Skip to content
Polderbaan Schiphol 2021.jpg

Halfjaarcijfers 2021: operationeel uitstekend halfjaar

20 augustus 2021, 07:15

Kernpunten

  • Omzet hoger dan vorig jaar dankzij Infra en Vastgoed
  • Stijgende winstmarge in alle sectoren, prima projectresultaten
  • Vastgoed & Woningbouw profiteren van huidige woningmarkt
  • Cashpositie heeft zich positief ontwikkeld, H1 net cash € 44 miljoen
  • Voorzichtigheidshalve voorziening van € 34 miljoen getroffen na tegenvallend vonnis Wintrack II, hoger beroep in voorbereiding
  • Gavin van Boekel start 1 september 2021 als nieuwe CFO

Ton Hillen, voorzitter Raad van Bestuur/CEO Heijmans:

“Heijmans heeft operationeel een uitstekend eerste halfjaar achter de rug. Ik ben er trots op dat alle sectoren een vergelijkbaar of beter resultaat tonen dan vorig jaar. Het verdienvermogen van Heijmans heeft zich de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld en is nu op een robuust niveau bij een evenwichtig risicoprofiel. Focus op de verhouding tussen risico-acceptatie en verdienvermogen blijft onverminderd onze topprioriteit.

Juist vanwege de uitstekende prestaties in operationele zin en onze sterke focus op risicomanagement, ben ik extra teleurgesteld over de uitspraak in het Wintrack II-dossier en het oordeel van de arbiters tot zover. Het vonnis van mei jl. maakt dat wij een hoger beroep voorbereiden en besloten hebben om een voorziening van € 34 miljoen te treffen.

Wat betreft de vooruitzichten van de markt als geheel, blijf ik positief. Weliswaar zijn er deelsegmenten waar de impact van stikstof en Covid-19 wordt gevoeld, echter zie ik tegelijkertijd een sterke groeipotentie op het gebied van onder meer de woningmarkt en de energietransitie. Op portfolio-niveau staan wij uitstekend gesteld om te kunnen inspelen op de dynamiek in de markt en blijven we alert op het benutten van deze kansen.”

Halfjaarcijfers 2021 - Zutphen Noorderhaven.jpg

Ontwikkelingen per segment

Vastgoed

Vastgoed is het jaar uitstekend begonnen, met meer verkopen, een stijgende omzet en resultaat. Voor de tweede helft van het jaar blijven we afhankelijk van de afgifte van vergunningen bij enkele grotere projecten.

Vastgoed profiteert van de druk op de woningmarkt. In H1 zijn er 1.209 woningen verkocht (t.o.v. 1.075 in H1 2020), met vooral een duidelijke stijging in het aantal particuliere verkopen (873 in 2021 t.o.v. 610 in 2020). Naast haar rol als integrale gebiedsontwikkelaar van gebieden als Den Haag Zuidwest, Utrecht-Overvecht en de Van Deysselbuurt in Amsterdam, investeert Heijmans ook in grondposities voor haar eigen grondbank, zodat de portefeuille ook in de toekomst op goed niveau blijft.

Noemenswaardige projecten in H1 2021 zijn Nieuw Kralingen (vergunning verkregen), Greenville (hoogwaardig project opgeleverd), Vlaardingen Vijfsluizen (start ontwikkeling en onderdeel Smart City-strategie) en Zutphen Noorderhaven (110 appartementen in aanbouw). In H1 zijn tevens nieuwe overeenkomsten gesloten voor nieuwe projecten in Utrecht Leidsche Rijn (250 appartementen) en gemeente Hellevoetsluis (116 woningen). Als duurzaam en klimaatbestendig antwoord op de woningnood heeft Heijmans samen met marktpartijen het plan Eemvallei Stad aangeboden aan de minister. Dit plan voorziet in snelle bouw van een nieuwe stad van 50.000 woningen langs een nieuwe hoogwaardige OV-ontsluiting in combinatie met grootschalige natuurontwikkeling, innovatieve vormen van agrarische bedrijvigheid en de opwekking van duurzame zonne- en windenergie. Heijmans wil hiermee bijdragen aan het oplossen van opgaven zoals woningnood, energietransitie, biodiversiteit, klimaatverandering en duurzamere landbouw.

