Skip to content
Heijmans Algemeen 6.jpg
In lijn met de verwachtingen

De CO2-uitstoot is in 2020 gedaald

26 mei 2021, 11:00

De CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten bij Heijmans is in 2020 met zes procent gedaald ten opzichte van het jaar 2019.

Deze daling is vooral het gevolg van de afgenomen mobiliteit doordat het overgrote deel van de medewerkers vanuit huis heeft gewerkt. Over de gehele linie is een afname van de uitstoot waar te nemen, met uitzondering van de asfaltproductie. De uitstoot bedroeg in 2020 in totaal 46.606 ton CO2, terwijl dat in 2019 nog 49.519 ton bedroeg. Dit alles blijkt uit de rapportage die Heijmans elk jaar uitbrengt voor de CO2-prestatieladder.

Grafiek prestatieladder CO2_2020-1.jpg

Wijze van meten en rapporteren

Om de CO2-uitstoot te meten en rapporteren maakt Heijmans gebruik van zogenoemde scopes:

  1. Scope 1 betreft de uitstoot veroorzaakt door brandstoffen die Heijmans zelf inkoopt en verbruikt (voornamelijk gas, diesel en benzine);
  2. Scope 2 omvat uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik (CO2-uitstoot energieproductie/centrales), zakelijk gebruik privéauto’s en vliegverkeer;
  3. In scope 3 wordt uitstoot van woon-werkverkeer en openbaar vervoer berekend, binnen de footprint van Heijmans.

Bij het bepalen van de uitstoot in 2020 is met name gekeken naar activiteiten die vallen binnen scope 1 (en in mindere mate) scope 2. Deze activiteiten voorzaken de meeste uitstoot en zijn met maatregelen vanuit het bedrijf verder bij te sturen.

Grafiek prestatieladder 2020.png
elektrische_deelauto_amber.jpg

Scope 1: Brandstoffen

Het grootste deel van de uitstoot (89%) wordt veroorzaakt door scope 1 (leaseauto’s geel kenteken en uitvoering van projecten, kantoren en de asfaltcentrales). De afname van 6 procent (ten opzichte van vorig jaar) is hoofdzakelijk het gevolg van veranderingen bij ‘leaseauto’s geel kenteken’ en ‘brandstof projecten’. Als gevolg van de Covid-19 maatregelen zijn we vanaf half maart 2020 voor 50 procent thuis gaan werken, hetgeen vooral te zien is bij de leaseauto’s geel kenteken (-19%). Daarnaast is het aandeel elektrische auto’s, het afgelopen half jaar, ook aanzienlijk uitgebreid.

Het aandeel bedraagt nu ruim 10 procent. Bij de leaseauto’s grijs kenteken was de afname minder groot (ruim 6%). De werkzaamheden op de projecten konden nagenoeg geheel doorgaan, waardoor de mobiliteit nauwelijks is afgenomen. In tegenstelling tot de personenauto’s is het aanbod van elektrische bedrijfsauto’s nog zeer beperkt.
Bij de ‘asfaltcentrales’ zien we een toename van 13 procent. Dat laatste loopt parallel aan de hogere asfaltproductie vooral in de eerste helft van 2020.

GreenBattery keet Heijmans CO2 emissieloos.jpg

Scope 2: Elektriciteit, zakelijke kilometers en vliegverkeer

De CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik en zakelijk verreden kilometers vormt maar twee procent van de totale CO2-emissie. De geringe bijdrage van het elektriciteitsverbruik wordt veroorzaakt door het gebruik van Nederlandse groene stroom. Voor de asfaltcentrales maken we gebruik van windenergie met een conversiefactor van nul. Voor de overige elektriciteitsverbruik maken we gebruik van energie uit biomassa, met een conversiefactor van 0,075. De uitstoot binnen scope 2 is in 2020 vooral bij het zakelijk verkeer (39%) en het vliegverkeer is met honderd procent afgenomen ten opzichte van 2019. Dit laatste als gevolg van de Covid-19 maatregelen.

Scope 3: Woonwerkverkeer en openbaar vervoer

De CO2-uitstoot in scope 3 levert een geringe bijdrage aan de totale footprint (8,8 procent). Deze is licht toegenomen in vergelijking met 2019. Als gevolg van het thuiswerken zou ook hier een verlaging zichtbaar moeten zijn, maar deze uitstoot wordt berekend aan de hand van de vaste woon-werk vergoeding.

duurzame_bouwplaats_heijmans_infra_veenendaal_zonnepanelen_keet.jpg

Doelstelling 2019-2023

Heijmans heeft de ambitie om de CO2-emissie in vier jaar met minimaal 50 procent te laten afnemen en hanteert 2019 als referentiejaar voor de emissie.

Meer aandacht voor reductiemaatregelen

De CO2-prestatieladder vraagt steeds meer aandacht voor de CO2-uitstoot in de keten (van productie tot en met realisatie door Heijmans). Daarbij is het belangrijk dat Heijmans samen met ketenpartners onderzoekt hoe CO2-uitstoot in de keten is te verlagen. Om meer inzicht te krijgen in de uitstoot, voert Heijmans analyses uit in samenwerking met belangrijke ketenpartners die veel CO2-uitstoot veroorzaken. In 2019 is dit gedaan bij bedrijven in het grondverzet, transport, betonmortel, betonproducten, staal, kunststof. Per productgroep wordt gewerkt aan een strategie om de CO2-uitstoot te verminderen.

Met het afstoten van de asfaltcentrales wordt de aandacht nog meer verschoven naar het brandstofverbruik op de projecten. Daar komt bij dat op steeds meer projecten eisen worden gesteld ten aanzien van de stikstof- en fijnstof-emissie. Daarvoor moeten we naast CO2-reductie ook meer aandacht besteden aan de aanpassing van ons materieel. Enerzijds kan dit door materieel te voorzien van nabehandelingssystemen, anderzijds moeten we meer overgaan op elektrisch aangedreven materieel. Intussen zijn er diverse kleine materieelstukken beschikbaar, die elektrisch zijn aangedreven. Deze zijn in 2020 ook aangeschaft door Heijmans Materieel Beheer.
Dit is echter nog niet voldoende om de CO2-uitstoot op de projecten te verlagen. Eind 2020 is ook een inventarisatie gemaakt voor de aanschaf van groter materieel, dat elektrisch wordt aangedreven. In 2021 geven we hier verder invulling aan.

Om meer impact te genereren heeft Heijmans Infra, samen met andere collega bouwbedrijven en ketenpartners, de stichting Emissieloos Netwerk Infra (ENI) opgericht. Deze stichting heeft tot doel om de emissieloze bouwplaats in 2026 te realiseren. (www.emissieloosnetwerkinfra.nl)

Neem contact met ons op