Skip to content
Lauwersmeerdijk

Start uitvoering natuurprojecten Lauwersmeerdijk

8 mei 2024, 11:30

In het voorjaar van 2023 startte Combinatie Waddenkwartier met de versterking van de Lauwersmeerdijk, als onderdeel van het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Bij deze dijkversterking worden nu ook drie projecten uitgevoerd om de natuur te stimuleren: kwelderontwikkeling, een getijdengebied in de Marnewaard en een natuurlijke overgang tussen de dijk en het wad. Combinatie Waddenkwartier kreeg vandaag (8 mei) officieel de opdracht voor deze natuurprojecten van waterschap Noorderzijlvest.

Dijkversterking Lauwersmeerdijk

De Groningse Lauwersmeerdijk loopt van Lauwersoog tot de Westpolder. Combinatie Waddenkwartier is al sinds de planuitwerkingsfase betrokken bij de dijkversterking. Inmiddels is er al veel werk verricht, zowel aan de havendijk als aan de landelijke dijk. In 2026 moet de dijkversterking in zijn geheel gereed zijn.

Natuurprojecten

De dijk wordt niet alleen versterkt om Nederland te beschermen tegen overstromingen vanuit zee, maar ook om de dijk beter te maken voor de natuur. Dat gebeurt op drie manieren: door het maken van een natuurlijke kwelder, de aanleg van een dijkdoorgang en getijdengebied in de Marnewaard en met de aanleg van een kunstmatig rif langs de dijk.

Het werken aan de dijk en de natuurprojecten past bij het ‘gele hart’ van Heijmans, vertelt Bart Smolders, directievoorzitter Infra bij Heijmans. “Wij zijn makers. Wij voegen iets toe aan de wereld. Dat doen we altijd met respect voor mens, dier en natuur. Wij helpen graag. We zorgen voor elkaar en dat het voor elkaar komt. Nu en in de toekomst.”

Kwelderontwikkeling

Langs de dijk bij de Westpolder wordt een kwelder ontwikkeld van ongeveer 22 hectare. Een kwelder is een stuk land dat direct aan zee grenst en af en toe onder water loopt. Kwelders zijn goede leefgebieden voor verschillende soorten dieren en planten. Ook kunnen ze de golven remmen voor de dijk. In de kwelder komen rijshoutendammen. Daardoor slibt het gebied tussen de dammen op en ontstaat er een kwelder, in dit geval een natuurlijke kwelder. Daarmee verbetert de biodiversiteit. Vogels, vissen en onderwaternatuur voelen zich straks nog beter thuis in het gebied.

Wij zijn makers. Wij voegen iets toe aan de wereld. Dat doen we altijd met respect voor mens, dier en natuur."
Bart Smolders, directievoorzitter Infra bij Heijmans.

Getijdengebied Marnewaard

Combinatie Waddenkwartier maakt ook een dijkdoorgang en realiseert een getijdengebied van 70 hectare in de Marnewaard. De dijkdoorgang verbindt het kwelgebied in de Marnewaard met de Waddenzee. Dit wordt het getijdengebied, een overgangsgebied tussen zoet en zout water. Dit zorgt voor een betere leefomgeving voor verschillende soorten planten en dieren. Met het getijdengebied krijgt de Waddenzee een beetje meer ruimte. Voor de waterveiligheid krijgt de dijkdoorgang een schuif waarmee de doorgang dicht kan bij hoogwater. Ook komt er een hoogwaterkade rondom het gebied. De locatie van het getijdengebied ligt op het terrein van het ministerie van Defensie. Defensie gebruikt dit stuk niet voor militaire activiteiten.

Natuurlijke overgang

Daarnaast komt er een natuurlijke overgang van de dijk naar het wad. Dat gebeurt via kunstmatige riffen onder water en getijdenpoelen aan de voet van de dijk. Kunstmatige riffen zijn plekken waar vissen, krabben, kreeften en ander leven in kunnen schuilen en waar mosselen en oesters zich aan kunnen hechten. Hier kan de onderwaternatuur zich ontwikkelen. Zo wordt de natuur rondom de dijk en het Wad rijker en meer biodivers. Sinds 2021 zijn rondom de dijk al proeven met kunstmatige riffen langs de dijk. Onderzoekers halen de riffen naar boven om te kijken wat er op en rond leeft. Er is nu al veel leven te zien, zoals vissen, palingen en schelpdieren.