Halfjaarcijfers 2018

Verbetering bij Heijmans zet door

15 augustus 2018, 06:00

Kernpunten:

  • Omzet 1e halfjaar toegenomen tot € 780 miljoen (1e halfjaar 2017: € 646 miljoen);
  • Onderliggende EBITDA 1e halfjaar verbeterd: € 20 miljoen (1e halfjaar 2017: € 9 miljoen), sterkste groei in de vastgoed- en woningbouwactiviteiten;
  • Woningverkoop in lijn met vorig jaar: 1.065 woningen verkocht in de 1e helft van 2018 (1.106 woningen in 1e halfjaar van 2017);
  • Netto resultaat na belastingen € 8 miljoen positief (1e halfjaar 2017: € 9 miljoen negatief uit voortgezette activiteiten, exclusief resultaat verkoop bedrijven buitenland);
  • · Orderportefeuille gestegen naar € 2,2 miljard per eind juni (eind 2017: € 1,9 miljard);
  • Netto schuld verder gedaald naar € 14 miljoen ultimo juni 2018 (ultimo juni 2017: € 45 miljoen).

Kerncijfers*:

in miljoenen        H1 2018 H1 2017 2017
Omzet Nederland 780 646 1.402
Onderliggende EBITDA Nederland ** 20 9 30
Netto resultaat 8 20 20
Resultaat per aandeel in (€) 0,39 0,92 0,91
Orderportefeuille Nederland 2.203 2.121 1.898
Netto schuld 14 45 -14
Aantal FTE Nederland 4.485 4.501 4.442

* In deze kerncijfers zijn, tenzij anders aangegeven, de cijfers voor het geheel aan activiteiten weergegeven. In de geconsolideerde winst- en verliesrekening (zie bijlage), zijn de resultaten van de voortgezette en beëindigde activiteiten separaat weergegeven.

** De onderliggende EBITDA is het operationeel resultaat vóór afschrijvingen inclusief EBITDA joint ventures, exclusief afwaarderingen vastgoed, reorganisatiekosten en boekresultaten op de verkoop van entiteiten.

Ton Hillen, voorzitter raad van bestuur/CEO Heijmans:

ton_hillen_portret.jpg

"Onze positieve start van dit jaar hebben we de afgelopen maanden bestendigd, waarmee we over het eerste halfjaar een goede prestatie neerzetten. De woningmarkt biedt veel potentieel voor Heijmans. Ondanks de gestegen inkoopprijzen hebben we in onze vastgoed- en woningbouwactiviteiten de marges kunnen verbeteren.
De utilitaire activiteiten ontwikkelen zich volgens plan en laten weer groei zien, nu ook bij het projectenbedrijf. Bij Infra zien we een beheerste ontwikkeling en blijven we werken aan verdere verbetering van de voorspelbaarheid. Voor het project Wilhelminasluis in Zaandam ligt er nu een eindvonnis van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Heijmans heeft een additioneel verlies genomen van € 5 miljoen op dit project, maar blijft binnen de eerder gestelde bandbreedte. We zijn nu in gesprek met de opdrachtgever om tot evenwichtige afspraken te komen.
In het voorjaar hebben we onze financieringsafspraken met de banken vernieuwd, met als resultaat een verlenging tot 1 juli 2022 tegen betere voorwaarden."

Ontwikkelingen eerste halfjaar 2018

Vastgoed

Vastgoed ontwikkelt zich positief met een sterke positie in de woningmarkt, zowel in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling als in ontwikkeling aan de randen van steden en buitengebieden. De omzet bij Vastgoed komt met € 245 miljoen in het eerste halfjaar van 2018 op een hoger niveau uit dan in de eerste helft van 2017 (eerste halfjaar 2017: € 186 miljoen). De onderliggende EBITDA is toegenomen tot € 13 miljoen (eerste halfjaar 2017: € 8 miljoen).

