Heijmans start Living Lab 'Solar Noise Barriers'

25 september 2014

Een consortium onder leiding van Heijmans is gestart met een project waarin een innovatief zonne-geluidsscherm wordt ontwikkeld en in de praktijk wordt onderzocht in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het geluidsscherm wordt beproefd onder de naam SONOB (Solar Noise Barriers). Het scherm beperkt geluidhinder voor omwonenden en kan tegelijkertijd duurzame energie opwekken. Hiermee krijgen burgers stillere wegen en duurzame stroom. Partners in het consortium zijn TU Eindhoven, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Solar Energy Application Center (SEAC), Van Campen Industries en Dutch Space. Financiering van het project vindt plaats vanuit eigen bijdragen van de deelnemende bedrijven en met subsidie vanuit de Topsector Energie.

Modulair zonne-geluidsscherm

Het Nederlandse (spoor)wegennet biedt een enorm potentieel voor zonne-geluidsschermen. Circa 5 miljoen vierkante meter aan geluidsscherm is beschikbaar, op nagenoeg onbeschaduwde locaties en dicht in de buurt van het elektriciteitsnet. Om deze oppervlakken te kunnen benutten voor opwekking van zonne-energie is innovatieve technologie nodig die de belangen van weggebruikers, omwonenden, landschapsarchitecten, wegenbouwers en wegbeheerders verenigt én een sluitende business case oplevert.

Het SONOB project heeft tot doel een doorbraakinnovatie te ontwikkelen voor een modulair zonne-geluidsscherm concept. De basis daarvoor ligt in LSC (Luminescent Solar Concentrator) technologie, waarbij ook wordt gekeken naar de energieopbrengst van bestaande technologie. De partners onderzoeken en werken aan nieuwe materialen, productontwerp en een prototype op ware grootte in een ‘living lab’ omgeving in de Willemspoort aan de Ring West, tegenover het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De veldtest gaat begin 2015 van start en zal minimaal 1 jaar duren.

GeluidschermEnergie_Heijmans_1600.jpg

Impressie van de 'Solar Noise Barriers' langs de snelweg

In het SONOB project vinden overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven elkaar in een gezamenlijke ambitie om een duurzaam en economisch interessant alternatief te ontwikkelen voor bestaande (zonne-)geluidsschermen. Reden waarom SONOB door SPARK campus als een van de belangrijke Living Labs is aangemerkt. De inzichten en ervaringen van het living lab worden gebruikt om deze ontwikkeling te versnellen en te vertalen naar een concreet, breed toepasbaar product. Het project dient zodoende als vliegwiel om de markt voor zonne-geluidsschermen open te breken.

Betrokkenheid gehele keten

Zeven partijen zijn betrokken bij de totstandkoming van het living lab. Heijmans is expert in ontwerp en realisatie van geluidsschermen en voert de regie over het project. Van Campen Industries is marktleider op het gebied van geluidsschermontwikkeling en -fabricage. Dutch Space is Nederlands grootste ruimtevaartonderneming en wil haar kennis op zonnecelgebied inzetten voor deze ‘aardse’ toepassing. Het Solar Energy Application Centre (SEAC) is het Nederlandse kenniscentrum op het gebied van zonne-energietoepassingen in de gebouwde omgeving. TU Eindhoven is wereldwijd één van de koplopers in kennis en ontwerp van LSC’s en LSC materialen. ECN is het grootste Nederlandse kenniscentrum rond ontwerp, proces en de karakterisatie van zonnecellen en -panelen. Vanuit samenwerkingsverband SPARK participeert de Gemeente ’s-Hertogenbosch in het living lab door kosteloos de locatie ter beschikking stellen in de Willemspoort en een bijdrage te doen vanuit haar subsidiebudget voor duurzame innovatieprojecten.

Uitlegvideo
Uitlegvideo
Uitlegvideo SONOB in één minuut