Skip to content
Wegen.jpg

Besluiten Algemene vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. 2022

12 april 2022, 18:00

Op dinsdag 12 april 2022 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heijmans N.V. plaatsgevonden. Naast vaststelling van de jaarrekening 2021 en het verlenen van decharge aan de leden en voormalige leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur, heeft de AVA het bezoldigingsverslag 2021 en de voorgestelde machtiging met betrekking tot inkoop eigen aandelen goedgekeurd.

Verder zijn de volgende besluiten genomen:

Resultaatsbestemming 2021

De Raad van Bestuur heeft voorgesteld om over het boekjaar 2021 een dividend uit te keren van € 0,88 per (certificaat van een) gewoon aandeel in contanten of, ter keuze van de aandeelhouder of certificaathouder, in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen. Dit voorstel is goedgekeurd. De betaalbaarstelling van het dividend en of de levering van de (certificaten van) aandelen vindt plaats op 13 mei 2022.

Machtiging Raad van Bestuur tot uitgifte aandelen

De Raad van Bestuur is gemachtigd als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen met beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht tot maximaal 10% van het per heden geplaatste kapitaal voor de duur van 18 maanden vanaf heden. Tevens is de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden vanaf heden gemachtigd tot uitgifte van een additionele 20% van het geplaatste kapitaal aan gewone aandelen in geval van een claim emissie en in verband daarmee tot beperking of uitsluiting van het wettelijke voorkeursrecht in het geval de raad van bestuur dat doelmatig acht doch waarbij bestaande aandeelhouders die daarvoor in aanmerking komen contractuele voorkeursrechten op nieuwe aandelen verkrijgen in verhouding tot de door hen gehouden aandelen.

Herbenoeming externe accountant

Ernst & Young Accountant LLP is benoemd tot externe accountant voor de boekjaren 2022 en 2023.

Neem contact met ons op