimaal € 120 miljoen onderliggende EBITDA. Alle bedrijfsstromen blijven – net zoals afgelopen jaren – opereren binnen of boven de streefmarges die gesteld zijn voor de onderliggende EBITDA. De orderportefeuille blijft met € 2,6 miljard op een sterk niveau.

Resultaten Q3

Infra en Bouw & Techniek laten een stijgend volume met goede marges zien. Daarmee wordt het lagere volume in Vastgoed ruimschoots gecompenseerd. Infra haalde een belangrijke opdracht binnen voor ontwerp, realisatie en exploitatie van een warmte- en koudenet in de Haagse wijk Binckhorst tussen het Trekvlietplein en de Maanweg. Ook verkreeg Heijmans de opdracht om een gedeelte van de snelwegen A2 en A12 te onderhouden. Deze opdracht valt binnen de zogeheten ‘koploperaanpak’ van Rijkswaterstaat, waarmee bedrijven worden uitgedaagd om het onderhoud aan de wegen zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Met de officiële opening van Heijmans’ houtskeletbouwfabriek in Heerenveen beleefde Bouw & Techniek een mijlpaal. Uit deze fabriek zijn inmiddels de eerste van in totaal 88 woningen geplaatst in Eindhoven op een project van woningcorporatie Thuis. Ook de oplevering van de binnenstedelijke ontwikkeling met tweehonderd toekomstbestendige koopappartementen in het Rotterdamse Havenkwartier was afgelopen kwartaal een mijlpaal.

De verkoop van nieuwbouwwoningen in Q3 2023 is stabiel ten opzichte van Q3 2022, maar ligt vanwege lastige marktomstandigheden op een lager niveau dan eerdere jaren. Dit resulteert in een ingecalculeerde omzetdaling bij Vastgoed voor dit jaar. We zagen in Q3 extra investeringen vanuit woningcorporaties en licht aantrekkende woningverkopen aan consumenten. Daarentegen daalden de woningverkopen aan institutionele beleggers. De woningverkopen bij Van Wanrooij stellen tevreden. Dit komt omdat de portfolio in sterke mate uit grondgebonden woningen in buitenstedelijk gebied bestaat en daar vanuit de consumentenmarkt meer vraag naar is.

Aanscherpen toekomstvisie

Heijmans heeft door het neerleggen van haar toekomstvisie een goede voortgang gemaakt met de herijkte bedrijfsstrategie 2030. De organisatie wil een prominentere rol spelen bij het realiseren van oplossingen voor de complexe opgaven waar ons land voor staat. De uitdagingen, met name op het vlak van woningbouw, bereikbaarheid, arbeidskrapte, energietransitie en klimaat zijn veelomvattend, ingrijpend en door hun onderlinge verwevenheid tamelijk gecompliceerd. Als samenleving moeten we een krachtig antwoord vinden op deze vraagstukken. Daarbij is een strakke regie en het leggen van verbindingen noodzakelijk. Heijmans ziet goede mogelijkheden om in dit speelveld een meer centrale rol in te nemen.

Ton Hillen: “Als makers van de gezonde leefomgeving zijn we bij Heijmans bedreven in het omgaan met complexe opgaven. Deze expertise willen we binnen onze herijkte strategie extra benadrukken en zo een flinke stap naar voren zetten. Dat doen we met respect voor mens, dier en natuur. We maken de beweging naar duurzame aanvoerder, en willen zo onderdeel zijn van de oplossing, niet van het probleem. We verwachten in de tijd die voor ons ligt meer kansen te kunnen grijpen. Dat is goed voor Heijmans, voor al onze collega’s en partners, én voor de samenleving als geheel. Met ons gele hart zorgen we voor elkaar en dat het voor elkaar komt.” Een visualisatie en verduidelijking is bijgevoegd.

Vijf pijlers

Onder de noemer ‘Samen naar 2030’ wil Heijmans een betekenisvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Nederland. De herijkte strategie is gebaseerd op vijf pijlers: Welzijn, Duurzaamheid, Verbinding, Maakbaarheid en Team. Zie ook bijgevoegde visualisatie. Elke pijler zoomt in op wat Heijmans in de loop naar 2030 wil realiseren, hoe dat gebeurt en met wie. Zo wordt ook duidelijk op welke terreinen Heijmans het voortouw wil nemen om partijen in beweging te brengen.

Robuuste organisatie

In de rol van duurzame aanvoerder moet Heijmans in een goede conditie zijn. Daarom blijft het bedrijf investeren in een robuuste, voorspelbare en wendbare organisatie, waar veiligheid voorop staat en waardecreatie, kwaliteit en risicobeheersing vanzelfsprekendheden zijn. In de komende periode vertaalt Heijmans de vijf pijlers naar financiële en niet-financiële doelstellingen en KPI’s. Vanwege de recente overname van Van Wanrooij is meer tijd nodig voor het kwantificeren van de nieuwe uitgangspunten. Naar verwachting is dat proces in Q2 2024 afgerond; de uitkomsten worden dan gedeeld met de markt. Heijmans vindt het belangrijk om de toekomstvisie nu al op hoofdlijnen te delen met betrokkenen.

Agenda 2024

Zoals aangekondigd bij de presentatie van de halfjaarcijfers, wordt de financiële agenda voor 2024 licht herzien als gevolg van de closing van de overname van Van Wanrooij. De cijfers van Van Wanrooij moeten immers op passende wijze in de rapportageverplichtingen van Heijmans worden verwerkt. Dat is een zorgvuldig proces, waarmee direct na closing op 5 september jl. is begonnen. De presentatie van de jaarcijfers over 2023 schuift op naar vrijdag 1 maart 2024. De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) is op dinsdag 30 april 2024. In Q2 2024 zal Heijmans ook een Capital Markets Day organiseren om de bedrijfsstrategie verder te duiden.

Neem contact met ons op