Halfjaarcijfers 2017

Goede voortgang op weg naar duurzaam herstel

16 augustus 2017, 07:15

Kernpunten:

  • Onderliggende ebitda NL 1e halfjaar sterk verbeterd: € 9 miljoen (1e halfjaar 2016: € 9 miljoen negatief) met name gedreven door herstel bij Infra en de prestaties bij Wonen;
  • Omzet NL 1e halfjaar € 646 miljoen, lager dan vorig jaar mede door selectief aannamebeleid Utiliteit (1e halfjaar 2016: € 705 miljoen);
  • Woningverkoop naar 1.106 verkochte woningen over het 1e halfjaar van 2017 (1e halfjaar 2016: 1.069 woningen);
  • Netto resultaat na belastingen € 20 miljoen (1e halfjaar 2016: € 12 miljoen negatief);
  • Orderportefeuille met € 2,1 miljard per eind juni op goed niveau (eind 2016: € 1,9 miljard);
  • Desinvesteringsprogramma buitenlandse onderdelen afgerond, kredietfaciliteit teruggebracht van € 256 miljoen naar € 176 miljoen, solvabiliteit stijgt naar 27%;
  • Netto schuld gedaald naar € 45 miljoen ultimo juni 2017 (ultimo juni 2016: € 77 miljoen) als gevolg van desinvesteringen en verbeterd werkkapitaalbeheer.

Kerncijfers*:

in € miljoenen H1 2017 H1 2016 2016
Omzet Nederland 646 705 1.370
Onderliggende EBITDA Nederland***

Onderliggend operationeel resultaat Nederland**
9

3

-9

-15
-73

-86
Operationeel resultaat 38 -15 -94
Netto resultaat 20 -12 -110
Resultaat per aandeel (in €) 0,92 -0,57 -5,16
Orderportefeuille Nederland 2.121 1.946 1.863
Netto schuld 45 77 100
Aantal FTE Nederland 4.501 4.715 4.597

* In deze kerncijfers zijn, tenzij anders aangegeven, de cijfers voor het geheel aan activiteiten weergegeven. In de geconsolideerde winst- en verliesrekening (zie bijlage), zijn de resultaten van de voortgezette en beëindigde activiteiten separaat weergegeven. 

** Onderliggend operationeel resultaat is het operationeel resultaat gecorrigeerd voor operationeel resultaat joint ventures, aanpassing waardering vastgoedposities, herstructureringskosten, boekresultaat verkochte entiteit en andere bijzondere posten.

*** Onderliggende EBITDA is het onderliggend operationeel resultaat vóór afschrijvingen en amortisaties. 

Ton Hillen, voorzitter raad van bestuur/CEO Heijmans:

Ton-Hillen-Heijmans.jpg

"Ik ben content over de voortgang in het eerste halfjaar. We hebben hard gewerkt om Heijmans te transformeren tot Nederlands kernbedrijf. De verkoop van de buitenlandse bedrijven, een verscherpte strategische focus en het beheersbaar maken van problemen op een aantal risicoprojecten hebben de basis gelegd voor duurzaam herstel van de onderneming. Voor het eerst sinds 2011 schrijven we weer zwarte cijfers, zowel onderliggend als in ons netto resultaat. In het segment Wonen profiteren we van rugwind op de woningmarkt, wat zich vertaalt in een toename van het aantal verkochte woningen en stijgende verkoopprijzen.
Bij Utiliteit zijn we nog steeds selectief in een uitdagende markt voor nieuwbouwprojecten. Ook bij Infra verloopt het herstel volgens plan en zijn de prestaties onderliggend beter. De afronding van een aantal projecten vergt nog aandacht, maar het effect daarvan is beheersbaar en de impact neemt steeds verder af. Ik verwacht dat al onze bedrijfsonderdelen in de tweede helft van het jaar zullen bijdragen aan de resultaten van Heijmans.
Met het terugdringen van onze netto schuld naar € 45 miljoen, een onderliggende ebitda voor Nederland van € 9 miljoen en een solvabiliteit van 27% voldoen we aan het einde van het tweede kwartaal aan de bankconvenanten. Er is nog het nodige werk aan de winkel voor de tweede helft van dit jaar. Maar we liggen op koers en zien de tweede helft van het jaar met vertrouwen tegemoet."

