Skip to content
_dsc3973.jpg

CO2-uitstoot in eerste helft 2020 gedaald

4 november 2020, 00:00

De CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten bij Heijmans is in de eerste twee kwartalen van 2020 met vijf procent gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2019.

Deze daling is vooral het gevolg van de afgenomen mobiliteit door het thuiswerken vanaf half maart. Over de gehele linie is een afname van de uitstoot waar te nemen met uitzondering van de asfaltproductie. De uitstoot, inclusief scope 3, bedroeg in de eerste zes maanden van 2020 in totaal 23.631 ton CO2, terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar 24.825 ton was. Dit alles blijkt uit de rapportage die Heijmans elk half jaar uitbrengt in het kader van de CO2-prestatieladder.

Wijze van meten en rapporteren

Om de CO2-uitstoot te meten en rapporteren maakt Heijmans gebruik van scopes.

  1. Scope 1 betreft de uitstoot veroorzaakt door brandstoffen die Heijmans zelf inkoopt en verbruikt (voornamelijk gas, diesel en benzine)
  2. Scope 2 omvat CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik (CO2-uitstoot energieproductie/centrales), zakelijk gebruik privéauto’s en vliegverkeer
  3. In scope 3 wordt CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en openbaar vervoer berekend, binnen de footprint van Heijmans.

Bij het bepalen van de uitstoot in de eerste helft van 2020 is met name gekeken naar activiteiten die vallen binnen scope 1 (en in mindere mate) scope 2. De activiteiten van scope 1 voorzaken de meeste uitstoot en zijn met maatregelen vanuit het bedrijf verder bij te sturen.

Scope 1: Brandstoffen

Het grootste deel van de uitstoot (89%) wordt veroorzaakt door scope 1 (leaseauto’s, uitvoering van projecten, kantoren en de asfaltcentrales). De afname van 5 procent (ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar) is hoofdzakelijk het gevolg van veranderingen bij ‘leaseauto’s’. Als gevolg van de Covid-19 maatregelen zijn we vanaf half maart voor 70 procent thuis gaan werken, hetgeen vooral te zien is bij de leaseauto’s geel kenteken (-20%). Om het digitaal vergaderen te stimuleren, zijn alle vergaderruimten voorzien van video conference apparatuur. Hiermee wordt de noodzaak om te reizen voor overleg verlaagd. De afname wordt daarnaast ook veroorzaakt doordat er steeds meer elektrische auto’s binnen het wagenpark rijden. Bij de leaseauto’s grijs kenteken was de afname minder groot (-14%).

De afname bij ‘brandstof projecten’ is licht gedaald (-8%). De komende jaren moet hier meer aandacht aan worden besteed om de uitstoot op de projecten verder te laten afnemen. Vanuit de CO2 prestatieladder zijn de eisen voor de rapportages op de projecten aangescherpt. Daarbij is het noodzakelijk om meer inzicht te hebben in het brandstofverbruik op de projecten, zowel van onze eigen uitstoot als die van de onderaannemers. De noodzaak tot rapporteren wordt ook gevoed door de steeds strengere eisen aan de stikstofemissies bij de projecten.

Bij de ‘asfaltcentrales’ zien we een toename sterke toename van de CO2 uitstoot, 33 procent. Deze toename loopt parallel aan de hogere asfaltproductie in deze periode.

Scope 2: Elektriciteit, zakelijke kilometers en vliegverkeer

De CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik en zakelijk verreden kilometers vormt maar 2,6 procent van de totale CO2-emissie. De geringe bijdrage van het elektriciteitsverbruik wordt veroorzaakt door het gebruik van Nederlandse groene stroom. Voor de asfaltcentrales maken we gebruik van windenergie met een conversiefactor van nul. Voor de overige elektriciteitsverbruik maken we gebruik van energie uit biomassa met een conversiefactor van 0,075. Daarnaast wekken we ook steeds meer stroom op door meer panden met zonnepanelen te voorzien.

De uitstoot binnen scope 2 is in de eerste helft van 2020 vooral bij het zakelijk verkeer (14%) en het vliegverkeer is met 100 procent afgenomen ten opzichte van die periode in 2019. Dit laatste als gevolg van de Covid-19 maatregelen.

Scope 3: Woonwerkverkeer en openbaar vervoer

De CO2-uitstoot in scope 3 levert een geringe bijdrage aan de totale footprint (8,7 procent). Deze is licht toegenomen in vergelijking met hetzelfde halfjaar in 2019.

GreenBattery keet Heijmans CO2 emissieloos.jpg

Doelstelling 2019-2023

Heijmans heeft de ambitie om de CO2-emissie in vier jaar minimaal 50 procent te laten afnemen en hanteert 2019 als referentiejaar voor de emissie.

Meer aandacht voor reductiemaatregelen

De CO2 prestatieladder vraagt steeds meer aandacht voor de CO2-uitstoot in de keten (van productie tot en met realisatie door Heijmans). Daarbij is het belangrijk dat Heijmans samen met ketenpartners onderzoekt hoe CO2-uitstoot in de keten kan worden verlaagd. Om meer inzicht te krijgen in de uitstoot voert Heijmans ketenanalyses uit in samenwerking met belangrijke ketenpartners (die veel CO2-uitstoot veroorzaken). In 2019 is een inventarisatie uitgevoerd bij de ketenpartners, die de meeste CO2 uitstoot veroorzaken voor onze eindproducten. De inventarisatie is uitgevoerd bij de volgende type bedrijven: grondverzet, transport, betonmortel, betonproducten, staal en kunststof. Per productgroep wordt gewerkt aan een CO2-reductie strategie.

Projecten

In de eerste helft van 2020 had Heijmans 18 projecten in uitvoering, met gunningvoordeel door de CO2 prestatieladder. Ongeveer de helft van de projecten heeft betrekking op onderhoud van infrastructuur, de overige hebben betrekking op bouwprojecten. Binnen de 18 projecten is in de eerste helft 2020 circa 4.901 ton CO2 uitgestoten, waarbij het project A1 Apeldoorn – Azelo de grootste bijdrage levert. Dit komt overeen met ruim 21 procent van de totale uitstoot (23.631 ton).

Vooruitblik

Intussen zijn een aantal werkgroepen gestart, die de duurzaamheidsstrategie uitwerken voor de komende jaren om tot verdere CO2 reductie te komen en tot een circulaire werkwijze. Ook is in dit half jaar een initiatief gestart om tot de emissieloze bouwplaats te komen (www.emissieloosnetwerkinfra.nl). in de komende periode gaan we samen met ketenpartners hier verder invulling aan geven. Samenwerking in de keten is belangrijk voor het behalen van CO2-reductie in de sector. Samen met ketenpartners, zowel opdrachtgevers als leveranciers, vergroten wij het inzicht en ontwikkelen we innovatieve materieel en producten.