Halfjaarcijfers 2014: mager resultaat, orderportefeuille groeit

20 augustus 2014, 07:28

Highlights

  • Netto resultaat € 8 miljoen negatief (1e halfjaar 2013: € 5 miljoen negatief);
  • Omzet 1e halfjaar komt uit op € 823 miljoen (1e halfjaar 2013: € 912 miljoen);
  • Orderportefeuille, toename binnen alle bedrijfsstromen: € 2,3 miljard ultimo juni 2014 vs. € 1,6 miljard ultimo 2013;
  • Resultaat infra Nederland negatief, Infra België beter dan vorig jaar:
  • Aantal verkochte woningen 1e halfjaar toegenomen tot 482 (1e halfjaar 2013: 386 woningen), aandeel verkochte woningen aan particulieren toegenomen tot 244 (1e halfjaar 2013: 172 woningen);
  • Netto schuld € 99 miljoen per ultimo juni 2014 (€ 121 miljoen 1e helft 2013), solvabiliteit 30%.

Kerncijfers *

in € miljoenen H1 2014 H1 2013 2013
omzet 823 912 2.001
onderliggend operationeel resultaat -7 2 23
operationeel resultaat -12 -4 12
netto resultaat -8 -5 2
resultaat per aandeel (in €) -0,43 -0,27 0,10
orderportefeuille 2.281 1.826 1.643
netto schuld 99 121 66
aantal FTE 7.118 7.611 7.361

* Cijfers zijn opgesteld rekening houdend met nieuwe IFRS 11 regels. Vergelijkende cijfers zijn eveneens aangepast. Toelichting, zie paragraaf 7.3.

Bert van der Els.JPG

Bert van der Els, CEO Heijmans:

“Met het resultaat ben ik niet tevreden. Het moet gewoon beter. We zien perspectief in de sterke ontwikkeling van de orderportefeuille over de gehele linie en een steeds steviger herstel van de woningmarkt. We gaan door op de ingeslagen weg gericht op het verder verbeteren en centraliseren van inkoop, tender, - en projectmanagement. Deze koers zetten we onverminderd voort en ik verwacht dan ook dat het bedrijfsresultaat zich de komende periodes zal verbeteren.

De verwerving van toonzettende en integrale projecten als N23 en Eurojust, maar zeker ook de PPS projecten A9, RIVM en A12 illustreert onze kwaliteit en de kansen voor de toekomst. We zullen veel tijd besteden aan de voorbereiding van deze projecten. Het aantrekken van de chief technology officer zal nog meer versnelling in onze innovatieportfolio brengen. Als centraal gestuurde organisatie focussen we op projecten waarin deze kracht tot meerwaarde voor onze klanten leidt.”

We zien perspectief in de sterke ontwikkeling van de orderportefeuille en een steeds steviger herstel van de woningmarkt.

Wonen

In de woningmarkt is nadrukkelijk sprake van herstel. De daling van de hypotheekrente en de focus van corporaties op hun kerntaak, maakt de uitgangpositie van (nieuwbouw)koopwoningen en ook vrije sector huurwoningen sterker. Tot en met juni 2014 verkocht Heijmans 482 woningen, tegen 386 woningen in dezelfde periode vorig jaar. Hiervan zijn 244 woningen verkocht aan particulieren (2013: 172). Dit biedt perspectief voor eind 2014 en 2015. Door de historisch zeer lage productieniveaus verliep de eerste helft van 2014 financieel, zoals verwacht, zeer moeizaam. Dit resulteert in een negatief resultaat van € 4 miljoen voor vastgoed en woningbouw (2013: € 8 miljoen negatief). Afgelopen halfjaar zijn daarentegen een groot aantal Huismerk woningen door Vastgoed en Woningbouw gerealiseerd. Dit gestandaardiseerde en scherp geprijsde concept is een antwoord op de huidige markt.

Vastgoed startte afgelopen half jaar met de ontwikkeling van het Haagse Wijnhavengebied en de verkoop van de Fenix Loodsen lofts in Rotterdam. Daarnaast bracht Vastgoed niet alleen relatief veel projecten zoals deze in verkoop, maar bereidt zij ook de verkoop van meerdere projecten voor. Hierdoor wordt snel geanticipeerd op de aantrekkende markt. De orderportefeuille van zowel Vastgoed als Woningbouw nam, door de aantrekkende markt, flink toe.

halfjaarcijfers2014-wonen-800-bron2.jpg

Werken

De ontwikkeling van Utiliteit is solide, met een licht positief bedrijfsresultaat in de eerste helft van 2014. De doorvoering van projectfasering en strak risicomanagement werpt vruchten af. De integrale benadering van techniek en bouw in één organisatie leidt tot een unieke positie in de markt. Afgelopen half jaar werd daardoor een aantal toonaangevende projecten verworven. Het betreft onder andere de renovatie en nieuwbouw van de Haagse Resident als ook de nieuwe huisvesting voor RIVM en Eurojust. Het project Datacenters in Apeldoorn werd het afgelopen halfjaar opgeleverd. Het Utrechtse muziekcentrum TivoliVredenburg, bestaande uit vijf concertzalen, werd begin juli geopend door Koning Willem-Alexander.