Eerste halfjaar 2017

Wonen

De Nederlandse woningmarkt blijft zich positief ontwikkelen en biedt Heijmans kansen om in het segment Wonen de komende tijd verder te groeien. De omzet bij Vastgoed is in het eerste halfjaar van 2017 gestegen naar € 186 miljoen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (eerste halfjaar 2016: € 169 miljoen). Ook de onderliggende ebitda is toegenomen en komt in het eerste halfjaar van 2017 uit op € 8 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 6 miljoen). In de eerste helft van het jaar zijn 1.106 woningen verkocht, waarvan 565 (51%) aan particulieren (eerste halfjaar 2016: 1.069, waarvan 569 aan particulieren). De gemiddelde vrij-op-naam-prijs exclusief BTW weerspiegelt de groeiende vraag van particulieren en bedraagt in de eerste helft van het jaar € 290.000 (eerste halfjaar 2016: € 249.000).

De omzet van de woningbouwactiviteiten bedraagt in de eerste helft van 2017 € 139 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 152 miljoen). De onderliggende ebitda komt uit op € 2 miljoen (eerste helft 2016: € 2 miljoen). Woningbouw kiest voor beheerste groei en richt zich op projecten – in opdracht van Vastgoed en door eigen verwerving – met een goed rendement. De orderportefeuille van de vastgoed- en woningbouwactiviteiten samen biedt perspectief en bedraagt per eind juni 2017 € 647 miljoen (eind 2016: € 638 miljoen) exclusief intercompany eliminaties.

Aan de inkoopkant ervaart Heijmans toenemende druk op prijzen en beschikbaarheid vanuit leveranciers en onderaannemers. Heijmans speelt hierop in door procurement al in de verwervingsfase aandacht te geven, inkooppartners vroegtijdig te betrekken en met opdrachtgevers goede indexeringsregelingen overeen te komen.

In het segment Wonen heeft Heijmans diverse nieuwe projecten weten te acquireren, ook via tenders. Na het verwerven van de opdracht voor de ontwikkeling van het gebied Sloterdijk-Centrum in Amsterdam, in het eerste kwartaal van dit jaar, heeft Heijmans in het tweede kwartaal opnieuw een grote tender gewonnen; de ontwikkeling en realisatie van 125 duurzame woningen in Leidsche Rijn Centrum in Utrecht. 

Leidsche Rijn Centrum Heijmans visual 2 nieuws .jpg

In Leidsche Rijn Centrum zal Heijmans 125 duurzame woningen ontwikkelen en realiseren.

De realisatie activiteiten omvatten zowel nieuwbouw als woningrenovatie, waarbij verduurzaming steeds belangrijker wordt. In opdracht van Heijmans Vastgoed startte in Rotterdam de bouw van 350 appartementen aan de Bananenstraat op Katendrecht, die verkocht zijn aan belegger IC Netherlands. Als onderdeel van de ontwikkeling van Kanaleneiland in Utrecht worden 235 appartementen gebouwd en 504 appartementen gerenoveerd. Van corporatie ZOwonen kreeg Heijmans opdracht om de Carmelflats in Beek te renoveren en energiezuinig te maken, zodat ze op termijn gasloos kunnen worden.

Dit voorjaar tekende Heijmans overeenkomsten voor de levering van in totaal 49 Heijmans ONE woningen ten behoeve van een aantal corporaties.