Bouw & Techniek

De omzet is weliswaar afgenomen met circa 20% door een daling bij met name utilitaire projecten. Daarentegen is de winst op niveau gebleven. Net als Vastgoed profiteert Woningbouw van de aanhoudend sterke vraag naar woningen. Dit vertaalt zich in sterke prijsstijgingen die zowel zichtbaar zijn in de vrij op naam-prijzen van woningen als de kostprijzen. We zijn als Nederland niet in staat om een invulling te geven aan het verder gestegen tekort aan woningen. Dit is ingegeven door een gebrek aan plangebieden en de trage afgifte van bouwvergunningen. Daarnaast zijn er het afgelopen decennium veel arbeidskrachten uitgestroomd uit de bouwsector. De druk op de woningbouwmarkt zal de komende jaren daarom naar verwachting aanhouden. Het is onvermijdelijk dat de kostprijzen worden doorberekend aan opdrachtgevers. De industrialisatie zal op termijn uitkomst kunnen bieden voor de betaalbaarheid van woningen, maar dat zal zeker niet van vandaag op morgen gereed zijn.

Bij de aanname van utilitaire projecten zijn we terughoudend. We zien dat partijen als gevolg van de coronacrisis en het ‘nieuwe werken’ enige voorzichtigheid betrachten bij nieuwe investeringen. Naast druk op de markt van grondstoffen en materialen zijn ook arbeidskrachten schaars. Zoals vaker gezegd, we zijn selectief in ons project-aannamebeleid en zijn van mening dat er juiste balans moet zijn tussen risico-acceptatie en het verdienvermogen van projecten.

Het project NACH in Amsterdam is volledig opgeleverd naar tevredenheid van de klant en intussen in de exploitatiefase beland. Met de Universiteit Leiden is een overeenkomst getekend over de volgende fase van de Science Campus, met start bouw in september 2021. Datacenter Equinix (Amsterdam) is met succes opgeleverd.

Heijmans Services blijft op goed niveau presteren. We zien de eerste signalen – nu mensen weer vaker naar het werk gaan – dat de service-activiteiten toenemen. De aanvragen op verbouwingen nemen toe en er wordt meer beroep gedaan op de dienstverlening van onze service-activiteiten.

Infra

De bedrijfsstroom Infra levert sterke prestaties en projectresultaten verbeteren positief tijdens de uitvoering. Dat zorgt voor groei in omzet met ruim 20%, waarbij het resultaat verdubbelde.

In 2021 zal Infra qua omzet en marge bovenmatig presteren. Voor 2022 voorzien we een performance die meer in lijn zal liggen met 2020 als gevolg van uitblijvende oplossingen in het stikstofdossier en alsmaar vertragende tenders bij de grotere projecten. Daarbij moet gezegd dat in de orderportefeuille de focus sinds enkele jaren steeds meer op beheer en onderhoudswerk is komen te liggen, waardoor we iets minder afhankelijk zijn van de grotere tenders. Op het gebied van veiligheid is het positief dat Infra gecertificeerd is voor veiligheidsladder IV, naar het model dat beoordeelt in hoeverre het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie is ontwikkeld.

Halfjaarcijfers 2021 - Schiphol - Polderbaan.jpg

Bijzondere projecten uit H1 zijn de uitbreiding van de A1 Azelo (nadert voltooiing) en de bodemverbetering van gebied Buiksloterham in Amsterdam. Ook noemenswaardig is de grootschalige renovatie van de Polderbaan op Schiphol. Op het gebied van onderhoud aan waterwegen haalde Heijmans drie mooie asset management opdrachten binnen van Rijkswaterstaat met de projecten Vaarwegen Oost-Nederland, Zee en Delta Zuid en Zee en Delta Noord. Ook kreeg Infra de gunning voor de Raamovereenkomst Openbare Verlichting en Digitale Verkeerssystemen. Heijmans verzorgt het onderhoud van deze systemen in Midden- en Zuid-Nederland.

Financiële resultaten

Omzet

De omzet bedroeg in H1 2021 € 881 miljoen tegenover € 839 miljoen in dezelfde periode vorig jaar, een groei van 5%. De groei was het grootst bij Vastgoed, waar zowel het aantal verkochte woningen als de stijging van de vrij op naam-prijzen bijdroeg aan de omzetgroei. Ook Infra liet een goede omzetgroei zien. In Bouw & Techniek daalde de omzet. Dit was primair het gevolg van een daling van de omzet in utilitaire projecten, mede doordat een aantal grote projecten waaronder NACH (Rechtbank Amsterdam)
tot voltooiing kwam.

