Skip to content
Heijmans_algemeen_nieuw_divers
Geen uitstoot voor en na onze eigen activiteiten

Scope 3: Verduurzamen in de keten

Wij profileren onszelf als duurzame aanvoerder en concentreren ons ook op emissies in Scope 3 van het GHG Protocol. Deze emissies hebben betrekking op uitstoot die vrijkomt voor en na onze eigen activiteiten. In onze ambitie om in 2030 indirecte emissies te halveren en uiteindelijk terug te brengen naar nul in 2040, richten we ons onder meer op duurzame keuzes bij inkoop en we beperken de CO2-uitstoot van gebruikers van opgeleverde Heijmans-projecten.

Upstream emissies

Upstream emissies zijn alle emissies die vrijkomen in de toeleveringsketen voordat Heijmans aan het werk gaat. Denk aan uitstoot van machines bij winning van grondstoffen en verwerking tot bouwmaterialen. Zoals ook het transport naar de bouwplaats en reststromen na levering van derden.

Inkoop

Bij de inkoop met het oog op CO2-reductie hebben een aantal aspecten grote invloed. We analyseren en monitoren de emissie-intensiteit van de gekochte goederen en diensten om gericht te kunnen verbeteren. We prefereren duurzame materialen en grote inkoopcategorieën, zoals asfalt, beton en staal willen we steeds minder belastend maken en uiteindelijk vervangen door schone alternatieven.

Om de grootst mogelijke impact te maken, zijn we ook kritisch in onze keuze voor inhuur van materieel en samenwerkingen met onderaannemers. We zijn duurzame aanvoerder en stimuleren binnen de toeleveringsketen om milieuvriendelijkere alternatieven te verkennen en te implementeren.

Transport

Het transport van bestelde goederen door leveranciers naar onze bouwplaatsen en werkplaatsen is een belangrijk onderdeel van onze indirecte uitstoot. Om dit te reduceren voeren we een gedegen inventarisatie uit van het gebruikte materieel, inclusief verbruiksgegevens en exacte aantallen gereden kilometers. Hierdoor verkrijgen we een nauwkeurig inzicht in het transport door derden en kunnen we bijvoorbeeld aansturen op efficiënte distributie door zendingen te bundelen.

We implementeren innovatieve oplossingen, zoals hubs voor de distributie van materialen van buiten stadscentra naar werklocaties in het centrum. Hierbij zetten we bijvoorbeeld elektrische bakfietsen in als schone, wendbare, en kosteneffectieve optie bij binnenstedelijke herontwikkelingen en onderhoudsprojecten.

Afval

Bouwmaterialen worden vaak geleverd in verpakkingsmateriaal. Sinds 2021 accepteert Heijmans alleen nog verpakkingsmateriaal dat honderd procent herbruikbaar en recyclebaar is. We hebben hiermee rigoureus ingezet om de kringloop van onze reststromen verder te sluiten. Tevens dagen we zo onze leveranciers uit om over te schakelen op herbruikbare verpakkingen.

Ook blijft er altijd restmateriaal over na een levering of installatie van ramen, deuren, leidingen, en andere bouwcomponenten. Hout, metaalschoot en snijafval van steenwol bijvoorbeeld. Heijmans zorgt ervoor dat de scheiding van deze materialen zo goed mogelijk verloopt; bewustzijn en betrokkenheid van werknemers op de bouwplaats is hierin cruciaal. We werken samen met duurzame partners om het afval vervolgens efficiënt in te zamelen en te verwerken met zo min mogelijk uitstoot.

Downstream emissies

Downstream emissies hebben betrekking op de uitstoot die ontstaan uit huizen, gebouwen en projecten die door Heijmans zijn gerealiseerd. Ook de afbraak van het opgeleverde product wanneer de levensduur is verstreken, wordt hierin meegenomen.

Emissies uit verkochte producten

We leggen de focus specifiek op het totale object-gebonden energieverbruik van de door ons gebouwde woningen, utilitaire gebouwen, wegen en kunstwerken. Dat gaat bijvoorbeeld over slimme ontwerpkeuzen bij verwarming, verlichting en ventilatie. Dit betreft dus niet het daadwerkelijke verbruik van eindgebruikers. In de ontwerpfase beogen we zoveel mogelijk duurzame energiebronnen en kunnen we gebouwen optimaal inrichten voor natuurlijke ventilatie en maximale benutting van het daglicht.

Het toepassen van duurzame elementen in de infrastructuur, zoals grasbermen, groene geluidswallen en integratie van innovatieve energieopwekking dragen bij aan een duurzamer ontwerp. Bij de aanleg van wegen en kunstwerken houden we ook rekening met duurzaam waterbeheer, zoals waterdoorlatende bestrating en infiltratievoorzieningen. Hierdoor wordt het rioleringssysteem minder belast en het water op een natuurlijke manier gezuiverd.

Verwerking aan het einde van de levensduur

Deze emissies kunnen voortkomen uit verschillende processen, zoals het transport van sloopmaterialen, het recyclen ervan, of het afvoeren van niet-recyclebaar afval. Tijdens de ontwerpfase en de keuze voor materialen kunnen we hier al het verschil maken.

Door gebruik te maken van materialen met een lagere milieubelasting en een hogere recyclebaarheid, kunnen we invloed uitoefenen op de verwerking van reststromen. En waar mogelijk maken we slimme ontwerpkeuzes die herbruikbare elementen in objecten integreren. Dit vermindert de behoefte aan volledige sloop, wat gunstig is voor emissiereductie.

Neem contact met ons op