Trading update: stabiele omzet in veeleisende markt

8 mei 2014

  • Omzet over de eerste 3 maanden vrijwel gelijk aan vorig jaar;
  • Orderportefeuille per ultimo maart over de hele linie toegenomen met ruim € 200 miljoen;
  • Woningverkopen tot en met eind april 234 waarvan 129 aan particulieren (te weten 55%), tegen 60 woningen in dezelfde periode vorig jaar (2013: alle 60 aan particulieren verkocht);
  • Gevolgen van IFRS 11 van invloed op wijze van consolideren van samenwerkingsverbanden. Balanstotaal neemt daardoor af en solvabiliteit neemt met 2% punt toe;
  • Outlook: onderliggend operationeel resultaat eerste halfjaar zoals verwacht onder druk, tweede helft volgens jaarpatroon positief.

Bert van der Els, CEO Heijmans NV: ‘De markt trekt aan en Heijmans richt zich op kansrijke tenders en projecten. Dit jaar laat zich echter omschrijven als een transitiejaar. In aanloop naar 2015 staat de resultaatontwikkeling het eerste half jaar onder druk, mede vanwege de lagere productieniveaus bij wonen en het beperkte margepotentieel bij de lopende infra-projecten. Vanuit de strategie ‘verbeteren en vernieuwen’ blijft continue verbetering noodzakelijk. Zo hebben we de afgelopen maanden verdere uniformering van functies en processen op vlak van projectmanagement doorgevoerd en gaat onverminderde aandacht uit naar werkkapitaalbeheersing. Heijmans onderscheidt zich daarnaast door innovatie, van Smart Highway tot “integrated roofsystems” en de verplaatsbare starterswoning “Heijmans One”. Durfprojecten die overheid, bedrijfsleven en gebruikers met elkaar verenigen en zorgen voor versnelling van zowel duurzaamheid als vernieuwing in de bouw, de regelgeving en het landschap.’

Wonen
De markt trekt aan en leidt tot meer woningverkopen in de eerste 4 maanden, in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. Ook de particuliere verkoop is toegenomen. Nieuwe producten en innovaties, zoals de 3D print bouwtechniek genereren veel belangstelling van potentiële klanten. Echter, naast deze vernieuwingen, blijft het zaak verbetering door te voeren waardoor efficiency, kennis en schaalvoordelen benut worden. De kansen die de markt momenteel biedt voor vernieuwing, staan in schril contrast tot de prijsdruk die nog steeds geldt. Afgelopen kwartaal startte Heijmans met de verkoop van de Fenixloodsen in Rotterdam en verwierf zij onder andere de opdracht voor de bouw en ontwikkeling van 39 energie neutrale woningen in Son en Breugel. In België verwierf Heijmans de opdracht voor de bouw van 34 appartementen in Evere.

Werken
De markt voor complexe utilitaire werken blijft stabiel. Afgelopen kwartaal leverde Heijmans het nieuwe Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht op. Daarnaast scoorde zij nieuwe opdrachten voor een technology center voor DSM en voor Lounge 2 van Schiphol Airport. Gestart werd met de bouw van het nieuwe Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Ook wist Utiliteit het onderhoud en de renovatie van het ‘grootste kantoor van de rijksoverheid’ in Nederland binnen te halen.

Verbinden
Afgelopen kwartaal is een aantal omvangrijke nieuwe projecten binnengehaald waaronder de Kreekrakbruggen in Zeeland en de Parallelstructuur A12 bij Gouda. De Randweg Gent (R4) werd recentelijk opgeleverd en het bedrijfsonderdeel Groen en Golf werd via een management buy out verkocht, waardoor verdere focus op kernactiviteiten binnen Wegen plaatsvindt. Hoewel volumes bij de infra-activiteiten redelijk in lijn met vorig jaar liggen, kennen de lopende projecten een beperkter margepotentieel. Verder focust Heijmans op het realiseren van verbeteringen van operationele processen met behulp van een nieuw ERP platform alsmede de noodzakelijke scherpe aansturing van ontwerpprocessen. Los van deze ontwikkelingen wisten verschillende Heijmans’ projecten het afgelopen kwartaal de aandacht te trekken van de internationale pers, waaronder het hockeyveld voor het WK Hockey in Den Haag en de door minister Schulz-Van Haegen geopende ‘Glowing Lines’ in Oss. De techniek hiervan wordt momenteel verder verbeterd, de komende tijd wordt een ‘2.0’ versie gelanceerd. Ook nam Heijmans met het idee ’Hydrea Thermpipe’, dat uitgaat van warmtewinning uit het riool, deel aan TEDxBinnenhof.

Overige
Het werkkapitaal blijft onder druk staan mede gegeven de relatief lage productieniveaus. Beheersing van het werkkapitaal en vermindering van het vermogensbeslag houden zeker ook in 2014 alle aandacht. Met de invoering van IFRS 11 per 1 januari 2014 daalt onder meer de gerapporteerde netto schuld en stijgt de solvabiliteit. De volgens IFRS gerapporteerde omzet en EBIT neemt iets af doordat enkele samenwerkingsverbanden niet meer proportioneel worden geconsolideerd. Het betreffende resultaat wordt volgens IFRS gerapporteerd als ‘resultaat joint ventures’. De invoering van IFRS 11 heeft derhalve geen impact op het netto resultaat.

Halfjaarcijfers 2014
Op 20 augustus 2014 voor beurs zal Heijmans de halfjaarcijfers 2014 publiceren.