Het op peil houden van de pijplijn met nieuwe projecten die tot ontwikkeling moeten komen vraagt veel aandacht. Op projecten is de tijd tussen besluitvorming en de daadwerkelijke start over het algemeen groter geworden. Daarnaast wordt de urgentie om nieuwe gebieden in Nederland beschikbaar te maken voor de ontwikkeling van woningen steeds nadrukkelijker voelbaar. De krapte in de inkoopmarkt speelt eveneens een rol en deze zorgt ook voor een stijging van de kosten.

Heijmans werkt zo veel mogelijk met vaste inkooppartners en betrekt hen vanaf de tender- en ontwikkelingsfase om dit te ondervangen. Daarmee is Heijmans in staat om zowel in te spelen op schaarste in beschikbare resources als op stijging van inkoopprijzen. Ondanks deze uitdagingen kijkt Heijmans met vertrouwen naar de woningmarkt en wordt een positieve ontwikkeling voorzien waarin het bedrijf beheerst kan groeien. Demografische factoren en een aanhoudend sterke vraag naar nieuwe woningen onderstrepen dit.

Het aantal verkochte woningen is in het eerste halfjaar van 2018 vergelijkbaar met dezelfde periode in het jaar daarvoor, en bedraagt 1.065 woningen. Daarvan zijn 561 woningen (53%) verkocht aan particulieren (totale woningverkoop eerste halfjaar 2017: 1.106, waarvan 565 aan particulieren). De vrij-op-naam prijzen blijven zich positief ontwikkelen. De orderportefeuille blijft met € 451 miljoen per eind juni op een goed niveau (eind 2017: € 420 miljoen).

Leidsche Rijn Centrum.jpg

Voor de gemeente Utrecht bouwt Heijmans 48 koopwoningen in Leidsche Rijn Centrum

In het voorjaar ontving Heijmans van de gemeente Utrecht de opdracht voor de ontwikkeling van 48 koopwoningen in Leidsche Rijn Centrum. In juni maakte Heijmans bekend samen met De Maese de locatie Het Parc in Amstelveen te gaan ontwikkelen, een terrein van 2,6 hectare nabij de A9 waarvoor nu samen met de gemeente herbestemmingsplannen worden uitgewerkt. Recent werd een ontwikkelconsortium waarvan Heijmans deel uitmaakt, geselecteerd voor exclusieve vervolggesprekken over de gebiedsontwikkeling van Feijenoord City. Rondom het beoogde nieuwe stadion wordt het consortium verantwoordelijk voor de realisatie van het gebied. In de afgelopen periode ging bij diverse projecten de verkoop van woningen van start, waaronder Land van Dico in Uden, Noorderhaven in Zutphen, Spaarndammerhart (‘De Verbinding’) in Amsterdam en Greenville in Leidsche Rijn.

Bouw & Techniek

Tot Bouw & Techniek behoren de activiteiten op het gebied van woningbouw, utilitaire woningbouw, utilitaire projecten en technische services, die sinds het begin van dit jaar onder één centrale aansturing vallen. De gezamenlijke omzet van Bouw & Techniek bedraagt in de eerste helft van 2018 € 349 miljoen (eerste helft 2017: € 257 miljoen), met een gezamenlijke onderliggende EBITDA van € 6 miljoen (eerste helft 2017: € 1 miljoen).

De woningbouwactiviteiten laten een forse toename in omzet en resultaat zien, ook de orderportefeuille is op een goed niveau. Nieuwe vastgoedontwikkelingen van afgelopen jaar vertalen zich nu in de toename van woningbouwprojecten. Heijmans Huismerk en Heijmans Wenswonen, waarbij Heijmans samenwerkt met vaste co-makers en via een geüniformeerd proces, bieden uitkomst in een krappe markt. Deze conceptwoningen maken het mogelijk om in te spelen op de behoefte aan kwaliteit, comfort en betaalbaarheid en waarborgen tegelijkertijd een gecontroleerd proces van ontwikkeling tot en met oplevering. De omzettoename zorgt voor betere dekkingsresultaten en door de vele procesverbeteringen van de laatste jaren blijven de nazorgkosten op een laag niveau.

