Heijmans versterkt Waddenzeedijk aan Friese kust

6 januari 2016

Heijmans gaat in opdracht van het Wetterskip Fryslân over een lengte van 13 kilometer dijkvakken langs de Waddenzee in Friesland versterken. Het gaat om vijf dijkvakken ter hoogte van Zwarte Haan, Holwerd en Wierum.

Voor het verbeteren van bestaande dijkbekleding gebruikt Heijmans onder andere Elastocoast. Deze innovatieve dijkbescherming wordt al bij diverse dijkverbeteringsprojecten toegepast, maar Wetterskip Fryslân is het eerste waterschap dat dit product op grote schaal gaat toepassen.

De opdracht maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Waddenzeedijk Friese kust, waarmee Wetterskip Fryslân zorgt dat de Waddenzeedijk voldoet aan wettelijk gestelde veiligheidsnormen.

Waddenzeedijk-2.jpg

Voor het verbeteren van bestaande dijkbekleding gebruikt Heijmans onder andere Elastocoast.

Heijmans gaat bestaande dijkbekleding verbeteren door gebruik te maken van verlijmde steenslag: Elastocoast. Het wordt ter plaatse gemaakt in een speciaal ontwikkelde productie-installatie en vervolgens aangebracht op de dijk. Doordat Elastocoast een hoog percentage holle ruimtes bevat, wordt energie van golven die tegen de dijk slaan geabsorbeerd en zogenoemde golfoploop op het talud geremd. Ook vormt Elastocoast een prima ondergrond voor algen, wieren, schelpdieren en andere kleine organismen aan de waterkant van het Natura 2000-gebied Waddenzee.

Naast de grootschalige toepassing van Elastocoast is Heijmans ook verantwoordelijk voor het aanbrengen en plaatsen van onder andere tijdelijk afrasteringen, drainage, steenbestortingen, waterbouwasfalt en slijtlagen.

Heijmans werd geselecteerd op basis van prijs en wist hoog te scoren op de drie gestelde EMVI-criteria: de productie en verwerking van verlijmde steenslag, planning/fasering en kwaliteitsborging. Naar verwachting is het project, dat onder het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP2) van het Rijk valt, afgerond in oktober 2016.