Halfjaarcijfers 2020

Sterke prestaties ondanks marktuitdagingen

21 augustus 2020, 07:16

Kernpunten:

  • Omzet en onderliggende EBITDA meer dan 10% hoger dan vorig jaar
  • Orderportefeuille blijft met € 2,0 miljard op goed niveau
  • Sterke cashpositie, kredietfaciliteit ongebruikt
  • Woningverkopen in lijn met 2019
  • Impact Covid-19 in H1 goed opgevangen, effect middellange termijn onzeker
  • Verwachte omzet, onderliggende EBITDA 2020 minimaal gelijk aan 2019

Kerncijfers

(x € 1 miljoen)

H1 2020

H1 2019

2019

Omzet 839 730 1.600
Onderliggende EBITDA* 41 36 78
Netto resultaat 15 15 30
Resultaat per aandeel (in €) 0,71 0,71 1,40
Orderportefeuille 1.972 2.091 2.124
Netto schuld  43 99 30
Solvabiliteit  27% 25% 25%
Aantal FTE 4.642 4.624 4.595

*De onderliggende EBITDA is het operationeel resultaat vóór afschrijvingen incl. EBITDA joint ventures, exclusief afwaarderingen vastgoed, reorganisatiekosten, boekresultaten op de verkoop van entiteiten en kosten van grondsaneringen m.b.t. verkochte bedrijventerreinen.

Ton Hillen, voorzitter raad van bestuur/CEO Heijmans:

ton-hillen_medium.jpg

“Heijmans heeft de afgelopen jaren veranderingen doorgevoerd en scherpe keuzes gemaakt waardoor het bedrijf er nu goed voor staat. Onze inspanningen en koerswijziging werpen hun vruchten af. Dankzij de inzet van al onze medewerkers op projecten of werkende vanuit huis, is het gelukt om het eerste halfjaar van 2020 goede prestaties te leveren. De omzet komt hoger uit dan dezelfde periode vorig jaar, terwijl ook de onderliggende EBITDA is verbeterd. Natuurlijk ondervinden ook wij hinder van Covid-19, in het bijzonder omdat materialen en arbeid afkomstig van buiten Nederland moeilijker beschikbaar zijn geweest. Dit is met name merkbaar bij utilitaire projecten in de afbouwfase. Er zijn geen projecten stilgevallen en ook de beschikbaarheid van mensen en materialen krijgen we linksom of rechtsom geregeld. Dat neemt niet weg dat de impact van het virus op onze bedrijfsvoering onzekerheden met zich meebrengt. De snelheid waarmee het economisch herstel zich ontwikkelt, is relevant voor onze vooruitzichten op de middellange termijn. Ondanks alle marktuitdagingen is onze orderportefeuille goed gevuld en ben ik vol vertrouwen naar de toekomst.”

Ontwikkelingen eerste halfjaar 2020

Vastgoed

De eerste helft van 2020 laat betere cijfers zien in vergelijking met de eerste helft van 2019. De omzet en winst zijn gestegen. Het aantal verkochte woningen tot en met 30 juni 2020 bedraagt 1075 (2019: 1061), waarvan 610 aan particulieren (t.o.v. 564 vorig jaar).

x € 1 miljoen

H1 2020

H1 2019

2019

% 2020-2019

Omzet 224 206 459 9%
Onderliggende EBITDA 14 11 26
Onderliggende EBITDA marge 6,3% 5,3% 5,7%
Orderportefeuille 492 451 454

In de eerste helft van 2020 is Heijmans geselecteerd voor een aantal nieuwe projecten, waaronder De Leeuwenkuil (226 woningen) in Rotterdam. In Eindhoven is Heijmans als partner aangewezen voor de gebiedsontwikkeling Humperdincklaan (circa 500 woningen). In Rotterdam Nieuw Kralingen is de eerste fase (80 woningen) in gang gezet. Ook is een volgende stap gemaakt met de ambities die de gemeente Den Haag heeft met de herstructurering en vernieuwing van stadsdeel Zuidwest (Dreven Gaarden Zichten), waar Heijmans een langjarige samenwerking heeft gesloten met de gemeente Den Haag en woningcorporatie Staedion.

Overzicht plan Nieuw Kralingen Rotterdam Heijmans.jpg

In Rotterdam Nieuw Kralingen is de eerste fase (80 woningen) in gang gezet.

Ons werk wordt gewaardeerd. We wonnen de Amsterdamse Nieuwbouwprijs – een publieksprijs – met project Eerste Oosterparkstraat. Dit betreft zestien nieuwbouwpanden die met zorg in de historische omgeving zijn ingepast. Fenix I in Rotterdam is genomineerd voor zowel de Gouden Piramide 2020 als de Nationale Staalprijs 2020 (categorie Woningbouw). In Eindhoven is project De Zwerm ook genomineerd voor de Nationale Staalprijs (categorie Karakteristieke stalen bouwdelen).

Bouw & Techniek

Bouw & Techniek liet een gemengd beeld zien. Woningbouw kende een sterk halfjaar en de tak Services presteerde uitstekend. Tegelijkertijd ondervonden de utilitaire projecten de meeste hinder van Covid-19. Zo wordt project NACH (Rechtbank Amsterdam) geconfronteerd met een vertraagde oplevering, onder meer door de tijdelijke uitval van buitenlandse werknemers, vertraagde leveranties en logistieke maatregelen. De additionele kosten die dit met zich meebrengt zijn in onze resultaten meegenomen.

x € 1 miljoen

H1 2020

H1 2019

2019

% 2020-2019

Omzet 470 390 817 21%
Onderliggende EBITDA 14 15 30
Onderliggende EBITDA marge 3,0% 3,8% 3,7%
Orderportefeuille 1.172 1.224 1.268

Met de oplevering van Theater Zuidplein in Hart van Zuid realiseerde Heijmans wederom een mooie mijlpaal voor een nieuw, veelzijdig stadscentrum in Rotterdam-Zuid. Eerder werd het Zwemcentrum Rotterdam al opgeleverd. In Harlingen realiseerden we 70 appartementen in project Dukdalf. In Den Haag hebben we een deel van de Binnenhof-renovatie toegewezen gekregen. Het betreft de historische Eerste Kamer en de Raad van State.

De nieuwe tijdelijke verbinding tussen de B- en C-pier op Amsterdam Airport Schiphol is in het voorjaar op zijn plek gezet. De zogeheten B/C-link is 250 meter lang en bestaat uit acht modules van gemiddeld 250 ton. Met minimale hinder zijn deze brugdelen geïnstalleerd op hun bestemming op de luchthaven.

Theater Zuidplein in het Rotterdamse Hart van Zuid is een mooie mijlpaal in deze gebiedsontwikkeling.

Met BeSense beschikt Heijmans over een slim sensorsysteem voor efficiënter gebouwbeheer. Het inzichtelijk maken van bezettingsdata bleek de afgelopen maanden van extra waarde. BeSense draagt niet alleen bij aan efficiency, maar ook aan veiligheid en gezondheid. Zo werd als onderdeel van een veilige terugkeer naar kantoor voor de gemeente Venlo het stadskantoor in tien dagen tijd voorzien van 510 sensoren. Via een online dashboard is zo de werkplekbezetting te monitoren en is die data waardevol als input voor het nemen van voorzorgsmaatregelen tegen Covid-19.

Infra

Infra levert sterke prestaties. Ook is de orderportefeuille goed aangevuld nadat wij afgelopen kwartaal melding maakten van het beëindigen van het Zuidasdok-contract, dat intussen volledig is afgewikkeld met Rijkswaterstaat. De portefeuille is vooral uitgebreid met meer kort cyclisch werk met een lager risicoprofiel. De afwikkeling van een aantal projecten levert een positieve bijdrage aan de resultaten. Voor de lange termijn is er echter wel zorg en onduidelijkheid, als gevolg van het overheidsbeleid op gebied van stikstofdepositie. De in juli 2020 aangekondigde tegemoetkoming van de overheid op gebied van stikstofemissies is een eerste stap voor de korte termijn.

x € 1 miljoen

H1 2020

H1 2019

2019

% 2020-2019

Omzet 310 297 619 4%
Onderliggende EBITDA 17 13 30
Onderliggende EBITDA marge 5,5% 4,4% 4,8%
Orderportefeuille 704 773 791

Minister Van Nieuwenhuizen heeft in het eerste weekend van juli de eerste twee tunnelbuizen van de Gaasperdammertunnel officieel geopend. Heijmans werkte in de bouwcombinatie IXAS aan dit project, waarbij alle aandacht uitging naar techniek en veiligheid. In Zaandam vernieuwde Heijmans de complexe werken Beatrixbrug en Wilhelminasluis. De combinatie Heijmans/Siemens Mobility gaat vanaf eind 2020 de Piet Heintunnel Amsterdam renoveren. Voor Rijksweg A79 tussen Maastricht en Heerlen kreeg Heijmans het groot onderhoud gegund van Rijkswaterstaat. We gaan deze weg, met name belangrijk voor toerisme en de regio, toekomstbestendig maken. Dat betekent veiliger, beter en duurzamer.