De productie van Woningbouw draait op volle toeren met een groot aantal projecten in volle gang: zoals het wooncomplex aan de Bananenstraat in Rotterdam, woningbouw in plangebied Zuidpolder in Eemnes, de bouw van luxe woningen in de laatste fase van Buitenplaats van Ruytenburgh in Vlaardingen en de woningen in uitbreidingswijk Parijsch Zuid in Culemborg. Met woningcorporatie Mitros tekende Heijmans in juni een overeenkomst voor 121 sociale huurappartementen in het deelplan Terwijde Blok B in Leidsche Rijn in Utrecht. De woningen zijn gasloos en zeer energiezuinig. Op Oostenburgereiland in Amsterdam gaat Heijmans een wooncomplex voor corporatie Stadgenoot en naastgelegen hotel voor Inntel Hotels realiseren.

Luchtfoto Amsterdam_Zuidas_3projecten.jpg

Luchtfoto met daarop 3 van onze bouwprojecten. De bouwkuip van de nieuwe Rechtbank Amsterdam (NACH), het Europees Medicijn Agentschap (EMA) en natuurlijk het Zuidasdok in het midden.

Met de nieuwe projecten die de afgelopen periode zijn verworven, liggen de utilitaire activiteiten op koers om dit jaar een bijdrage te leveren aan het resultaat van de totale Heijmans groep. De omzet is toegenomen in de eerste helft van 2018, waarbij ook het projectenbedrijf groei laat zien. Technische services (onderhoud en beheer) laat een gezonde groei met een keurig rendement zien. Ook de orderportefeuille van de utilitaire activiteiten ontwikkelt zich volgens plan. Dit voorjaar werd de bouw gestart van het nieuwbouwproject Europees Medicijnagentschap (EMA) aan de Zuidas in Amsterdam, de realisatie is in volle gang. In juni sloot Heijmans in consortiumverband een overeenkomst met het Japanse SEKISUI S-Lec voor de uitbreiding van de fabriek in Roermond die polymeren voor gelamineerd glas produceert. Heijmans is hierbij verantwoordelijk voor alle elektrotechnische, werktuigbouwkundige en bouwkundige werkzaamheden.

Infra

Bij Infra blijft de focus voorlopig op een betere voorspelbaarheid van de projecten en een goede balans tussen grote projecten en regionale projecten, asset management en specialistische activiteiten. De omzet in het eerste halfjaar van 2018 bedraagt € 312 miljoen (eerste helft 2017:
€301 miljoen), de onderliggende EBITDA komt uit op € 6 miljoen (eerste helft 2017: € 1 miljoen). Dit resultaat wordt in belangrijke mate beïnvloed door de uitkomst van de arbitrage rond de Wilhelminasluis in Zaandam. De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft in het eindvonnis geoordeeld dat Heijmans recht heeft op een extra vergoeding van € 8 miljoen van de provincie Noord-Holland voor de uitvoering van een duurder ontwerp van de sluis. De vergoeding is aanmerkelijk lager dan het oorspronkelijke bedrag dat Heijmans claimde. Als gevolg hiervan heeft Heijmans een additioneel verlies genomen op dit project van € 5 miljoen, deze voorziening valt binnen de eerder aangegeven bandbreedte (zie jaarverslag 2017, artikel 6.29). In overleg met de opdrachtgever worden nu definitieve afspraken uitgewerkt, waarna de uitvoering kan worden hervat.

Eind juni heeft Heijmans de definitieve gunning ontvangen voor fase 1 van de uitbreiding A1 Apeldoorn - Azelo. Eerder in het voorjaar kreeg Heijmans de opdracht van de Provincie Fryslân om de extra verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde te realiseren. Op het werk aan de A9 is eind juni een belangrijke mijlpaal bereikt om op tijd de beschikbaarheidsstelling van de Gaasperdammertunnel voor Rijkswaterstaat te realiseren. De realisatie van de N23 vordert gestaag richting oplevering volgens planning, eind 2018. Eind juni brachten Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima een bezoek aan dit project. Het werk op de
A1 – A27 is in volle gang.

Koninklijkbezoek N23.jpg

Eind juni brachten Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima een bezoek aan het project N23

Financiële resultaten

Omzet

De omzet over de eerste helft van 2018 komt met € 780 miljoen op een hoger niveau uit dan vorig jaar (eerste helft 2017: € 646 miljoen). De omzet is in alle sectoren toegenomen, de grootste groei komt voort uit de woningmarkt waar zowel de vastgoed- als de woningbouwactiviteiten van profiteren.

Resultaat na belastingen

8 20 20
in € miljoenen H1 2018 H1 2017 2017
Opbrengsten Nederland 780 646 1.402
Vastgoed

Woningbouw
Utiliteit
Bouw en Techniek

Infra
Concern
13

6
0
6

6
-5
8

2
-1
1

1
-1
20

5
-6
-1

16
-5
Onderliggende EBITDA Nederland 20 9 30
Correctie operationeel resultaat joint ventures
Afwaardering vastgoed- en grondposities
Herstructureringskosten
Grondsanering
0
-1
0
-
11
-3
-4
-
14
-6
-8
-3
EBITDA Nederland 19 13 27
Afschrijving/amortisatie Nederland -6 -6 -13
Operationeel resultaat Nederland 13 7 14
Operationeel resultaat beëndigde activiteiten incl. boekresultaat - 31 31
Operationeel resultaat 13 38 45
Financiële baten en lasten -5 -4 -8
Resultaten joint ventures en geassocieerde deelnemingen 0 -11 -15
Resultaat voor belastingen
Winstbelastingen
8
0
23
-3
22
-2

Onderliggende EBITDA

De onderliggende EBITDA over het eerste halfjaar van 2018 is verder verbeterd en komt uit op € 20 miljoen (eerste helft 2017: € 9 miljoen). De grootste bijdrage aan deze verbetering leveren Vastgoed (onderliggende EBITDA € 13 miljoen) en Bouw & Techniek (onderliggende EBITDA € 6 miljoen).

Netto resultaat

Het netto resultaat over het eerste halfjaar van 2018 is verbeterd ten opzichte van vorig jaar en bedraagt € 8 miljoen positief (eerste halfjaar 2017: € 9 miljoen negatief uit voortgezette activiteiten, exclusief resultaat verkoop bedrijven buitenland).

Dit leidt tot een resultaat per aandeel na belastingen van € 0,39.

Blik op Heijmans: Bouwen in hartje Rotterdam
Blik op Heijmans: Bouwen in hartje Rotterdam
Blik op Heijmans: Bouwen in hartje Rotterdam

Vermogenspositie, netto schuld en financiering

De netto schuld ultimo juni 2018 komt uit op € 14 miljoen (ultimo juni 2017: € 45 miljoen). Heijmans blijft scherp sturen op werkkapitaalbeheer en cash management, als basis voor een gezonde bedrijfsvoering en verdere schuldreductie. Per saldo is sprake van een prima voorfinanciering. De solvabiliteit bedraagt per eind juni 2018 24%. Heijmans streeft naar een verdere de-risking van de onderneming, waarbij een selectief aannamebeleid, projectbeheersing gericht op het vergroten van de voorspelbaarheid van projecten en een gecontroleerde afronding van eerder aangenomen risicoprojecten centraal staan. Het herverzekeren van de pensioenaanspraken binnen de Stichting Pensioenfonds Heijmans N.V. bij Zwitserleven heeft eveneens bijgedragen aan de verdere de-risking van het bedrijf. Behalve de afname van risico’s, biedt dit Heijmans en de 2.200 deelnemers aan het fonds zekerheid van een toekomstbestendige en betaalbare pensioenvoorziening. Het herverzekeren van deze aanspraken heeft een negatieve invloed op het eigen vermogen gehad en daarmee een impact van circa 2%-punt op de solvabiliteit, waarmee rekening is gehouden bij het bepalen van de nieuwe financieringsconvenanten.

