Skip to content
bouwteam solar highways
Als ideale samenwerking

Bouwteam

Projecten met specifieke uitdagingen op het gebied van planning, kosten, stakeholders, overlast of ontwerp altijd met succes realiseren. Kan dat? Jazeker, met samenwerken en vertrouwen als belangrijkste sleutelwoorden! En dat is precies waar een bouwteam om draait.

Een bouwteam vraagt om een andere kijk op het uit te voeren werk. In plaats dat de opdrachtgever exact aangeeft wat ze wil, is een andere insteek om zo vroeg mogelijk betrokken te worden bij uitdagingen/problemen van onze klanten. Want hoe eerder we betrokken zijn, des te eerder we mee kunnen denken in oplossingen. Bijvoorbeeld, hoe maken we onze gemeente klimaatbestendig? Of hoe creëren we een onderhoudsvriendelijke wijk met betrokken bewoners? In het bouwteam gaan we samen invulling daaraan geven. Daarvoor is een intensieve samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer nodig, waarin we samen optrekken in het ontwerpen en realiseren van de infra projecten.

Goede bouwteam samenwerking

In Heijmans projecten waarin gekozen is voor een bouwteam samenwerking, zien we steeds drie thema’s terugkeren. Deze thema’s hebben wij vertaald naar drie uitgangspunten die volgens ons onmisbaar zijn voor een succesvolle bouwteam samenwerking.

Zonder vertrouwen geen samenwerking

Aan de basis van een goede samenwerking staat het wederzijds vertrouwen tussen alle teamleden. Wanneer er vertrouwen is, gaan mensen op een open en eerlijke manier met elkaar in discussie zonder bang te zijn voor het ontstaan van conflicten. Discussies zijn nodig om nieuwe ideeën op tafel te krijgen en die goeie ideeën op de best mogelijke manier uit te werken. Wanneer een team elkaar vertrouwt voelen de teamleden zich betrokken, geven eerlijk hun mening, zijn gecommitteerd aan de gemaakte afspraken, nemen verantwoordelijkheid en hebben aandacht voor de teamresultaten.

Benut elkaars kwaliteiten optimaal

Ieder bouwteamlid heeft zijn of haar eigen karaktereigenschappen, kennis en kwaliteiten. Om rendement uit de samenwerking te halen, is het belangrijk dat we elkaars kwaliteiten optimaal benutten. De exacte rolverdeling en inbreng per thema is daarom afhankelijk van ieders unieke competenties en talenten. Een belangrijke eerste stap in het begin van een bouwteamsamenwerking is om de kwaliteiten van alle sleutelfunctionarissen in kaart te brengen en een op maat gemaakte rolverdeling af te stemmen.

Het proces is sturend, niet leidend

Het doorlopen van het vooraf besproken proces biedt een handig stuurmiddel, maar het is niet het uiteindelijke doel. Misschien hebben we vooraf besproken om optie A te doen, maar zien we onderweg dat optie B beter bijdraagt aan het doel. Dan bespreken we dat met elkaar en maken we samen nieuwe afspraken voor het vervolg. Immers, het bereiken van het uiteindelijke doel is waar we samen voor gaan.

Voordelen van een bouwteam

Kortere doorlooptijd

Het bouwteam coördineert het hele project; van ontwerp tot prijsstelling en nazorg. Doordat opdrachtgever en opdrachtnemer vanaf het begin samenwerken, loopt het proces sneller. Bovendien kunnen we de verschillende onderdelen van het proces gelijktijdig uitvoeren, wat de voorbereidings- en bouwtijd aanzienlijk kan verkorten.

Transparantie en inspraak

Doordat we vanaf de initiatiefase in gesprek gaan, zijn opdrachtgever en opdrachtnemer beiden nauw betrokken bij het volledige traject. Er is volledige transparantie, ook over budget en de prijsvorming. Dat maakt wijzigingen aanbrengen in een project veel haalbaarder.

Betere risicobeheersing

We bundelen en ontsluiten de expertise van alle betrokken partijen vanaf het begin. Risico’s worden gezamenlijk vastgesteld, inzichtelijk gemaakt en beheerst. Daardoor sporen we mogelijke fouten op voordat ze faalkosten genereren.

Juiste rolverdeling

Door de samenwerking in een vroeg stadium te starten, kan goed worden bekeken waar de sterke en zwakke punten liggen van de organisaties en teamleden. Daarmee kan een duidelijke en juiste rolverdeling vooraf worden afgestemd.

Tevreden omgeving en stakeholders

Een bouwteam is een perfecte samenwerkingsvorm om ook de omgeving in een vroeg stadium te betrekken. De omgevingscommunicatie krijgt meer diepgang, omdat we zaken concreter kunnen bespreken, toelichten, ontwerpen en uitvoeren.

Meer weten over een bouwteam?

Wij hebben ruime ervaring met het werken in een bouwteam op vele verschillende projecten. Mocht je hier vragen over hebben of samen met ons in een bouwteam willen in het volgende project. Neem contact op met een van onze specialisten: