Halfjaarcijfers 2019

Verdere verbetering resultaat

21 augustus 2019, 07:15

Kernpunten:

  • Onderliggende EBITDA (excl. IFRS16) 1e halfjaar verbeterd: € 25 miljoen (1e halfjaar 2018: € 20 miljoen), alle bedrijfsonderdelen positief;
  • Omzet 1e halfjaar lager: € 730 miljoen (1e halfjaar 2018: € 780 miljoen);
  • Woningverkoop vergelijkbaar met vorig jaar: 1.061 woningen verkocht in de 1e helft van 2019 (1.065 woningen in 1e halfjaar van 2018);
  • Netto resultaat na belastingen € 15 miljoen (1e halfjaar 2018: € 8 miljoen);
  • Orderportefeuille gestegen naar € 2,1 miljard per eind juni (eind 2018: € 2,0 miljard);
  • Netto schuld (excl. IFRS 16) € 23 miljoen ultimo juni 2019 (ultimo juni 2018: € 14 miljoen).
Tabel_kerncijfers.jpg

Ton Hillen, voorzitter raad van bestuur/CEO Heijmans:

ton-hillen_medium.jpg

"De positieve start van dit jaar hebben we voortgezet. In de markten waarin we actief zijn, is overwegend voldoende werk, maar het maken van de juiste keuzes bij de order intake blijft cruciaal. Ondanks de lagere omzet, door de vertraagde start bouw bij enkele binnenstedelijke vastgoedprojecten, is een verdere verbetering van het resultaat gerealiseerd. Dit is mede te danken aan ons selectieve aanname beleid. De onderliggende EBITDA exclusief IFRS 16 steeg met 25% naar € 25 miljoen en de netto marge verdubbelde tot 2%. Naast verbetering van onderliggende EBITDA werd dit gerealiseerd doordat we de financieringslasten in de voorbije jaren significant naar beneden wisten te brengen. We zijn goed op weg om van Heijmans weer een robuuste onderneming te maken. Op basis van onze gebalanceerde mix van activiteiten die zich volgens verwachting ontwikkelt, zien we de tweede helft van dit jaar met vertrouwen tegemoet."

Ontwikkelingen eerste halfjaar 2019

Vastgoed

De omzet bij Vastgoed is met € 206 miljoen in het eerste halfjaar van 2019 lager dan de eerste helft van 2018 (eerste halfjaar 2018: € 245 miljoen). De onderliggende EBITDA bedraagt € 11 miljoen (eerste halfjaar 2018: € 13 miljoen), waarmee de marges met 5,3% in verhouding tot omzet op peil blijven. De pijplijn met nieuwe projecten blijft goed gevuld en de orderportefeuille blijft met € 451 miljoen per eind juni op een goed niveau (eind 2018: € 435 miljoen). De terugval in omzet is met name het gevolg van langere doorlooptijden bij een aantal vooral binnenstedelijke projecten, waardoor de bouw later start en de verwachte omzet op deze projecten later doorkomt.

Tabel_vastgoed.jpg

Het aantal verkochte woningen is met 1.061 woningen in het eerste halfjaar van 2019 vergelijkbaar met dezelfde periode in het jaar daarvoor (eerste halfjaar 2018: 1.065 woningen). Daarvan zijn 564 woningen (53%) verkocht aan particulieren (in het eerste halfjaar van 2018 waren dit er 561) en 497 (47%) aan beleggers en corporaties. De vrij-op-naam prijzen blijven stijgen door beperkte beschikbaarheid, waardoor betaalbaarheid van woningen voor particulieren verder onder druk komt te staan.

De Hooge Riet Ermelo.jpg

Voor de gemeente Ermelo bouwt Heijmans diverse appartementen en woningen op het voormalige sanatorium van GGZ-instelling Veldwijk. Het project 'De Hooge Riet' wordt een levendig onderdeel van het centrum van Ermelo.

In het voorjaar maakte Heijmans bekend met het project Porseleinhaven in Loosdrecht te starten. De transformatie van de Fenixloodsen I in Rotterdam nadert zijn voltooiing en alle commerciële ruimten zijn inmiddels ingevuld. Van de gemeente Rotterdam kreeg Heijmans de opdracht voor het nieuwbouwproject Parkbuurt bij het Oedevlietsepark waar een breed palet aan verschillende typen woningen (in totaal 137) wordt gerealiseerd. Ook werd een overeenkomst gesloten tussen Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas (waar Heijmans onderdeel van uitmaakt) over de gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Voor herontwikkeling en herbestemming van rijksmonument Hooge Riet in Ermelo sloot Heijmans een samenwerkingsovereenkomst. In het rijksmonument worden sfeervolle appartementen gerealiseerd en verspreid over het park zijn verschillende typen woningen gepland.

Bouw & Techniek

Over de eerste helft van dit jaar laat Bouw & Techniek een goede performance zien, met een omzet die is toegenomen naar € 390 miljoen (eerste helft 2018: € 349 miljoen) en een onderliggende EBITDA die is gestegen naar € 11 miljoen (eerste helft 2018: € 6 miljoen).

Tabel_bouw_techniek.jpg

De woningbouwactiviteiten schrijven een toename van omzet en resultaat. Ook de orderportefeuille is met € 493 miljoen (eind 2018: € 508 miljoen) op niveau. Met Heijmans Huismerk en Heijmans Wenswonen maakt Heijmans het mogelijk om in te spelen op de behoefte aan kwaliteit, comfort en betaalbaarheid. Onlangs is er een nieuw woningtype toegevoegd aan onze portfolio, dat zich hoofdzakelijk richt op de groeiende vraag van één- en tweepersoonshuishoudens. Het betreft woningen met een beukmaat van 3,60 of 3,90 meter. Bij projecten in Culemborg (14) en Pijnacker (37) worden deze woningen gebouwd. Heijmans startte onlangs met de realisatie van het project Land van Dico in Uden en het project Greenville in Leidsche Rijn te Utrecht.

EMA.jpg

Het nieuwe kantoor van het European Medicines Agency (EMA) op de Amsterdamse Zuidas krijgt steeds meer vorm. Heijmans bouwt het tachtig meter hoge kantoor samen met Dura Vermeer in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf.

De utilitaire activiteiten liggen op koers met een toename van omzet en resultaat. De technische services (onderhoud en beheer) leveren een solide prestatie met groei en gezonde marges. De orderportefeuille (van utilitaire activiteiten) is op een goed niveau van € 731 miljoen per eind juni (eind 2018: € 694 miljoen). Het project Nieuwe Rechtbank Amsterdam boekt gestage voortgang. De nieuwbouw van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) aan de Zuidas in Amsterdam verloopt voorspoedig. Van de Hanzehogeschool in Groningen kreeg Heijmans opdracht om het onderhoud te verrichten aan alle gebouwen van de onderwijsinstelling. Voor het maincontract Schiphol – Terminal 1 en 2 plus pieren - is de afgelopen maanden gewerkt aan het opbouwen van de projectorganisatie en het opstarten van de werkzaamheden.

Infra

Het selectieve aannamebeleid werpt zijn vruchten af in de vorm van verbeterde marges en een verbeterde balans tussen grote projecten en regionale projecten, asset management en specialistische activiteiten. De omzet in het eerste halfjaar van 2019 bedraagt € 297 miljoen en is licht lager dan vorig jaar (eerste helft 2018: € 312 miljoen), de onderliggende EBITDA komt uit op € 7 miljoen (eerste helft 2018: € 6 miljoen).

Tabel_infra.jpg

In april ontving Heijmans opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor het herstel en onderhoud van (polder)wegen en fietspaden in het beheergebied ten noorden van het Noordzeekanaal (in totaal circa 1.400 kilometer). Daarnaast werd bekend dat Heijmans in opdracht van Rijkswaterstaat twee jaar lang variabel onderhoud gaat verrichten aan diverse snelwegen in het oostelijke deel van Noord-Brabant.

