Skip to content
20161111_heijmans_chemiepack_6366.jpg
Voor iedere situatie de juiste saneringsmethode

In-situ & ex-situ sanering

In Nederland kennen we veel locaties waar de bodem verontreinigd is. Denk aan een oude bedrijfslocatie waar vroeger met chemische middelen werd gewerkt of een lekkende oude olietank. Maar ook verontreiniging door brand of andere bedrijfsongevallen. Als er een nieuwe bestemming voor de plek komt, brengt dit de nodige onzekerheid met zich mee over de aanpak, de kosten en de benodigde tijd om grond bouwrijp te maken. De bodemspecialisten van Heijmans geven duidelijkheid en zijn experts op het gebied van in-situ bodemsanering en ex-situ bodemsanering. Zij kunnen de bodem schoonmaken met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

Ex-situ sanering

Bij ex-situ sanering wordt de verontreiniging verwijderd. De verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. In Nederland staat het grondwater relatief hoog, dus om droog te kunnen ontgraven is meestal een grondwaterzuiveringsinstallatie inclusief bemaling nodig. Het saneren van de bodem is normaal gesproken snel uit te voeren en er is nauwelijks nalevering van de verontreiniging. Het is een kostbare, maar snelle en effectieve manier om te saneren. Ex-situ saneren is de meest klassieke manier van saneren, maar tegenwoordig wordt er steeds meer gekozen voor het ontgraven van een bronverontreiniging en een in-situ sanering van de nog aanwezige pluim.

bodemsanering1_in-situ_versus_ex-situ.jpg

In-situ sanering

In-situ betekent dat er saneringstechnieken worden toegepast die verontreinigingen uit de bodem verwijderen, zónder dat de grond wordt weggehaald. Zo blijven de bodemopbouw en -structuur behouden en wordt de bodem maar beperkt verstoord. In-situ technieken worden vooral gebruikt op locaties waar sanering via afgraven problemen met zich mee kan brengen, bijvoorbeeld door aanwezigheid van infrastructuur of bebouwing in de directe omgeving. Ook de kosten spelen een rol, in sommige gevallen is een aanpak met in-situ technieken voordeliger. Bij veel projecten wordt er gekozen voor een combinatie. Heijmans beheerst de volgende in-situ saneringstechnieken:

  • Biologische afbraak (inbrengen van bacteriën in de bodem)
  • Persluchtinjectie en bodemluchtextractie (bodemlucht verversen door aromaten te ‘strippen’)
  • Vacuümextractie en meerfasenextractie (voor behandeling van de bodem rond de grondwaterstand)
  • Chemische oxidatie (filters in de bodem zetten de verontreiniging chemisch om in water, zuurstof en CO2)
  • Funnel and Gate (grondwaterstroming wordt geleid door een reactief scherm, waar de verontreiniging biologisch of chemisch wordt afgebroken)
  • Grondwateronttrekking en infiltratie (grondwater wordt opgepompt en bovengronds gereinigd)

Juiste werkwijze voor bodemsanering kiezen

Hoe bepaal je welke saneringsmethode geschikt is? Daarbij kijken we bij Heijmans naar 5 variabelen. Allereerst is het belangrijk om te weten welk type vervuiling er in de bodem aanwezig is. De ene keer is het een cocktail van verschillende chemicaliën, oliën of metalen, maar het kan ook één bepaalde stof zijn, die bijvoorbeeld weglekt uit een opslag. De bodemgesteldheid is een tweede factor van belang. Met welk soort grond hebben we op de locatie te maken? Wat is het grondwaterniveau? Klei heeft bijvoorbeeld een lage doorlatendheid en kan verontreinigingen aan zich binden. Dat vraagt om andere technieken dan bijvoorbeeld zand.

bodemsanering3_variabelen.jpg

Ook de locatieomstandigheden tellen mee. Een binnenstedelijke locatie omringd door andere bebouwing heeft consequenties voor de aanpak en de uitvoering. Hoe schoon het terrein uiteindelijk moet zijn is afhankelijk van het gebruik in de toekomst. Wordt het een woongebied of een bedrijventerrein? Als laatste speelt het beschikbare budget een belangrijke rol bij het opstellen van een saneringsplan. De kosten hangen namelijk sterk af van de vier voorgaande variabelen, de complexiteit van de sanering, de omvang en diepte van de verontreiniging en de gekozen saneringstechnieken. Met name bij diepe verontreinigingen kunnen de kosten flink hoger uitvallen.

Elke verontreiniging is anders. Niet alleen de samenstelling, concentratie en spreiding variëren, maar ook bijvoorbeeld de eisen voor emissie. Daarom levert Heijmans altijd maatwerk. Heijmans weegt altijd af wat de meest effectieve manier van saneren is en heeft hierbij keuze uit een breed scala van saneringstechnieken. Hierdoor wordt er altijd een effectieve en efficiënte aanpak gekozen. Onze oplossingen zijn milieutechnisch verantwoord en financieel haalbaar. Het project zelf verloopt snel, onzichtbaar en zonder bedrijfsprocessen te verstoren.

Heeft u te maken met een verontreinigde bodem? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies.