Skip to content
Heijmans_algemeen_nieuw_divers

Besluiten Algemene vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Heijmans N.V. 2024

30 april 2024, 18:00

Op dinsdag 30 april 2024 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Koninklijke Heijmans N.V. plaatsgevonden.

Naast vaststelling van de jaarrekening 2023 en het verlenen van decharge aan de leden van de raad van commissarissen en leden van de raad van bestuur, heeft de AVA het bezoldigingsverslag 2023 en de voorgestelde machtiging met betrekking tot inkoop eigen aandelen goedgekeurd. Verder zijn de volgende besluiten genomen:

Resultaatsbestemming 2023

De raad van bestuur heeft voorgesteld om over het boekjaar 2023 een dividend uit te keren van € 0,89 per (certificaat van een) gewoon aandeel in contanten of, ter keuze van de aandeelhouder of certificaathouder, in de vorm van certificaten van gewone aandelen. Dit voorstel is goedgekeurd. De betaalbaarstelling van het dividend en of de levering van de certificaten van aandelen vindt plaats op donderdag 30 mei 2024.

Remuneratiebeleid

Zowel het voorgestelde bezoldigingsbeleid raad van commissarissen als het voorgestelde bezoldigingsbeleid raad van bestuur is goedgekeurd.

Benoemingen

Mevrouw J.W.M. Knape-Vosmer is per heden opnieuw benoemd tot commissaris van Heijmans voor een periode van vier jaar. Zoals tijdens de AVA is toegelicht en medegedeeld, heeft de raad van commissarissen de heer A.G.J. Hillen na afloop van de vergadering herbenoemd tot lid van de raad van bestuur en CEO voor een periode van vier jaar.

Machtiging raad van bestuur tot uitgifte aandelen

De raad van bestuur is gemachtigd als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen met beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht tot maximaal 10% van het per heden geplaatste kapitaal voor de duur van 18 maanden vanaf heden. Tevens is de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden vanaf heden gemachtigd, uitsluitend in verband met een claimemissie, tot uitgifte van een additionele 20% van het geplaatste kapitaal per datum van uitgifte aan gewone aandelen, en in verband daarmee tot beperking of uitsluiting van het wettelijke voorkeursrecht in het geval de raad van bestuur dat doelmatig acht doch waarbij bestaande aandeelhouders die daarvoor in aanmerking komen contractuele voorkeursrechten op nieuwe aandelen verkrijgen in verhouding tot de door hen gehouden aandelen.

Neem contact met ons op