Werken

Bij Utiliteit zijn de eerste tekenen te zien van een markt voor nieuwbouwprojecten die voorzichtig begint aan te trekken, maar dit uit zich vooralsnog alleen in volume en niet in prijsontwikkeling. Heijmans blijft een selectief aannamebeleid hanteren. De omzet is, conform verwachting, in de eerste helft van 2017 teruggelopen tot € 118 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 162 miljoen). De onderliggende ebitda over de eerste helft van het jaar is € 1 miljoen negatief (eerste halfjaar 2016: € 1 miljoen). De markt voor onderhoud en beheer neemt toe en de activiteiten van Services ontwikkelen zich prima. Het aandeel van deze activiteiten in de totale omzet bedraagt inmiddels 70%. De orderportefeuille van Utiliteit is op een vergelijkbaar niveau gebleven ten opzichte van eind 2016 en komt uit op € 756 miljoen (eind 2016: € 758 miljoen).

Vanuit de focus op de service activiteiten is het innovatieve concept BeSense ontwikkeld, dat slim en efficiënt gebouwbeheer mogelijk maakt door inzicht in bezetting, benutting en comfort van de werkomgeving op basis van sensortechnologie. De pilot die hiervoor was gestart bij het kantoor van Aegon in Den Haag, wordt nu opgeschaald naar een totale oppervlakte van 15.000 m2. Eind mei kreeg Heijmans de opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf om 32 legeringsgebouwen van het ministerie van Defensie op brandveiligheid te onderzoeken en aan te passen.

Zeer recent is voor de realisatie van de nieuwe Rechtbank Amsterdam het aanvangscertificaat verstrekt, zodat na de sloopfase nu gestart kan worden met de nieuwbouw. In het eerste kwartaal is de nieuwe huisvesting voor Eurojust in Den Haag opgeleverd.

Verbinden

De infra-activiteiten ontwikkelen zich volgens verwachting en de genomen maatregelen beginnen hun vruchten af te werpen. De omzet in de eerste helft van 2017 bedraagt € 301 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 329 miljoen). Hoewel de afronding van een aantal specifieke projecten nog aandacht vergt, wordt de impact op het totaal steeds minder en is het effect beheersbaar. Naast de kostenoptimalisaties die in 2016 zijn gestart, draait het merendeel van de operatie volgens plan en hebben vele goedlopende projecten een belangrijk positief effect op het resultaat over het eerste halfjaar. De onderliggende ebitda is met € 14 miljoen verbeterd in het eerste halfjaar van 2017 en komt uit op € 1 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 13 miljoen negatief). Infra heeft sterk ingezet op het verwerven van opdrachten met goede marges en beheersbare risico’s die passen bij de kennis en kunde van het bedrijf. Het resultaat is een gezonde orderportefeuille die beter aansluit bij de strategie. De orderportefeuille komt per eind juni 2017 met € 987 miljoen fors hoger uit dan per eind 2016 (€ 730 miljoen), dankzij verwerving van de projecten Zuidasdok en Wintrack II in opdracht van TenneT.

In februari werd de opdracht voor het ontwerp en de realisatie van Zuidasdok in Amsterdam definitief gegund, waarna de engineering en voorbereiding van start konden gaan. Het werk aan de derde kolk bij de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein en de A1 / A27 verloopt voorspoedig. In mei werd het groot onderhoud aan de Kaagbaan op Schiphol, met inzet van een groot aantal infraspecialismen en logistieke expertise, in korte tijd succesvol afgerond. Op het project A1 Apeldoorn - Beekbergen is begin juli een belangrijke mijlpaal bereikt met de plaatsing van een nieuwe fly-over bij knooppunt Beekbergen. Het werk aan de A9 Gaasperdammerweg boekt goede voortgang maar vraagt extra inspanning in termen van arbeid, materiaal en materieel ten behoeve van de landtunnel. Heijmans heeft inmiddels een duidelijk beeld van de omvang van deze extra inzet, waarbij een verlies van € 11 miljoen op dit project is genomen.