Voor netbeheerder Liander verricht Heijmans de komende vier jaar werkzaamheden aan het energienet in de Amsterdamse stadsdelen Centrum en Noord. Ook gaat Heijmans de komende tien jaar de middenspanningsruimtes van Liander in Noord-Holland en delen van Zuid-Holland moderniseren en onderhouden. Over de verdere toekomstige stappen voor het project Zuidasdok is het consortium, waarin Heijmans voor 15% participeert, in overleg met de opdrachtgever. In Utrecht worden de laatste werkzaamheden verricht aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), zodat deze in oktober geopend kan worden. Ook de renovatiewerkzaamheden aan de Koningstunnel in Den Haag zijn voorspoedig verlopen, waardoor die op korte termijn wordt opengesteld voor verkeer.

Strategie

In de afgelopen maanden zette Heijmans stappen in het operationaliseren van de strategie 2023 -verbeteren, verslimmen, verduurzamen. Zo maakte Heijmans bekend dat het vanaf volgend jaar verpakkingen zo veel mogelijk zal weren en voor verpakkingen die nodig blijven, aanvullende eisen gaat stellen. Vanaf 2021 worden alleen nog maar 100% recyclebare/hernieuwbare verpakkingen geaccepteerd. Dit geldt zowel voor bouwprojecten als voor de eigen bedrijfsvoering. Ook zet Heijmans in op het creëren van mono-stromen wat betekent dat verpakkingen, waarin verschillende materialen zijn geïntegreerd, niet meer worden toegestaan op bouwplaatsen waar Heijmans actief is. Daarbij wordt samengewerkt met leveranciers en onderaannemers.

Met de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) sloot Heijmans een overeenkomst gericht op uitwisseling van kennis op het gebied van data science en het ‘verslimmen’ van de gebouwde omgeving. Daarmee wil Heijmans een belangrijke impuls geven aan digitalisering en datagedreven diensten. Voorbeelden hiervan zijn het digitaal monitoren van het schutproces en scheepvaartverkeer bij de Beatrixsluis in Nieuwegein en BeSense (een slim sensorensysteem dat inzicht geeft in de bezetting, benutting en de comfortwaardes van kantoor- en werkomgeving), dat een gestage ontwikkeling laat zien met een groeiend klantenportfolio en uitbreiding richting een complete dienstverlening voor slim en efficiënt gebouwbeheer. De Heijmans Bikescout die wegverkeer met led-lichten in het wegdek waarschuwt voor naderende fietsers werd ook neergelegd voor het hoofdkantoor van Centraal Beheer in Apeldoorn. Deze ontwikkelingen leveren een belangrijke bijdrage aan de ambitie van Heijmans om een gezonde leefomgeving te creëren.

Financiële resultaten

Omzet

De omzet over de eerste helft van 2019 komt uit op € 730 miljoen en is daarmee lager dan het niveau van vorig jaar (eerste helft 2018: € 780 miljoen). De omzet bij Bouw & Techniek steeg, terwijl die bij Vastgoed en Infra wat afnam. De terugval in omzet is met name het gevolg van langere doorlooptijden bij een aantal vooral binnenstedelijke projecten, waardoor de bouw later start en de verwachte omzet op deze projecten later doorkomt. Bij Infra voert Heijmans een selectief aannamebeleid.

Tabel_omzet.jpg

Onderliggende EBITDA

De onderliggende EBITDA over het eerste halfjaar van 2019 is verder verbeterd en komt uit op € 25 miljoen (eerste helft 2018: € 20 miljoen). De onderliggende EBITDA over het eerste halfjaar 2019 inclusief IFRS16 bedraagt € 36 miljoen. Alle bedrijfsonderdelen hebben hieraan een positieve bijdrage geleverd.

Netto resultaat

Het netto resultaat over het eerste halfjaar van 2019 is verbeterd ten opzichte van vorig jaar en bedraagt € 15 miljoen (eerste halfjaar 2018: € 8 miljoen). Dit leidt tot een resultaat per aandeel na belastingen van € 0,71. Naast de verbetering van de onderliggende EBITDA, speelde ook het terugdringen van de financieringslasten een prominente rol in de verbetering van het netto resultaat.

Veilig werken voor iedereen
Veilig werken voor iedereen
Veilig werken voor iedereen

Vermogenspositie, netto schuld en financiering

De netto schuld ultimo juni 2019 komt uit op € 23 miljoen exclusief IFRS16 (ultimo juni 2018: € 14 miljoen). Het gemiddelde schuldverbruik is verder afgenomen, waardoor de financieringslasten zijn gedaald. De voorraadpositie van Vastgoed bleef ongeveer gelijk, doordat een daling van de strategische grondposities nagenoeg werd gecompenseerd door een stijging van de woningen in aanbouw. Heijmans blijft scherp sturen op werkkapitaalbeheer en cash management, als basis voor een gezonde bedrijfsvoering en verdere schuldreductie. Door de sturing op verbetering van de operationele resultaten en het werkkapitaal, is het gebruik onder de financieringsfaciliteiten de laatste jaren substantieel teruggedrongen. Hierdoor zijn de netto rentelasten substantieel gedaald.

De solvabiliteit bedraagt per eind juni 2019 27% (incl. IFRS 16: 25%) en bedroeg eind 2018 25%. Heijmans blijft inzetten op een verdere de-risking van de onderneming, waarbij een selectief aannamebeleid, projectbeheersing gericht op het vergroten van de voorspelbaarheid van projecten en een gecontroleerde afronding van eerder aangenomen risicoprojecten centraal staan.

A50_3.jpg

In opdracht van Rijkswaterstaat verricht Heijmans variabel onderhoud aan de snelwegen in het oostelijke deel van Noord-Brabant. De opdracht omvat het onderhoud aan de A2, A50, A59 en A67.

Door de invoering van IFRS 16 Leases worden de activa die worden gehuurd of (operational) geleased met ingang van 1 januari 2019 op de balans opgenomen, evenals een leaseverplichting van vergelijkbare omvang. Dit leidt tot een verhoging van de (boekhoudkundige) netto schuld en tot een hoger balanstotaal. Dit laatste heeft een daling van de solvabiliteit met circa 2%-punt tot gevolg. De afschrijvingen op de geleasde activa leiden tot hogere afschrijvingen en hogere EBITDA (verschuiving binnen het operationeel resultaat). Tevens wordt een rentelast over de leaseverplichting verantwoord. Voor de berekening van de convenanten worden de gevolgen van IFRS 16 buiten beschouwing gelaten. Zie ook paragraaf 7. ‘Geselecteerde toelichtingen’ voor een nadere uiteenzetting over de gevolgen van IFRS 16.

Orderportefeuille

De orderportefeuille is met € 2,1 miljard per eind juni 2019 op een goed niveau (eind 2018: € 2,0 miljard) en kent een brede spreiding. De grootste bijdrage aan het orderboek kwam onder meer van de projecten renovatie beddentorens F en G voor het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en de aanvullende opdracht van Rijkswaterstaat voor de uitbreiding van de A1 Apeldoorn – Azelo.

Outlook

Heijmans ligt op koers om een goed resultaat neer te zetten voor 2019. De verwachting voor het jaar is een stijging van het resultaat en over heel 2019 een licht lagere omzet met behoud van gezonde marges. Het langetermijnperspectief van de woningmarkt blijft positief en biedt kansen voor verdere groei. Het tempo waarin vraag en aanbod op de woningmarkt bij elkaar komen, ligt op dit moment nog te laag, met een prijsopdrijvend effect en druk op betaalbaarheid als gevolg. Langere doorlooptijden bij een aantal vastgoedontwikkelingen maken dat de verwachte omzet op deze projecten later doorkomt; de pijplijn is echter goed gevuld. Bouw & Techniek ontwikkelt zich positief en richt zich op beheerste groei met gezonde marges. Bij Infra blijft marge boven volume centraal staan, met als doel een stabiele performance bij een lagere omzet, verdere verbetering van de voorspelbaarheid, risicomanagement en een evenwichtige balans in de projecten. Naar verwachting eindigt de netto schuld eind 2019 rond het niveau van eind vorig jaar.

Trading update

Op 30 oktober aanstaande zal Heijmans vóór beurs de trading update publiceren.

Download hier het volledige persbericht

Audio webcast