Skip to content
co2-uitstoot_02.jpg

De CO2-uitstoot is in het eerste halfjaar van 2021 gedaald

20 oktober 2021, 14:00

De CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten bij Heijmans is in de eerste twee kwartalen van 2021 met 8% gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2020.

Deze daling is vooral het gevolg van de afgenomen mobiliteit als gevolg van het thuiswerken. De uitstoot bij de projecten en de kantoren is toegenomen. De uitstoot, exclusief scope 3, bedroeg in de eerste zes maanden van 2021 in totaal 14.227 ton CO2, terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar 15.520 ton was. Dit alles blijkt uit de rapportage die Heijmans elk half jaar uitbrengt in het kader van de CO2-prestatieladder. De totale uitstoot is beduidend lager dan de uitstoot die in 2020 is gerapporteerd. Dit wordt veroorzaakt doordat dit jaar voor het eerst de asfaltcentrales niet meer tot de scope van Heijmans NL vallen. De asfaltcentrales zijn ondergebracht in het nieuwe bedrijf AsfaltNu en rapporteren wij geen CO2 uitstoot meer van de centrales. Dit heeft tot gevolg dat de CO2-uitstoot in het eerste half jaar bijna 10.000 ton lager uitvalt.

Wijze van meten en rapporteren

Om de CO2-uitstoot te meten en rapporteren maakt Heijmans gebruik van scopes.

 1. Scope 1 betreft de uitstoot veroorzaakt door brandstoffen die Heijmans zelf inkoopt en verbruikt (voornamelijk gas, diesel en benzine)
 2. Scope 2 omvat CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik (CO2-uitstoot als gevolg van energieproductie/centrales),
 3. In scope 3 wordt CO2-uitstoot van zakelijke kilometers en vliegverkeer berekend, binnen de footprint van Heijmans.

Bij het bepalen van de uitstoot in de eerste helft van 2021 is met name gekeken naar activiteiten die vallen binnen scope 1 (en in mindere mate) scope 2. Deze activiteiten voorzaken de meeste uitstoot en zijn, met maatregelen vanuit het bedrijf, verder bij te sturen.

 • Scope 1: Brandstoffen
  Het grootste deel van de uitstoot (99%) wordt veroorzaakt door scope 1 (leaseauto’s, uitvoering van projecten en kantoren). De afname van 5 procent (ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar) is hoofdzakelijk het gevolg kleinere uitstoot bij ‘leaseauto’s’. De uitstoot bij ‘brandstof projecten’ en ‘kantoren’ is toegenomen.

Als gevolg van de Covid-19 maatregelen zijn we vanaf half maart 2020 voor 70 procent thuis gaan werken, hetgeen vooral te zien is bij de leaseauto’s geel kenteken (22%). Daarnaast is het aandeel elektrische auto’s, het afgelopen half jaar, ook aanzienlijk uitgebreid. Hetgeen ook vanuit ons beleid wordt gestimuleerd. Het aandeel bedraagt nu ruim 13 procent. Bij de leaseauto’s grijs kenteken was de afname minder groot (6%). Hiervoor moeten andere maatregelen worden doorgevoerd, omdat het aanbod van elektrische bedrijfsauto’s nog zeer beperkt is.

Bij de ‘projecten’ zien we een toename van 11 procent. Dat is het gevolg van het feit dat er meer projecten in uitvoering zijn in deze periode.

 • Scope 2: Elektriciteit,
  De CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik is met 535 ton CO2 afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door het gebruik van Nederlandse groene stroom uit zon- en windenergie met een conversiefactor van nul. In 2020 maakten we nog gebruik van energie uit biomassa met een conversiefactor van 0,075.
 • Scope 3: Zakelijke kilometers en vliegverkeer
  De uitstoot binnen scope 3 is in de eerste helft van 2021 vooral bij het zakelijk verkeer (41%) en het vliegverkeer is met 100 procent afgenomen ten opzichte van die periode in 2020. Dit laatste eveneens als gevolg van de Covid-19 maatregelen.

Omdat asfalt een product is dat we inkopen valt dit, per 2021, onder scope 3. Dit is een product met een grote CO2 uitstoot en daar kunnen we invloed op uitoefenen in onze aanpak. Dit geldt ook voor betonmortel. De CO2 uitstoot van deze materialen gaan we eind 2021 als scope 3 rapporteren.

Doelstelling 2019-2023

Heijmans heeft de ambitie om de CO2-emissie in vier jaar minimaal 50 procent te laten afnemen en hanteert 2019 als referentiejaar voor de emissie. Voor 2021 geldt een reductiedoelstelling van 10% ten opzichte van de uitstoot van 2020. De gerealiseerde 8% CO2 reductie in het eerste halfjaar is derhalve nog niet voldoende en moeten er aanvullende maatregelen worden getroffen.

Meer aandacht voor reductiemaatregelen

De CO2 prestatieladder vraagt steeds meer aandacht voor de CO2-uitstoot in de keten (van productie tot en met realisatie door Heijmans). Daarbij is het belangrijk dat Heijmans samen met ketenpartners onderzoekt hoe CO2-uitstoot in de keten kan worden verlaagd. Om meer inzicht te krijgen in de uitstoot voert Heijmans ketenanalyses uit in samenwerking met belangrijke ketenpartners (die veel CO2-uitstoot veroorzaken). In 2019 is een inventarisatie uitgevoerd bij de ketenpartners, die de meeste CO2 uitstoot veroorzaken voor onze eindproducten. De inventarisatie is uitgevoerd bij de volgende type bedrijven: grondverzet, transport, betonmortel, betonproducten, staal, kunststof. Per productgroep wordt gewerkt aan een CO2-reductie strategie.

Met het afstoten van de asfaltcentrales wordt de aandacht nog meer verschoven naar het brandstofverbruik op de projecten. Daar komt bij dat op steeds meer projecten eisen worden gesteld ten aanzien van de stikstof en fijnstof emissie. Daarvoor moeten we naast CO2-reductie ook meer aandacht geven aan deze emissies en moeten we ons materieel aanpassen. Enerzijds kan dit door materieel te voorzien van nabehandelingssystemen, anderzijds moeten we meer overgaan op elektrisch aangedreven materieel. Intussen zijn er diverse kleine materieelstukken beschikbaar, die elektrisch zijn aangedreven. Deze zijn het afgelopen half jaar aangeschaft door HMB. Echter dit is nog zeker niet voldoende om de CO2-uitstoot op de projecten te verlagen. In de eerste helft van 2021 is wel een marktverkenning gedaan ter voorbereiding op de aanschaf van groot emissieloos materieel in de 2e helft van 2021.

Om meer impact te genereren heeft Heijmans Infra, samen met andere collega bouwbedrijven en ketenpartners, de stichting Emissieloos Netwerk Infra (ENI) opgericht. Deze stichting heeft tot doel om de emissieloze bouwplaats in 2026 te realiseren.

Neem contact met ons op