Onderliggende EBITDA

De onderliggende EBITDA daalde in H1 van € 41 miljoen naar € 35 miljoen. Behoudens de voorziening die getroffen werd voor het Wintrack II project, die hierna wordt toegelicht, was sprake van een stijging naar € 69 miljoen. Met name Infra liet operationeel een zeer sterk half jaar zien, zowel vanwege een stijgende omzet als vanwege zeer sterke projectresultaten. Bij een aantal projecten was er een positieve bijstelling richting voltooiing. Bij Vastgoed steeg het onderliggende resultaat primair als gevolg van de sterke volumegroei, maar ook in termen van marges steeg het resultaat van 6,3% vorig jaar naar 6,6% dit jaar. Bouw & Techniek liet eveneens een stijging van de onderliggende EBITDA zien. De omzet was weliswaar behoorlijk lager, maar dit betrof primair omzet in het onderdeel utilitaire projecten waarbij het resultaat vorig jaar negatief werd beïnvloed door het grote werk NACH.

Wintrack II

Arbiters hebben geoordeeld dat opdrachtgever TenneT de beide overeenkomsten die stammen uit februari 2017 met de combinatie Heijmans Europoles BV op 6 september 2018 rechtmatig buitengerechtelijk heeft ontbonden.

De combinatie kan zich niet verenigen met dit oordeel. Hoger beroep kan ertoe leiden dat het vonnis geen standhoudt. Ondanks dat wij het vertrouwen hebben in een gunstige afloop, heeft Heijmans voorzichtigheidshalve € 34 miljoen voorzien in de halfjaarcijfers van 2021.

Zoals verwoord in het artikel 6.29 van het jaarverslag 2020, blijft er een verhoogde schattingsonzekerheid gelden. De overeenkomsten betroffen het ontwerp en de realisatie van nieuwe hoogspanningsmasten voor twee tracés en had een contractsom van circa
€ 250 miljoen. Indien ook in hoger beroep wordt geoordeeld dat TenneT de overeenkomsten rechtmatig buitengerechtelijk mocht ontbinden, zou dat na een nog te voeren schadestaatprocedure kunnen leiden tot een omvangrijke uitstroom van middelen, boven de nu voorziene € 34 miljoen. Om de procesgang niet te verstoren, zal Heijmans lopende de arbitrage geen nadere uitspraken doen.

Netto resultaat

Het netto resultaat over H1 daalde van € 15 miljoen vorig jaar naar € 10 miljoen dit jaar. De buitengewone lasten waren € 1 miljoen hoger dan vorig jaar door de afwaardering van een grondpositie. De daling is verder primair het gevolg van de lagere onderliggende EBITDA. Zie voor een verdere toelichting op de belastingpositie paragraaf 7.5 van de geselecteerde toelichtingen.

Orderportefeuille

De totale orderportefeuille ontwikkelt zich gedurende 2021 zeer stabiel op een gezond niveau van € 2,0 miljard. Per saldo was in H1 sprake van een stijging van het orderboek met € 93 miljoen en was in alle sectoren sprake van een lichte stijging.

Outlook

Gedreven door sterke operationele prestaties in het eerste halfjaar en zelfs ondanks de genoemde voorziening op het dossier Wintrack II van € 34 miljoen, koersen we voor heel 2021 af op een vergelijkbare onderliggende EBITDA ten opzichte van vorig jaar. Met name bij Infra en Vastgoed verwachten we een uitstekend operationeel resultaat. Als gevolg van de fasering van projecten, waarbij een aantal projecten reeds tot voltooiing is gekomen, zal de omzet in de tweede helft van het jaar naar verwachting licht lager liggen dan de vergelijkbare periode vorig jaar. De totale jaaromzet zal hiermee op gelijk niveau liggen als in 2020. Tevens zal het netto resultaat licht lager uitvallen dan vorig jaar.

Voor volgend jaar blijven de vooruitzichten in Vastgoed en Woningbouw sterk. Het volume voor grote projecten in Infra neemt naar verwachting komend jaar licht af, maar wij verwachten de omvang van ons bedrijf op niveau te kunnen houden door flexibel in te spelen op de kansen in de markt voor energie, verduurzaming, onderhoud en waterbescherming.

Neem contact met ons op