In 9 weken Kaagbaan op orde
In 9 weken Kaagbaan op orde
In 9 weken Kaagbaan op orde

De strategie van Infra is de afgelopen periode nog verder aangescherpt en heeft als hoofdthema: ‘de-risking Infra’. Hoofdpunten zijn de structurele verbetering van risicobeheersing en een verscherpte commerciële focus op lijninfrastructuur met selectieve verwerving in water/energie. In het activiteitenprofiel komt - naast grote projecten die passen binnen het strategisch kader - meer nadruk te liggen op winstgevende groei bij regionale projecten, onderhoud en beheer en specialistische bedrijven.

Voortgang specifieke projecten

Heijmans heeft goede voortgang geboekt in het beheersbaar maken van de projecten Drachtsterweg en N23. Het werk aan de Drachtsterweg in Leeuwarden verloopt voorspoedig, het aquaduct is recentelijk deels opengesteld en inmiddels kan het autoverkeer hier gebruik van maken. Het hele project wordt aan het einde van dit jaar afgerond. Het werk aan de N23 Westfrisiaweg is na de herstart in het eerste kwartaal van dit jaar nu weer in volle gang en verloopt volgens planning. Oplevering is gepland voor eind 2018.

Bij het project RIVM is een technische oplossing overeengekomen en is het aanvangscertificaat verstrekt. Een commissie van deskundigen heeft zich gebogen over de financiële compensatie en heeft inmiddels advies uitgebracht, op basis waarvan Heijmans de eerder gemaakte inschattingen van het project handhaaft.

Bij de Wilhelminasluis in Zaandam loopt de arbitrageprocedure en is Heijmans in afwachting van de uitspraak.

Voortgang transitie

Heijmans ligt op koers in de transitie naar een winstgevend, Nederlands kernbedrijf met een sterke positie in de sectoren Wonen, Werken en Verbinden. Met de strategie ‘Focus, Discipline, Excellence’ voor de periode 2017 – 2019 richt Heijmans zich op duurzaam herstel van de onderneming en haar winstgevendheid, schuldreductie en structurele versterking van de vermogensverhoudingen. De creatie van een Nederlands kernbedrijf is geëffectueerd met de afronding van het desinvesteringsprogramma van de buitenlandse bedrijven in België en Duitsland.

Centraal in de strategie staat het selectief verwerven van nieuwe opdrachten in vastgoed-, bouw- en infradisciplines vanuit kerncompetenties die Heijmans beheerst. Daarbij richt Heijmans zich op het uitbouwen van haar rol als regisseur en het ontwikkelen van langjarige klantrelaties via services, onderhoud en beheer.

Bij Infra is, als onderdeel van de ‘de-risking’ strategie, onlangs een nieuwe structuur uitgewerkt voor de aansturing van de infra-organisatie. Nieuw is de rol van de Chief Risk Officer in de directie, die het risicomanagement in alle geledingen en over de volle breedte van de infra-organisatie duurzaam op een hoger plan zal brengen. De implementatie van de nieuwe organisatie is inmiddels gestart.

Belangrijk voor het slagen van de transitie is een bedrijfscultuur die de gewenste focus, discipline en excellence stimuleert en in de organisatie verankert. Heijmans besteedt via interne strategie- en cultuurprogramma’s bijzondere aandacht aan houding en gedrag van medewerkers; toegespitst op de disciplines Wonen, Werken en Verbinden maar steeds vanuit eenzelfde gedachtegoed. Resultaatgerichtheid, eigenaarschap en samenwerking krijgen daarbij als gewenste gedragskenmerken een vertaalslag naar alle geledingen van het bedrijf.

Dezelfde waarden staan aan de basis van het veiligheidsprogramma GO! waarmee Heijmans structureel blijft inzetten op veilig werken. Het (voortschrijdend) IF (Injury Frequency) cijfer is 3,7 (IF eind 2016: 3,6).