De implementatie van IFRS 15 ‘Opbrengsten van contracten met klanten’ heeft tot een daling van de solvabiliteit met 2%-punt geleid door balansverlenging. Verder heeft de implementatie van IFRS 15 zeer beperkte gevolgen voor de financiële resultaten gehad, hetgeen ook geldt voor de implementatie van IFRS 9 ‘Financiële instrumenten’. De wijzigingen in IFRS richtlijnen hebben geen gevolgen voor de berekening van de convenantratio’s. Voor een uitgebreide toelichting op IFRS 15 en IFRS 9 zie paragraaf 8.3.1 van de bijlagen bij dit persbericht.

Op basis van de geboekte voortgang in het herstel van de winstgevendheid en de schuldreductie, heeft Heijmans dit voorjaar de financieringsafspraken uit februari 2017 kunnen vernieuwen om tot lange termijn financiering te komen. Met het bankensyndicaat, bestaande uit ABN Amro, ING, KBC en Rabobank, is in mei akkoord bereikt over verlenging tot 1 juli 2022 met aangepaste voorwaarden. Het totale commitment van de faciliteit is op verzoek van Heijmans vervroegd met € 12 miljoen teruggebracht naar € 144 miljoen en zal tot 30 juni 2019 gefaseerd verder worden teruggebracht tot € 121 miljoen, gerelateerd aan de volledige uittreding van KBC uit het bankensyndicaat. De teruggang van € 12 miljoen betekent in de praktijk dat de eerste twee aflossingstermijnen van KBC, die oorspronkelijk gepland stonden voor de tweede helft van 2018, vervroegd zijn afgelost. In het zekerhedenpakket zijn geen wijzigingen doorgevoerd. De rentemarge verbetert en er zijn prestatieafspraken gemaakt waarmee de marge gefaseerd verder kan verbeteren.

De Interest Cover Ratio (>4) en Leverage Ratio (<3) blijven ongewijzigd. Hier is medio 2018 ruimschoots aan voldaan. De Average Leverage Ratio is naar beneden aangepast van maximaal 2,5 naar maximaal 1,5 tot en met Q1 2019 en maximaal 1,0 in de kwartalen erna. Per einde Q2 bedroeg de Average Leverage Ratio 0,3.

Nieuw in de afspraken is de Solvency Ratio, waarbij het Garantievermogen tenminste 20% van het balanstotaal moet zijn in 2018 en 2019, en tenminste 22,5% in de jaren daarna. Deze ratio wordt uitsluitend bij jaareinde getoetst.

Orderportefeuille

De orderportefeuille is met € 2,2 miljard per eind juni 2018 op een goed niveau (eind 2017: € 1,9 miljard). De orderportefeuille nam over de hele linie toe, met name bij Infra en Bouw & Techniek. De grootste bijdrage aan het orderboek kwam van de projecten A1 Apeldoorn – Azelo en N280 Roermond bij Infra en van EMA en Laan op Zuid in Rotterdam vanuit de utilitaire activiteiten.

Outlook

Heijmans is op weg om een goede performance neer te zetten voor 2018, waarbij elk bedrijfsonderdeel bijdraagt aan een positief resultaat en de netto schuld verder zal verbeteren.

Heijmans voorziet groei in vrijwel alle sectoren. Daarbij is bij Vastgoed het vullen van de pijplijn de grootste uitdaging. Bouw & Techniek groeit waarbij het zich richt op een gezond evenwicht tussen enerzijds benutten van marktpotentieel en anderzijds waarborgen van beheerste groei, rendement en kwaliteit van organisatie. Bij Infra draait het om een verdere verbetering van de voorspelbaarheid, risicomanagement en een evenwichtige balans in de projecten, waarmee een stabiele ontwikkeling wordt beoogd.

Trading update

Op 31 oktober aanstaande zal Heijmans vóór beurs de trading update publiceren.

Download hier het volledige persbericht

Audio webcast