In Utrecht kreeg Heijmans het prestatiecontract Midden-Nederland district Zuid gegund. Hiermee zijn we op dagelijkse basis verantwoordelijk voor het onderhoud aan de wegen, het groen, de openbare verlichting en het schoonhouden van de verzorgingsplaatsen. Heijmans gaat ook het groot onderhoud uitvoeren aan de Rijksweg A6, tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug.

Strategie

Onze missie – het maken van een gezonde leefomgeving – blijft onze leidraad bij keuzes. Vanuit de strategie om beter, slimmer en duurzamer werk te leveren houden we oog op de lange termijn. Voor Schiphol leverden we niet alleen een parkeerplaats voor zesduizend auto’s, maar ook een klimaat-adaptieve innovatie. Het gebruikte materiaal maakt ondergrondse opslag van water mogelijk om bovengrondse overlast te voorkomen.

Daarnaast is Heijmans founding father van het Emissieloos Netwerk Infra, met als doel emissieloos werken te versnellen. Klimaatadaptief bouwen moet leiden tot minder wateroverlast, minder hittestress, minder nadelige gevolgen van langdurige droogte en bodemdaling en meer biodiversiteit.

Hessenpoort 2.jpg

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling blijft een speerpunt, net als partnerschap met opdrachtgevers. Met de gemeente Vlaardingen is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt voor Vijfsluizen in Vlaardingen, waarbij wordt gebouwd op de toekomst: duurzaam, circulair en natuur-inclusief. De wijk is vanuit het landschap ontworpen: geen woningen met groen er omheen, maar andersom. De zorg voor milieu en klimaat speelt daarbij een grote rol.

Het aanbestedingstraject voor vernieuwing van de A6 was ook in meerdere opzichten bijzonder. Zowel circulariteit als duurzaamheid waren gunningscriteria. Ook onze oplossing voor slimme fasering van werkzaamheden telde mee. Rijkswaterstaat werkte voor het eerst volgens de ‘concurrentiegerichte dialoog light’, een aanbestedingsmethode waarbij partnerschap centraal staat.

In Amersfoort Vathorst bouwen we aan innovatieve XS-woningen van steenwol en hout, waarbij we maximaal inzetten op duurzaamheid, circulariteit en een gezond binnenklimaat. Naast efficiency hebben deze starterswoningen – in de vorm van een oude fabriek – bovendien een bijzondere architectonische uitstraling. Deze zelf-ontwikkelde XS-woningen, als onderdeel van Heijmans woonconcept, worden eveneens gebouwd in project Parijsch in Culemborg.

Financiƫle resultaten

Omzet

De omzet over de eerste helft van 2020 komt uit op € 839 miljoen, hetgeen een stijging van 15% is ten opzichte van het niveau van vorig jaar (eerste helft 2019: € 730 miljoen). De stijging was zichtbaar in alle sectoren. Bouw & Techniek liet de grootste stijging zien, zowel de woningbouwactiviteiten als de utilitaire activiteiten stegen in volume met circa 20%.

Er zijn geen projecten stilgevallen als gevolg van Covid-19, daardoor kon de geplande productie grotendeels gerealiseerd worden. In sommige gevallen konden zelfs extra kansen worden benut doordat opdrachtgevers bepaalde werkzaamheden juist versneld wilden uitvoeren. Hierbij valt te denken aan de aanleg van infrastructuur voor elektrisch rijden en verbouwingen aan bedrijfsgebouwen die als gevolg van Covid-19 substantieel minder bezet waren. De omzetgroei van 15% ten opzichte van vorig jaar heeft deels te maken met timing-effecten. Ook de zeer zachte winter droeg positief bij. Voor het hele jaar 2020 zet Heijmans in op een omzet die minimaal gelijk is aan vorig jaar.

Financiele resultaten halfjaarcijfers 2020.jpg

Onderliggende EBITDA

De onderliggende EBITDA over het eerste halfjaar van 2020 verbeterde ten opzichte van vorig jaar en komt uit op € 41 miljoen (eerste helft 2019: € 36 miljoen). Bij de vastgoed- en woningbouwactiviteiten is dit primair het gevolg van het verhoogde volume. Infra kende een prima half jaar. Projecten zijn de laatste jaren steeds meer in control gekomen. Dit heeft het afgelopen half jaar geleid tot een aantal positieve aanpassingen op projecten die zijn beëindigd, waarbij de risicoreserveringen konden vrijvallen.

