Unieke samenwerking om dijk te versterken

Alliantie pakt 23 kilometer rivierdijk aan langs de Waal

10 juli 2017

Het project 'Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg' is door Waterschap Rivierenland definitief gegund aan de combinatie ‘Waalensemble’ (Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel) met Royal HaskoningDHV als adviserende partij. Waterschap Rivierenland heeft gekozen voor een nieuwe samenwerkingsvorm, een alliantie waarin de verkenning, planuitwerking en de realisatie van de dijkversterking samengaan.

Het project

De primaire waterkeringen in Nederland worden periodiek getoetst aan de wettelijke veiligheidsnormen. Uit de toetsing van 2011 blijkt dat delen van de dijk (primaire waterkering) langs de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg niet meer voldoen aan deze normen en moet worden versterkt. De dijkversterking Gorinchem – Waardenburg (GoWa) is als project opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) waarin Rijkswaterstaat en alle waterschappen samenwerken. Het betreft 23 kilometer dijk vanaf de Dalemsewal in Gorinchem (provincie Zuid-Holland) tot de kruising met de A2 bij Waardenburg (provincie Gelderland) aan de noordzijde van de Waal.

Alliantie

Door een alliantie aan te gaan wil Waterschap Rivierenland de kennis van de aannemer volledig benutten bij het ontwerpen van de nieuwe dijk. Kansen uit de omgeving en inbreng van bewonersgroepen worden hierdoor al vroeg op haalbaarheid en maakbaarheid beoordeeld. Vanaf 10 juli vormen ‘Waalensemble’ en Waterschap Rivierenland samen de Graaf Reinald alliantie en hebben zij al deze kennis in huis. De Graaf Reinald alliantie heeft het volste vertrouwen dat zij samen met de omgeving een dijkversterking gaat realiseren die goed past in het landschap.

Planning

Dijkversterking GoWa bevindt zich op dit moment in de verkenning. De verwachting is dat in het najaar van 2018 een voorkeursalternatief kan worden gekozen. Waterschap Rivierenland neemt dan een definitief vervolgbesluit over de plan- en realisatiefase. De dijkversterking is naar verwachting medio 2023 gereed.

Samenwerken aan een veiliger Nederland

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, onderdeel van het Deltaprogramma, is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, worden strenge veiligheidsnormen voor onze dijken gehanteerd. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.

Meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.