Heijmans gaat deel N381 in Friesland aanpassen

11 april 2014

Heijmans gaat in opdracht van de Provincie Fryslân de N381 reconstrueren over een lengte van circa 8,5 km, vanaf de Drentse grens bij Oude Willem tot Venekoten, aan de zuidkant van Oosterwolde. Het traject krijgt, naast een nieuwe asfalt deklaag, een belangrijke upgrade waarbij de weg breder en overzichtelijker wordt. De contractwaarde van deze design & construct opdracht bedraagt ruim € 10 miljoen.

De opdracht omvat het uitwerken van ontwerpoptimalisaties, engineering en realisatie van een verbreding van de rijbanen van de bestaande, tweebaansweg weg. Heijmans legt ook 2 fietstunnels, een viaduct en een onderdoorgang aan. Daarnaast wordt de weg voorzien van nieuwe, groene markering voor autowegen waar een maximum snelheid van 100 km per uur geldt. Bij deze integrale opdracht zijn diverse wegen en civieltechnische bedrijfsonderdelen betrokken. Heijmans zet ook haar eigen advies- en ontwerpexpertise in.

Doorstroming en duurzaamheid

De opdracht is mede gegund op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving): het waarborgen van een goede doorstroming en duurzaamheid zijn belangrijke criteria voor deze opdracht. Heijmans heeft een plan van aanpak uitgewerkt met een strakke planning en een beperkt aantal afsluitingsmomenten, uitsluitend in de weekenden. Daarmee blijft de N381 ook tijdens de werkzaamheden vrijwel altijd berijdbaar om sluipverkeer tot een minimum te beperken. Heijmans scoort uitmuntend op duurzaamheid, waarbij landschappelijke inpassing bijzondere aandacht krijgt. Het traject loopt deels door het natuurgebied Drents-Friese Wold. Aanpak en uitvoering van de reconstructie worden in nauwe samenspraak met Staatsbosbeheer uitgewerkt om het behoud van de natuur te waarborgen. Er wordt een grondwal met groene vegetatie aangelegd om de aanwezige fauna zo min mogelijk te verstoren. Ook de aanleg van de onderdoorgang is erop gericht de natuur vrij baan te geven.

Ontwerp en voorbereidingen vinden dit jaar nog plaats, de uitvoerende werkzaamheden gaan begin 2015 van start. In de zomer van 2015 wordt het project naar verwachting opgeleverd.

De upgrade levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en doorstroming van de N381. De reconstructie van het traject maakt deel uit van een groter plan voor de N381, dat in totaal uit 3 delen bestaat. Heijmans heeft met deze opdracht fase 2 verworven.

Meer informatie over het project N381: www.n381.nl