Vernieuwing krijgt gericht vorm in kennis-, technologie- en productontwikkeling: op gebieden die Heijmans beheerst, dichtbij de business en in samenwerking met klanten. De ontwikkeling van de verplaatsbare woning Heijmans ONE, het BeSense concept voor slim gebouwbeheer en het vernieuwende asfaltproduct Recoflex zijn voorbeelden van deze innovaties.

Heijmans werkt toe naar een optimale kostenstructuur die past bij de veranderde scope en strategie.

Omzet

De omzet over de eerste helft van 2017 komt met € 646 miljoen op een lager niveau uit dan vorig jaar (eerste helft 2016: € 705 miljoen). De afname is het gevolg van het selectieve verwervingsbeleid bij met name Utiliteit en in mindere mate bij Infra en Woningbouw. De omzet bij Vastgoed is toegenomen mede als gevolg van positieve marktontwikkelingen.

Resultaat voor belastingen
Winstbelastingen

Resultaat na belastingen

23
-3

20
-14
2

-12
104
-6

-110
in € miljoenen H1 2017 H1 2016 2016
Opbrengsten Nederland 646 705 1.370
Vastgoed
Woningbouw
Utiliteit
Infra
Concern
8
2
-1
1
-1
6
2
1
-13
-5
15
4
-14
-73
-5
Onderliggende EBITDA Nederland 9 -9 -73
afschrijving/amortisatie Nederland -6 -6 -13
Onderliggend operationeel resultaat Nederland 3 -15 -86
Onderliggend operationeel resultaat buitenland 0 8 20
Onderliggend operationeel resultaat 3 -7 -66
correctie operationeel resultaat joint ventures 11 -5 1
afwaardering vastgoed- en grondposities -3 -1 -19
herstructureringskosten -4 -2 -4
boekresultaat verkoop buitenlandse eenheden 31 0 -6
Operationeel resultaat  38 -15 -94
financiële baten en lasten

resultaat joint ventures en geassocieerde deelnemingen
-4


-11
-3


4
-8


-2

Onderliggende ebitda

De onderliggende ebitda voor Nederland over het eerste halfjaar van 2017 is sterk verbeterd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en komt uit op € 9 miljoen (eerste helft 2016: € 9 miljoen negatief). De vastgoedactiviteiten vormen met een onderliggende ebitda van € 8 miljoen de basis voor het resultaat. De forse verbetering komt met name voort uit de resultaatverbetering bij Infra van € 14 miljoen.

Netto resultaat

Ook het netto resultaat over het eerste halfjaar van 2017 is verbeterd ten opzichte van vorig jaar en bedraagt € 20 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 12 miljoen negatief) als gevolg van boekwinsten voortkomend uit de verkoop van de buitenlandse activiteiten. De verkoop van deze activiteiten levert een boekresultaat van € 31 miljoen op. Het netto resultaat wordt daarnaast beïnvloed door herstructureringskosten en afwaardering van grond- en verkoopposities. De kosten voor maatregelen ter aanscherping van de organisatie bedragen in de eerste helft van 2017 in totaal € 4 miljoen. Met de verkoop van een aantal grondposities is een boekverlies van in totaal € 3 miljoen gemoeid.

Dit leidt tot een resultaat per aandeel na belastingen van € 0,92.

Vermogenspositie, netto schuld en financiering

De netto schuld ultimo juni 2017 komt uit op € 45 miljoen (ultimo juni 2016: € 77 miljoen). De verkoop van de Belgische en Duitse bedrijven levert, naast structurele aandacht voor werkkapitaalbeheer, een belangrijke bijdrage aan de schuldreductie. De solvabiliteit bedraagt, na effectuering van de verkoop van de buitenlandse bedrijven, per eind juni 2017 weer circa 27%.

