Skip to content
de_bermen_heijmans_csu_renewi_samenwerking_4.jpg

Financiering vergroend en verlengd tot eind 2025

8 april 2021, 14:32

Heijmans heeft een principeakkoord bereikt met haar bankengroep, bestaande uit ABN AMRO, ING en Rabobank, over de verlenging en aanpassing van de syndicaatslening tot en met 31 december 2025. 

De financieringsvoorwaarden zijn op diverse punten verbeterd en geactualiseerd. Ook zijn er duurzaamheidsdoelstellingen aan gekoppeld. In de nieuwe set afspraken is een bedrag gecommitteerd van € 117,5 miljoen, waarvan € 20 miljoen in de vorm van een rekening-courant faciliteit.

Nieuwe prestatiemaatstaven

De opbouw van de rentemarge is gebaseerd op nieuwe prestatiemaatstaven, wat onder meer tot gevolg heeft dat de rentemarge vanaf de effectieve datum daalt met 0,55% tot 1,70%. Aan de rentemarge is tevens een bonus malus systematiek gekoppeld op basis van 4 duurzaamheidscriteria. Hiermee zet Heijmans haar duurzaamheidsambities extra kracht bij door zich te committeren aan jaarlijkse verbetering op het gebied van onder meer CO2-uitstoot en veiligheid.

Verslaggevingsstandaarden

De financiële convenanten zijn aangepast om beter aan te kunnen sluiten bij de huidige verslaggevingsstandaarden en de in de bouwbranche geldende systematiek. Met name de impact van IFRS 16 leases op de cijfers is substantieel, de convenant niveaus zijn waar nodig hierop aangepast. Tot slot is ook het zekerhedenpakket opnieuw tegen het licht gehouden en versoepeld.

Bijlage met nadere omschrijving

De afspraken uit het principeakkoord worden in het tweede kwartaal nader uitgewerkt tot nieuwe documentatie, waarna de nieuwe voorwaarden effectief worden. Zie de bijlage onderaan deze pagina (PDF-bestand) voor een nadere omschrijving van de voornaamste wijzigingen in de financieringsvoorwaarden.

Ton Hillen, CEO/Voorzitter Raad van Bestuur Heijmans

“De laatste jaren stonden voor ons in het teken van herstel van de winstgevendheid en verbetering van de balansverhoudingen. Onze relatie met de bankengroep is ook in de moeilijke jaren altijd constructief geweest. De financieringsvoorwaarden waren telkens relatief kortlopend en benadrukten een bepaald ingroeipatroon. Op basis van de goede performance van de afgelopen jaren met een stabiel stijgende winstgevendheid en een netto kaspositie tot gevolg, spreken alle partijen met deze herfinanciering volmondig het vertrouwen uit in de toekomst.

Neem contact met ons op