Bij gebruik van onze producten en diensten kunnen wij informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het invullen van een contact- of interesseformulier, het inschrijven op een woning, het aanmelden voor een nieuwsbrief (om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom een project), het aanvragen van een brochure of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites, apps en andere diensten, zoals evenementen en acties.

Aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen, verbeteren we onze communicatie omtrent projecten, en realiseren we producten en diensten die steeds op uw behoeften aansluiten. Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen. Een goed inzicht in de producten stelt derden in staat u de producten en diensten waar u in bent geïnteresseerd, aan te bieden. Door deze inzichten slim te verwerken zullen de aanbiedingen persoonlijker, relevanter en veelal ook voordeliger worden.

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

Verwerking door Heijmans Vastgoed B.V.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Heijmans Vastgoed B.V.(hierna: “Heijmans Vastgoed”) en aan haar gelieerde (dochter)ondernemingen van Heijmans Vastgoed. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens ligt bij Heijmans Vastgoed.

Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer m1636454. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden op de website (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

 • Heijmans Vastgoed B.V., Graafsebaan 65, 5248 JT Rosmalen, KvK nummer 16086625
 • Heijmans Huizen B.V. (voorheen Vos en Teeuwissen), Handelsweg 2, 1271 EJ Huizen, KvK nummer 32028192

Contact

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die hier stellen.

Wilt u liever per post contact openem, bekijk dan hier onze adresgegevens.

Wanneer is het verstrekken van gegevens noodzakelijk?

Wilt u zich inschrijven voor een woning, een contact- of interesseformulier invullen, een nieuwsbrief ontvangen of een account aanmaken om berichten op een forum te plaatsen, dan hebben we in ieder geval een werkend e-mailadres nodig. Als u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), en welke gegevens optioneel zijn.

Soorten gegevens

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van abonnees op onze nieuwsbrieven, van klanten en van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) websites, apps en andere diensten, zoals evenementen en acties. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij (kunnen) verwerken.

Grofweg zijn er vier manieren waarop wij (persoons)gegevens kunnen verzamelen:

 1. Invullen contact- of interesseformulier: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en uw interesse.
 2. Het aanvragen van informatie of producten via onze (mobiele) websites en apps (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief of brochure): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt; zoals uw e-mailadres;
 3. Het aanmaken van een account op een (mobiele) website of in een app zoals bijvoorbeeld het kopersportaal of SoWeBuild: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven (bij gebruik van een social login); zoals uw e-mailadres en (gebruikers)naam;
 4. Gebruik van onze (mobiele) websites en apps: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden. Verder worden (persoons)gegevens verwerkt die u zelf via de app hebt ingevoerd, dan wel informatie waartoe u ons zelf toegang hebt geboden (zoals locatiegegevens).

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

Worden al deze gegevens bij alle informatie en producten die ik op de Heijmans sites aanvraag, verzameld?

Nee. Bovenstaand is een opsomming van de gegevens die we zouden kunnen verzamelen. Dat houdt echter niet in dat we ze ook overal daadwerkelijk opvragen en opslaan. Zo kan het zijn dat de ene dienst bijvoorbeeld uw e-mailadres nodig heeft, terwijl een andere geen gebruik maakt van uw e-mailadres, maar bijvoorbeeld wel van uw locatie. Abonneert u zich bijvoorbeeld op een e-mail nieuwsbrief, dan hebben wij over het algemeen niet veel meer nodig dan uw e-mailadres, uw naam en eventueel uw geslacht (om de e-mails te personaliseren). Voor wat betreft het verzamelen van gegevens over uw daadwerkelijke gebruik van onze (mobiele) websites en apps geldt dit ook.

Ten aanzien van een aantal soorten gegevens wordt hierna een meer uitgebreide toelichting gegeven (gegevens verzameld aan de hand van cookies, Heijmans-accounts en locatiegegevens).

Heijmans kan uw persoonsgegevens uitwisselen met groepsmaatschappijen. Daaronder worden alle dochtermaatschappijen van Heijmans begrepen (zie overzicht hierboven in de ‘Inleiding’).