Als onderdeel van de nieuwe financieringsafspraken, die in februari van dit jaar met de bankengroep zijn gemaakt, zijn op kwartaalbasis minimum niveau’s van ebitda en solvabiliteit overeengekomen. Daarbij zijn afspraken gemaakt voor een minimale ebitda van 0 voor Q2 2017, oplopend naar € 20 miljoen in Q4 2017, en een solvabiliteit oplopend naar minimaal 20% in Q4 2017. Met de resultaten over het eerste halfjaar en de huidige solvabiliteit voldoet Heijmans aan de door de banken gestelde normen.

De afronding van het desinvesteringsprogramma van de buitenlandse bedrijven in België en Duitsland levert, met een totale opbrengst van € 116 miljoen (na aftrek meeverkochte liquide middelen € 97 miljoen) en een bijbehorend boekresultaat van € 31 miljoen, een wezenlijke bijdrage aan de schuldreductie en verbetering van de solvabiliteit.

Als gevolg van de verkoop van de buitenlandse activiteiten en de geplande uittreding van Deutsche Bank uit het bankensyndicaat, is de omvang van de syndicaatslening ten opzichte van ultimo 2016 met € 80 miljoen afgenomen tot € 176 miljoen. Met de bankengroep was een afname naar € 215 miljoen afgesproken. Hiervan werd per 30 juni 2017 € 25 miljoen gebruikt. De focus op cashgeneratie blijft de komende periodes onverminderd, om medio 2019 de lening te kunnen terugbrengen tot € 122 miljoen.

Orderportefeuille

De orderportefeuille is met € 2,1 miljard per eind juni 2017 op goed niveau. De orderportefeuille nam toe bij Woningbouw en Infra, bij Vastgoed bleef deze op een vergelijkbaar niveau en bij Utiliteit kwam deze iets lager uit. De grootste bijdrage aan het orderboek kwam van de projecten Zuidasdok en Wintrack II voor TenneT.

zuidasdoktotaalvanboven.jpeg

In februari is de opdracht voor ontwerp en realisatie van het Zuidasdok definitief gegund.

Outlook

2017 is voor Heijmans een overgangsjaar. Het bedrijf ontwikkelt zich volgens plan en ligt op koers in de transitie naar een winstgevend, Nederlands concern met een solide financiële basis.

Vastgoed en Woningbouw staan goed gesteld om maximaal te profiteren van de meewind in de woningmarkt. Voorwaarde is wel dat er in Nederland voldoende locaties tot ontwikkeling kunnen komen om aan de toenemende vraag te voldoen. Utiliteit ziet het volume in de markt voor nieuwbouwprojecten aantrekken, maar nog geen gunstige prijsontwikkeling, en handhaaft hierbij het selectieve aannamebeleid, terwijl Services groeipotentieel biedt. Infra ontwikkelt zich positief vanuit een focus op kerncompetenties en laat een sterk verbeterde performance zien. De afronding van een aantal projecten vergt nog aandacht, maar het effect daarvan is beheersbaar en de impact neemt steeds verder af. Het halfjaarbeeld biedt perspectief voor de komende periode en is een eerste stap op weg naar structureel herstel. Heijmans verwacht dat richting het einde van het jaar alle bedrijfsonderdelen zullen bijdragen aan het resultaat van de onderneming.

NL_ARCHITECTS_sloterdijk_viewOverview_copyrightWAX.jpg

Heijmans won in mei de tender voor de transformatie van Sloterdijk Centrum

Corporate governance

Op 10 juli heeft Heijmans het voornemen bekend gemaakt om Hans Janssen per 1 december 2017 te benoemen tot lid van de raad van bestuur / chief financial officer (CFO). Het voornemen tot benoeming zal worden toegelicht tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die plaatsvindt op een nog te bepalen datum. Na de benoeming zal de raad van bestuur van Heijmans bestaan uit Ton Hillen, Ruud Majenburg en Hans Janssen. De positie van CFO wordt op dit moment ad interim vervuld door Age Lindenbergh.

Trading update

Op 1 november aanstaande zal Heijmans vóór beurs de trading update publiceren.

Download hier het volledige persbericht

Audio webcast