Skip to content
Wegen.jpg

Besluiten Algemene vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. 2021

14 april 2021, 18:00

Op woensdag 14 april 2021 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heijmans N.V. plaatsgevonden. De belangrijkste besluiten zijn als volgt:

Resultaatsbestemming 2020

De Raad van Bestuur heeft voorgesteld om over het boekjaar 2020 een dividend uit te keren van € 0,73 per (certificaat van een) gewoon aandeel in contanten of, ter keuze van de aandeelhouder of certificaathouder, in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen. Dit voorstel is goedgekeurd. De betaalbaarstelling van het dividend en of de levering van de (certificaten van) aandelen vindt plaats op 14 mei 2021.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De heer A.E. Traas is benoemd tot commissaris van Heijmans voor een periode van vier jaar die aanvangt per heden en eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2025.

Machtiging raad van bestuur tot uitgifte aandelen

De machtiging van de aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen is verlengd voor de duur van 18 maanden vanaf heden. De bevoegdheid is beperkt tot 10% van het per heden geplaatste aandelenkapitaal, alsmede 10% daarvan indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname dan wel het aangaan van een strategische alliantie.

Neem contact met ons op