De impact van Covid-19 op de kosten was in grote lijnen beheersbaar. Deze werd het meest gevoeld bij de grotere utilitaire projecten waar relatief gezien het meest gewerkt wordt met buitenlandse ploegen en leveranties.

Netto resultaat

Het netto resultaat over het eerste halfjaar van 2020 is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Dit leidt tot een resultaat per aandeel na belastingen van € 0,71. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van vorig jaar zijn een verbeterde onderliggende EBITDA en een hogere belastinglast. Hoewel Heijmans nog de beschikking heeft over nog niet gewaardeerde verrekenbare verliezen, is uit prudentie in H1 bijna de gehele belastinglast over de winst voor belastingen genomen. Tevens waren de financieringslasten licht lager dan verleden jaar, doordat de syndicaatslening in H1 in het geheel ongebruikt bleef.

Vermogenspositie, netto schuld en financiering

De netto schuld ultimo juni 2020 komt uit op € 43 miljoen (ultimo juni 2019: € 99 miljoen). Naast de goede operationele resultaten was sprake van een sterke werkkapitaalontwikkeling door met name goede debiteurenincasso en sterke voorfinanciering in projecten. Het gemiddelde schuldverbruik is verder afgenomen, waardoor de financieringslasten zijn gedaald. De syndicaatslening bleef in het geheel ongebruikt en de cumulatief preferente aandelen namen licht af.

De solvabiliteit bedraagt per eind juni 2020 26,9%, ten opzichte van een vergelijkend cijfer verleden jaar van 24,7%. De stijging van de solvabiliteit was met name het gevolg van de toevoeging van de nettowinst aan de reserves. De balans is de laatste jaren stap voor stap versterkt tot een robuust niveau, waarmee Heijmans goed gesteld staat om de onzekere marktomstandigheden het hoofd te kunnen bieden. De syndicaatslening van € 121 miljoen zou oorspronkelijk verlopen op 30 juni 2022. In overleg met de syndicaatsbanken is besloten om deze overeenkomst met een jaar te verlengen tot en met 30 juni 2023 tegen dezelfde voorwaarden.

Hiermee heeft Heijmans haar financieringsrelaties verder bestendigd, en wordt Heijmans minder gevoelig voor eventuele fluctuaties op de kapitaalmarkten in het licht van de huidige economische condities.

Orderportefeuille

De orderportefeuille blijft met € 2,0 miljard per eind juni 2020 op een goed en vergelijkbaar niveau als ultimo 2019. Er is sprake van een goede spreiding over de sectoren en een stevig fundament voor het vervolg van 2020 en 2021. Doordat Heijmans de laatste jaren vanwege het selectieve aannamebeleid iets minder heeft ingezet op zeer grote projecten, is de samenstelling van de orderportefeuille iets kort cyclischer geworden. Met name het bestedingspatroon van opdrachtgevers zal relevant zijn voor de ontwikkeling van het orderboek na 2020.

hesje houd afstand Werken bij Heijmans bouwplaats Berkel Enschot.jpg

Outlook

Op basis van een goed gespreide orderportefeuille en een sterke voortgang in onze projecten, kijken we terug op een goede eerste helft van 2020 en kijken we met vertrouwen naar het hele jaar. We verwachten minimaal gelijkblijvende prestaties (omzet, onderliggende EBITDA en netto schuld) met afgelopen jaar. Alle business units hebben een solide basis en de verwachtingen voor de tweede helft van 2020 zien er goed uit.

Daarbij aangetekend dat de situatie rondom Covid-19 en eventuele stikstofmaatregelen nu moeilijk te voorspellen zijn. Hierdoor heerst enige onduidelijkheid met name voor de middellange termijn ten aanzien van het verkoopklimaat van woningen en het bestedingspatroon van opdrachtgevers in de infrasector. We zijn echter een wendbare organisatie met een stevig fundament in de deelmarkten waarin we actief zijn. We bouwen verder op de stevige basis van de laatste jaren. Mochten de marktomstandigheden daar aanleiding toe geven dan zullen we daar proactief op acteren.

Trading update

Op 5 november 2020 zal Heijmans voorbeurs de trading update publiceren.

Download hier het hele persbericht