Skip to content
Havenkwartier + fenix.jpg

Profiel en bestuur

Doel van de Stichting

Het doel van Stichting Administratiekantoor Heijmans is beschreven in art. 2 statuten van de stichting d.d. 20 juni 2021:

- Het tegen toekenning van royeerbare certificaten aan toonder ten titel van beheer verwerven en administreren van op naam luidende aandelen in het kapitaal van Heijmans N.V. (de Vennootschap) en van eventueel daarop uit te keren bonusaandelen of bij wege van stockdividend of met behulp van claims verkregen aandelen, het uitoefenen van alle aan die aandelen verbonden rechten, gelijk het uitoefenen van stemrecht en claimrecht en het ontvangen van dividend en andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen, onder de verplichting het ontvangene aan de certificaathouders uit te keren, met dien verstande dat voor bonusaandelen of bij wege van stockdividend verkregen aandelen en voor aandelen, welke voor een certificaathouder bij de uitoefening van een claimrecht worden verkregen, royeerbare certificaten aan toonder van aandelen zullen worden toegekend en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt, met dien verstande, dat alle handelingen, welke commercieel risico medebrengen, van het doel van Stichting AK zijn uitgesloten;

- Bij de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten richt Stichting AK zich primair naar het belang van de houders van door Stichting AK uitgegeven certificaten van de aandelen, daarbij rekening houdend met de belangen van de Vennootschap, van de met haar verbonden onderneming en van alle daarbij betrokkenen;

- Stichting AK zal overeenkomstig de in de administratievoorwaarden van Stichting AK opgenomen bepalingen op daartoe strekkend verzoek van houders van door haar uitgegeven certificaten volmacht verlenen tot uitoefening van het stemrecht op de aandelen tegenover welke de desbetreffende certificaten zijn uitgegeven, in welk geval de betreffende certificaathouders vrij zullen zijn in het bepalen van de richting waarin zij zullen stemmen.

Stichting AK is een onafhankelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 5:71, eerste lid, sub d, van de Wet op het financieel toezicht.

Werkwijze

Om de onafhankelijkheid van Stichting AK te benadrukken, vergadert het bestuur van Stichting AK eerst zonder aanwezigheid van het bestuur en de raad van commissarissen van de Vennootschap. Vervolgens nemen leden van de raad van bestuur en de voorzitter van de raad van commissarissen deel aan de vergadering.

Aantal gecertificeerde aandelen

Stichting AK heeft met medewerking van de Vennootschap certificaten van gewone aandelen Heijmans N.V. uitgegeven. Hieronder is het aantal door de vennootschap uitgeven aandelen weergegeven en het aantal aandelen dat door de Stichting AK in administratie is genomen:

Overzicht door de vennootschap geplaatst kapitaal per 22 september 2022:

Aantal geplaatste gewone aandelen: 26.825.860
Waarvan gecertificeerd: 26.825.853
Nominale waarde per aandeel: € 0,30
Nominale waarde geplaatst kapitaal gewone aandelen: € 8.047.758,-
Stemrecht per aandeel: 1

Bestuur

Conform de statuten bestaat het bestuur uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste drie bestuurders, die worden benoemd door het bestuur. Voorafgaand aan een benoeming zullen de raad van bestuur alsmede de raad van commissarissen van de vennootschap in kennis worden gesteld en zullen zij de gelegenheid krijgen hun zienswijzen kenbaar te maken. Een bestuurder kan tweemaal voor een periode van vier jaren zitting hebben in het bestuur en nadien tweemaal voor een periode van twee jaren. In bijzondere gevallen kan van dit maximum aantal herbenoemingen worden afgeweken.

Het bestuur van de Stichting bestaat per maart 2022 uit vier leden.

P.W. Moerland (voorzitter)

P.W. Moerland was in de periode 2003 tot oktober 2013 lid van de raad van bestuur van Rabobank Nederland, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter. In de jaren van 1980 tot 2003 was hij respectievelijk hoogleraar Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en hoogleraar Ondernemingsfinanciering en vanaf 1999 tevens hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit van Tilburg. De heer Moerland is per 25 maart 2015 benoemd tot bestuurder van de Stichting AK en herbenoemd in het voorjaar van 2019 en in het voorjaar van 2023 voor twee jaar.

R.H. Hooghoudt

R.H. Hooghoudt is lid van de raad van commissarissen van IBS Capital Management B.V en lid van de raad van commissarissen IBS Fund Management B.V. Hij is sedert 1975 advocaat en sedert 1990 bij NautaDutilh, waaraan hij momenteel als adviseur is verbonden. De heer Hooghoudt is per 23 maart 2016 benoemd tot bestuurder van de Stichting AK en herbenoemd in het voorjaar van 2020 voor vier jaar.

J.J.G.M. Sanders

J.J.G.M. Sanders is voorzitter raad van commissarissen van Bolsius N.V., voorzitter raad van commissarissen Nemo Healthcare B.V., voorzitter raad van toezicht Catharinaziekenhuis Eindhoven, voorzitter Stichting Evenementen Liliane Fonds en lid Comité van aanbeveling Voedselbank Eindhoven. De heer Sanders was van 2010 tot medio 2014 algemeen directeur van PSV N.V. en was daarvoor onder andere 16 jaar werkzaam bij Friesland Campina, waarvan de laatste 8 jaar als bestuursvoorzitter. De heer Sanders is per 26 maart 2014 benoemd tot bestuurder van de Stichting AK en herbenoemd in het voorjaar van 2018 en in het voorjaar van 2021 voor twee jaar.

M.C. van Gelder

M.C. van Gelder is voorzitter van de raad van commissarissen van Hans Anders N.V., lid van de raad van commissarissen van Action, voorzitter van de raad van commissarissen van JP Morgan European Discovery Trust PLC, voorzitter van de raad van commissarissen van Incision B.V., voorzitter bestuur Stichting Continuïteit NN Group, voorzitter bestuur en lid bestuur Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Bank. De heer Van Gelder was tot 2014 CEO van Mediq en daarvoor ruim 8 jaar werkzaam voor Ahold in zowel Nederland als de USA. De heer Van Gelder is in maart 2021 benoemd tot bestuurder van de Stichting AK voor de duur van vier jaar.

Het rooster van aftreden vindt u hieronder.

Neem contact met ons op