Prikkels voor de dijk

7 oktober 2014

Het nieuwe Deltaplan. Naast de hoedenparade een van de meest besproken onderwerpen afgelopen Prinsjesdag. Sinds die derde dinsdag van september is het plan dat Nederland beschermt tegen hoogwater en zorgt voor voldoende zoet water continu in het nieuws. De nieuwe normen voor dijken zorgen er voor dat waterschappen en aannemers aan de bak moeten, maar bieden ook ruimte voor nieuwe technieken en samenwerkingsvormen. Frans van den Berg, coördinator van het dijkversterkingsprogramma bij Waterschap Rivierenland, en Dick van den Heuvel, senior projectmanager bij Heijmans, bespreken twee sporen om te verbeteren.

Twee prikkels

Frans steekt van wal: “Voor Waterschap Rivierenland speelt: hoe kunnen we op een slimmere manier, dat betekent goedkoper en sneller, dijkversterkingen uitvoeren? En dat alles, vanzelfsprekend, zonder dat de veiligheid in het geding komt. Innovaties, zoals het Verticaal Zanddicht Geotextiel en Waterontspanners, maar ook nieuwe samenwerk- en aanbestedingsvormen zijn daarbij essentieel om dat doel te bereiken.”

Dijkversterking-1600.jpg

Dick van den Heuvel (links) en Frans van den Berg aan de oevers van de Waal bij Tiel.

Innoveren

Het praktisch testen en toetsen van een dijkinnovatie is niet gemakkelijk. Proefvakken zoals in de wegenbouw bestaan er bijna niet. Bij hoogwater móet het immers werken. Hoe toon je aan dat een innovatie werkt en veilig genoeg is? Frans: “Dat blijft lastig, al hoef je lang niet alles te weten voordat je aan de slag gaat.” Oplossingen en innovaties voor dijkversterking worden vooraf getoetst via modellen. Daarbij is men veelal geneigd om aan de veilige kant te kiezen. Bij maximale belasting moeten we immers zeker weten dat de dijk niet bezwijkt.

Overtollige veiligheid moet ook betaald worden. Terwijl het niet altijd nodig is.

Toch vraagt Frans zich hardop af: “Stapelen we daardoor niet teveel veiligheid op veiligheid? Moeten we bijvoorbeeld niet meer monitoren tijdens het proces om de veiligheid te garanderen? Daarbij geloof ik bovendien dat onze modellen maar een beroerde weergave zijn van de echte dijk.” Dick: “Dankzij nieuwe inzichten en wetenschappelijke ontwikkelingen zullen de veiligheidsfactoren ook steeds meer onder druk komen te staan: wat kan in een specifieke situatie wel en wat kan niet? Overtollig vet (veiligheid) moet namelijk ook betaald worden. Terwijl het niet altijd nodig is.”

Aanbesteden

De meeste dijkversterkingen worden nog inclusief oplossingen, op basis van een zogenaamd Projectplan, in de markt gezet. Zo’n specifieke uitvraag nodigt daarbij minder uit tot innovatie en optimalisatie. Is een zuiver functionele aanbesteding, zoals bijvoorbeeld bij het Nationaal Militair Museum, haalbaar binnen de watersector? Frans: “We gaan wel toe naar andere manieren van aanbesteden. Zoals onlangs bij het dijkverbeteringsproject Schoonhovenseveer – Langerak (SLA). Bij het SLA project was er, vanwege de tijdsdruk en de onderscheidende mogelijke oplossingen, zelfs nog geen voorkeursalternatief opgesteld en is het project oplossingsvrij op de markt gezet. Dat vraagt wel om een fikse investering van de markt. Sommige partijen haken daar ook op af.”

Heijmans scoorde uiteindelijk het SLA project in samenwerking met de Vries en van de Wiel en Movares. Dick: “Het SLA project is in drievoud bijzonder. Allereerst dus vanwege de aanbestedingsmethode waarbij voor het dijkvak geen techniek werd voorgeschreven. Daarnaast werd de aanbieding ook beoordeeld voor de totale levensduurkosten van 50 jaar, dus inclusief het onderhoud. Tenslotte passen we met de Waterontspanners een relatief nieuwe techniek toe.”

Samenwerken

Om te kunnen optimaliseren hebben aannemers aan het begin van het proces vaak meer informatie nodig dan door het waterschap wordt geïnventariseerd. Dick: “Voor SLA voeren we nu bijvoorbeeld extra onderzoek uit om de parameters per dijkvak terug te kunnen vinden. Dat loont zich op het moment dat je daarna kan optimaliseren.“ Frans: “Dat zou betekenen dat we voor de gunning een fase inbouwen waarin de markt kan aangeven welke aanvullende onderzoeksgegevens ze nodig hebben voor een goede aanbieding.“

Beiden zien bovenal kansen om meer als partners samen te werken. Frans: “We zitten nog te vaak vast in het wij-zij denken. Terwijl een vroege alliantie met een aannemer, op basis van gedeelde verantwoordelijkheid, je gedurende het proces meer flexibiliteit biedt. Zo prikkel je beide partijen om tot een efficiënte aanpak te komen.”

Dick: “Het werken in een alliantie vereist wel een hele professionele manier van werken van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Je moet transparant kunnen werken om het onderlinge vertrouwen op te kunnen bouwen. Daar hebben we als markt wel stappen in gezet maar we zijn er nog niet.“