Skip to content
Partners
Kracht van samen

Partners

Ontwikkelen en bouwen doe je samen, niet alleen. Door samen met partners krachten te bundelen komen we verder. Samen maken we het maken van een gezonde leefomgeving mogelijk en zorgen we voor sterkere en duurzamere gebieden en projecten. Op alle vlakken: maatschappelijk en sociaal, ruimtelijke en natuurlijk. Samen werken we aan een gezonde leefomgeving voor heel Nederland.

De kracht van samenwerken zit hem in het continue zoeken naar raakvlakken, synergie, innovatie en het uitwisselen van kennis en expertise. Dat doen we zowel in- als extern, met kennisinstituten, onderwijsinstellingen, organisaties en bedrijven die onze visie delen en versterken.

Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven is een onafhankelijk open platform van 16 publieke en private organisaties waaronder Universiteit Utrecht, RIVM, Provincie Utrecht en UMC. Door innovatieve evidence-based oplossingen wordt gezamenlijk gewerkt aan de gezondheid en welzijn van iedereen die woont, werkt en recreëert in stedelijke gebieden. In Maanwijk - Leusden worden diverse aspecten van de leefomgeving zoals luchtkwaliteit, vocht in de bodem, sociale interactie en beleving van groen door bewoners gemeten.

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren en om die te beleven, beschermen en te benutten. Staatsbosbeheer en Heijmans hebben tot doel om samen bij gebiedsontwikkelingen groene netwerken aan te leggen en/of te versterken. De samenwerking gaat onder andere over het verkennen, leveren en afnemen van biobased bouwmaterialen zoals hout, het aanplanten van bos, afnemen van CO2 credits en het versterken van natuur in nieuwe woonwijken en gebiedsontwikkelingen.

De Fietsersbond en Heijmans bundelen de krachten om meer mensen op de fiets te krijgen en te houden. Samen gaan we actief zoeken naar nieuwe methoden om het fietsen te bevorderen maar ook om te komen tot nieuwe inrichtingsprincipes van buurten en wijken met meer aandacht voor de fietsinfrastructuur. De Fietsersbond en Heijmans denken na over een snellere, gemakkelijkere, aantrekkelijkere en veiligere fietsinfrastructuur in Nederland.

Stichting Struikroven en Heijmans werken samen om planten, struiken en bomen een tweede leven te geven in nieuwe tuinen of als openbaar groen. Op deze manier dragen we bij aan biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulariteit en het verbinden van mensen. Door te investeren in de ‘Struikroven Academy’ versterken we de natuur en maken we woonwijken klimaatbestendiger.

Om natuurinclusief ontwikkelen en bouwen verder te brengen gaan Naturalis Biodiversity Center en Heijmans meten wat de daadwerkelijk toegevoegde waarde is van groentoepassingen en groenmaatregelen. Bijvoorbeeld in Park Vijfsluizen - Vlaardingen waar met slimme camera’s en microfoons geïnventariseerd en gemonitord wordt welke vliegende insecten in het gebied leven.

De Wageningen University & Research werkt met Heijmans onder andere samen aan de vraag hoe er een balans gecreëerd kan worden in de waterbehoefte van functioneel groen en de beschikbaarheid van water in de klimaatbestendige en natuurinclusieve stad. Rekening houdend met de geografie van de ondergrond, specifieke soorteigenschappen gerelateerd aan droogteresistentie en kosten en baten van passende en effectieve (technologische) oplossingen.

Als maker van de gezonde leefomgeving staat Heijmans ook voor een gezond binnenklimaat. Heijmans is één van de oprichters van Gezond Binnen. Een samenwerking van publieke en private organisaties en onderzoeksinstellingen die de bewustwording en noodzaak voor een gezond binnenklimaat breed uitdraagt en adviseert met praktische tips.

The Pollinators en Heijmans vergroten samen de biodiversiteit in Nederland en creëren een betere leefomgeving voor bestuivende insecten zoals bijen. Dit doen ze door gezamenlijk activiteiten te organiseren die leiden tot bloei van inheemse bloemen, door het aanplanten van voedselbossen en het belang van biodiversiteit intern en bij klantrelaties op de kaart te zetten. Sow seeds, plant trees, save bees!

NL Greenlabel toetst gebiedsontwikkelingen van Heijmans op integrale duurzame maatregelen en helpt deze te realiseren. Heijmans zet in op de hoogste mogelijke score voor elke gebiedsontwikkeling (label A). Hierdoor maakt Heijmans aantoonbare duurzame keuzes in haar ontwikkelingen. Zo scoren bijvoorbeeld Maanwijk - Leusden en Park Vijfsluizen - Vlaardingen een NL Gebiedslabel A.

Neem contact met ons op