Hoe worden gegevens gecombineerd, en welke gegevens?

Wanneer u bij één van onze websites een contact- of interesseformulier invult, dan kunnen wij de door u ingevulde gegevens toevoegen aan de cookie waarmee wij uw gebruik van onze online diensten meten. Daarbij combineren wij niet alle door u ingevulde gegevens met de online gebruiksinformatie, maar wel gegevens als uw leeftijd, geslacht en postcode. Deze gegevens worden in dat geval gebruikt voor het opbouwen van een online profiel.

Daarnaast kunnen wij klantgegevens die u aan ons heeft doorgegeven via bijvoorbeeld het contact- of interesseformulier combineren met informatie over het gebruik van onze websites. Dit werkt als volgt: via de e-mail nieuwsbrief wordt uw klantnummer (in ons systeem) gekoppeld aan het unieke nummer van de cookie. Wij kunnen daarbij uw geslacht, leeftijdscategorie en postcode (bijvoorbeeld: man, 30-35 jaar, 1234AB) toevoegen aan uw cookieprofiel, en de interesses afgeleid uit uw websitegebruik toevoegen aan uw klantgegevens.

De verrijking van de klantgegevens heeft hoofdzakelijk tot doel het gerichter kunnen aanbieden van onze woningen aan u; de verrijking van de online informatie dient als doel het beter kunnen verkopen van advertentieruimte op onze websites, danwel het realiseren van relevante aanbiedingen op sites van derden.

Voorbeeld: op het moment dat u een woning van Heijmans koopt, is wettelijk vastgelegd wanneer de periode van ‘verkocht onder voorbehoud’ afloopt. Als deze periode voorbij is, zult u geen advertenties (meer) zien van producten of diensten die juist in de periode van verkoop onder voorbehoud relevant zijn, zoals een verzekering.

Tot slot kan informatie uit externe bronnen worden toegevoegd aan de gegevens zoals we die van u hebben verwerkt. Het gaat daarbij om demografische gegevens zoals wij die kunnen afnemen van derden. Dit betreft bijvoorbeeld algemene gegevens over postcodegebieden (gemiddelde leeftijd inwoners van bepaalde postcode, gemiddelde gezinssamenstelling, gemiddeld inkomen).

Indien u bezwaar hebt tegen het combineren van uw persoonsgegevens kunt u dit melden via info@heijmans.nl.

Doeleinden verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 2. om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 3. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
 4. om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;
 5. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 6. wij kunnen NAW-gegevens verhuren aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ‘Delen en bekend maken van persoonsgegevens’);
 7. om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 8. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle; i. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Er zijn echter ook gegevens die wij gezien hun relevantie of gevoeligheid gedurende een kortere termijn gebruiken, terwijl uw e-mailgegevens voor onbeperkte duur worden gebruikt indien u bijvoorbeeld een e-mailnieuwsbrief ontvangt en deze niet opzegt.

Delen en bekendmaken van persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en combineren met door deze groepsmaatschappijen verwerkte gegevens. Als u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dit hier melden.

Uw adresgegevens (naam, straat, huisnummer, postcode en/of telefoonnummer) kunnen daarnaast worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen. We kunnen deze derden selecteren op basis van de informatie die we hebben verzameld over uw productafname en/of internetgedrag Deze derden zullen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij –indien u ons daarom verzoekt- uw gegevens daartoe blokkeren. Neem daartoe dan hier contact op met Heijmans.
Indien wij adverteerder daarbij rechtstreeks contact op laten nemen met u als gebruiker, dan is contractueel vastgelegd dat adverteerder het bestand eenmalig mag benaderen en daarbij de betreffende marketingregelgeving in acht neemt (o.a. rekening houden met Bel Me Niet Register en/of Postfilter). Wij controleren ook of adverteerders zich aan die voorwaarden houden.

Alleen als u ons daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij u via e-mail informatie en aanbiedingen van derden toesturen over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit Heijmans.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, zoals de bij het project betrokken makelaar, notaris, aannemer en de leveranciers van keuken, badkamer, sanitair, tegels, verwarming en dergelijke, tenzij de verkrijger de ondernemer meedeelt dat hij/zij daarop geen prijs stelt. Voorts kunnen de gegevens worden gebruikt t.b.v. de afhandeling van eventuele klachten, het uitvoeren van een klantwaarderingsonderzoek, het aanvragen van een waarborgcertificaat bij SWK en het informeren over de voortgang van het project en projectgerelateerde nieuwsfeiten.

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies op onze websites. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst. Hier onder volgt een overzicht van de cookies die wij zelf kunnen gebruiken.

Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om:

 • bij te houden welke producten u bekeken heeft of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen;
 • voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht;
 • (mits u daartoe toestemming hebt gegeven) om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Wij maken daar bij gebruik van sessie cookies, en unique-id cookies.

Sessie-cookies: deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit. Aan de hand hiervan kunnen we bijvoorbeeld bijhouden welke advertenties u op onze websites hebt gezien binnen één sessie en zo voorkomen dat u bepaalde advertenties binnen een sessie meerdere keren te zien krijgt.

Unique-id cookies: deze worden gebruikt om:

 • een internetgebruiker te herkennen als een unieke bezoeker. Deze cookie heeft op de meeste van onze websites een levensduur van twee jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra u langer dan twee jaar geen van onze websites bezoekt. Dit is met name voor statistische doeleinden van belang: zo kunnen wij bijvoorbeeld over langere periode zien hoeveel individuele bezoekers een website hebben bezocht.
 • uw surfgedrag te registreren. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt twee jaar na uw laatste bezoek automatisch verwijderd.

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van groepsmaatschappijen). Dat betreft dus ook via cookies verzamelde surfgegevens.

De door Google (Analytics) en Teradata geplaatste cookies worden in onze opdracht geplaatst. Google treedt daarbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, waarbij Heijmans Vastgoed de verantwoordelijke is.

Adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen om advertentieruimte in te kopen kunnen bij het tonen van advertenties via onze websites eveneens cookies plaatsen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Hierbij geldt dat met deze partijen contractueel is vastgelegd (via onze advertentievoorwaarden) dat zij de gegevens verzameld aan de hand van cookies geplaatst via onze (mobiele) websites en apps uitsluitend mogen gebruiken voor zover dat ten behoeve van de afgenomen dienst noodzakelijk is. Met andere woorden, adverteerders mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken om het aantal keer dat de advertentie is vertoond te meten, te meten of op de advertenties wordt geklikt en of u als gebruiker na het zien van de advertentie later op de website van adverteerder een bestelling plaatst (zodat adverteerder op basis daarvan een (extra) vergoeding verschuldigd is aan de partij die de advertentie in opdracht van adverteerder heeft geplaatst).

Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan info@heijmans.nl. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.

Welke gegevens meesturen bij vragen over uw gegevens?

Stuur een e-mail aan info@heijmans.nl o.v.v. “inzage/wijziging/verwijdering van gegevens” (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).

Vermeld in het bericht in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats, voeg een kopie van een identificatiebewijs bij zodat wij zeker weten dat de informatie die u opvraagt ook daadwerkelijk op u betrekking heeft en dus naar de juiste persoon wordt gestuurd (zet voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs dat u deze aan ons stuurt en maak uw burgerservicenummer en eventuele foto onherkenbaar). Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking hebben, kunnen we u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.

Waarom wordt een verzoek geweigerd?

Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden gehonoreerd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die niet (alleen) betrekking hebben op u zal worden geweigerd. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt daarnaast dat u het recht hebt om feitelijke onjuistheden te (laten) herstellen. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal dus niet worden gehonoreerd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (fiscale wetgeving).

Overigens hebt u op veel van onze websites de mogelijkheid om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kunt u uw persoonsgegevens die u zelf op zo'n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

Wijzigen van het Privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrieven, websites of per e-mail.

Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 23 januari 2018.