Skip to content
Wegen.jpg

Besluiten Algemene vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. 2023

3 april 2023, 18:00

Op maandag 3 april 2023 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heijmans N.V. plaatsgevonden.

Naast vaststelling van de jaarrekening 2022 en het verlenen van decharge aan de leden en voormalige leden van de raad van commissarissen en leden van de raad van bestuur, heeft de AVA het bezoldigingsverslag 2022 en de voorgestelde machtiging met betrekking tot inkoop eigen aandelen goedgekeurd. Verder zijn de volgende besluiten genomen:

Resultaatsbestemming 2022

De raad van bestuur heeft voorgesteld om over het boekjaar 2022 een dividend uit te keren van € 1,01 per (certificaat van een) gewoon aandeel in contanten of, ter keuze van de aandeelhouder of certificaathouder, in de vorm van certificaten van gewone aandelen. Dit voorstel is goedgekeurd. De betaalbaarstelling van het dividend en of de levering van de certificaten van aandelen vindt plaats op donderdag 4 mei 2023.

Benoemingen

Mevrouw M.M. Jonk en de heer Sj.S. Vollebregt zijn beiden per heden opnieuw benoemd tot commissaris van Heijmans voor een periode van respectievelijk vier jaar en twee jaar.

Machtiging raad van bestuur tot uitgifte aandelen

De raad van bestuur is gemachtigd als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen met beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht tot maximaal 10% van het per heden geplaatste kapitaal voor de duur van 18 maanden vanaf heden. Tevens is de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden vanaf heden gemachtigd, uitsluitend in verband met een claimemissie, tot uitgifte van een additionele 20% van het geplaatste kapitaal per datum van uitgifte aan gewone aandelen, en in verband daarmee tot beperking of uitsluiting van het wettelijke voorkeursrecht in het geval de raad van bestuur dat doelmatig acht doch waarbij bestaande aandeelhouders die daarvoor in aanmerking komen contractuele voorkeursrechten op nieuwe aandelen verkrijgen in verhouding tot de door hen gehouden aandelen.

Benoeming externe accountant

KPMG N.V. is benoemd tot externe accountant voor de boekjaren 2024 en 2025.

Neem contact met ons op