Skip to content
wellington-bomber.jpeg
Delicate operatie

Vliegtuigwrakken bergen

Talloze vliegtuigen zijn er tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland neergestort. Vele daarvan liggen verspreid over ons land in de bodem, al dan niet met de bewapening en bommen nog aan boord. Ze worden alleen geborgen als daar een bijzondere aanleiding voor is, bijvoorbeeld een bodemsanering of bouwwerkzaamheden in de buurt.

In zo’n geval geeft de gemeente opdracht voor het bergen van het vliegtuigwrak. Een vliegtuigwrak is doorgaans ook een oorlogsgraf. Daarom is het bergen voorbehouden aan Defensiediensten. Zij schakelen vervolgens Heijmans in voor civiele ondersteuning.

Betrouwbare partner

Heijmans verzorgt de organisatie van het bergingsproject, inclusief alle benodigde voorzieningen, zoals een gedegen bodemonderzoek, beveiligd materieel, bewaking, grondkerende constructies en speciale bouwplaats voorzieningen. Daarbij wordt steeds gewerkt onder begeleiding van de Staf Officier Vliegtuig Berging (SOVB) van Defensie. Defensiediensten kennen Heijmans inmiddels uit ervaring als een betrouwbare partner die op een zorgvuldige manier werkzaamheden op zich neemt en daarbij nooit de formele afstemming met de opdrachtgever (de gemeente) uit het oog verliest.

Adequate voorbereiding

In de voorbereidingsfase van een bergingsproject stelt Heijmans een projectplan op, waarin alle facetten van de uit te voeren werkzaamheden worden toegelicht. Hierbij vindt afstemming plaats met operationele diensten (politie, brandweer, etc). Zij worden vooraf geïnformeerd over specifieke risico’s van het project, in het bijzonder als er explosieve stoffen worden aangetroffen. Dit overlegt waarborgt een adequate samenwerking tussen Heijmans, Defensiediensten en operationele diensten in geval van calamiteiten. Vervolgens wordt gestart met de opbouwfase. Het werkterrein wordt ingericht, inclusief speciale voorzieningen voor onder meer opslag van mogelijke explosieven.

Veilige uitvoering

Voor aanvang van de berging organiseert Heijmans een kick-off bijeenkomst, waarbij de opdrachtgever, Defensiediensten en hulpdiensten aanwezig zijn. De deelnemers worden mondeling en schriftelijk geïnformeerd over de afgestemde werkwijze en de aanpak van de werkzaamheden. Heijmans is bekend met de correcte werkwijze voor het veilig ruimen van conventionele explosieven en voert het graafwerk uit onder het veiligheidsprotocol WSCS-OCE.

Delicate operatie

Het bergen van een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog is een delicate operatie. Dit vergt vakmanschap en fijngevoeligheid. In veel gevallen staan bemanningsleden nog als vermist geregistreerd. Hun stoffelijke resten kunnen in of bij het wrak aanwezig zijn. Daarom voert Heijmans de graafwerkzaamheden op een passende manier uit en wordt de vrijgekomen grond zorgvuldig gezeefd. Indien er stoffelijke resten worden aangetroffen, dan tracht Defensie deze te identificeren, om nabestaanden alsnog te kunnen informeren. In de praktijk is gebleken dat betrokkenen de deskundige en respectvolle aanpak van Heijmans zeer op prijs stellen.

Wil u meer weten of hoe we te werk gaan bij het bergen van een vliegtuigwrak? Neem vrijblijvend met ons contact op!

Neem contact met ons op