In België zal Heijmans Bouw tezamen met de Willemen Groep de komende tijd starten met de ingrijpende renovatie en nieuwbouw van de Elisabeth Concertzalen in het centrum van Antwerpen. Het Duitse Oevermann haalde met de Hochbau activiteiten dit voorjaar de opdracht binnen voor de bouw van een winkelcentrum in Dorsten. Het nieuwe winkelcentrum heeft een oppervlakte van 45.000 m² bruto vloeroppervlak en een parkeergarage.

Verbinden

Het resultaat blijft met € 5 miljoen negatief sterk achter bij het resultaat in dezelfde periode van 2013 (eerste helft 2013: 11 miljoen positief). Vanwege de sterke concurrentie rondom regionale projecten enerzijds en weinig margepotentieel in de grote projecten in uitvoering anderzijds, is het resultaat beduidend lager dan het eerste half jaar van 2013. Door in te zetten op continue verbeteringen, zowel in commercieel opzicht, als in de executie van projecten en services bij regionale werken, moet het resultaat zich de komende periode verbeteren. Daarnaast is de orderportefeuille, met de verwerving van onder andere enkele grotere en integrale werken zoals de N23, A9, A12, een nieuw OV knooppunt op Schiphol en Bio Science Park Leiden, goed gevuld.

Afgelopen halfjaar werkte Wegen en Civiel aan een aantal vooraanstaande projecten, zoals de tijdelijke verkeersafwikkeling tijdens de Nucleaire Top in Den Haag, de tijdelijke parkeermarkering voor regeringsvliegtuigen voor diezelfde top op Schiphol en de parkeerafhandeling rond het WK Hockey. Ook realiseerde Heijmans het innovatieve veld voor dit mondiale sportevenement in Den Haag. De Belgische infra onderdelen presteerden het afgelopen half jaar zeer goed. In België wordt onder andere gewerkt aan de tunnel technische installaties en het besturingssysteem voor de Liefkenshoek spoorverbinding in Antwerpen. De Duitse infra activiteiten, bestaande uit de bedrijven Franki en Oevermann presteerden het afgelopen half jaar ondanks de zware concurrentie, conform verwachting.

Contouren van morgen
Contouren van morgen
Contouren van morgen sinds 1923

Belangrijke ontwikkelingen

De strategie van Heijmans is gericht op voortdurende verbetering van de kernactiviteiten via inkoop, tender- en projectmanagement vanuit een centrale aansturing van de bedrijfsonderdelen en projecten. Op basis hiervan kan integrale kwaliteit en innovatie verder ontwikkeld worden. Voorbeelden als de Huismerk woning en de verplaatsbare ONE woning, maar ook de PPS projecten (publiek private samenwerking) tonen aan dat Heijmans hierin stappen zet. Met het Britse 3i Investments plc richtte Heijmans halverwege vorig jaar een joint venture op voor de financiering van dit type projecten. Hiermee wordt ingespeeld op de groeimogelijkheden in de DBFMO markt. Ook is de orderportefeuille, mede dankzij de verwerving van dit type projecten, toegenomen. Dit vormt een goede uitgangspositie voor de tweede helft van 2014 en zeker ook voor 2015-2016.

Omzet

De omzet over het eerste halfjaar zakte terug naar € 823 miljoen (1e helft 2013: € 912 miljoen). De omzetdaling wordt met name veroorzaakt door het effect van de moeizame woningmarkt van de afgelopen jaren en het afronding van enkele grote projecten binnen Utiliteit. Met het aantrekken van de woningmarkt en de verwerving van enkele grotere opdrachten in het tweede kwartaal, ontstaat perspectief.

Tabel 2: Samenstelling operationele resultaten per sector

resultaat na belastingen -8 -5 2
in € miljoenen H1 2014 H1 2013 2013
opbrengsten 823 912 2.001
onderliggend operationeel resultaat -7 2 23
correctie operationeel resultaat joint ventures -2 -2 -1
afwaardering vastgoed- en grondposities -1 0 -7
herstructureringskosten -2 -4 -7
vrijval pensioenen 0 0 4
operationeel resultaat -12 -4 12
financiële baten en lasten 1 -1 -4
resultaat joint ventures en geassocieerde deelnemingen 1 1 0
resultaat voor belastingen -10 -4 8
winstbelastingen 2 -1 -6

Tabel 3: onderliggend operationeel resultaat

totaal onderliggend operationeel resultaat -7 2 23
in € miljoenen H1 2014 H1 2013 2013
Nederland:
vastgoed -1 -3 1
woningbouw -3 -5 -3
utiliteit 1 1 2
wegen & civiel -5 11 16
-8 4 16
buitenland:
België 8 5 13
Duitsland 0 0 6
8 5 19
concern/overig -7 -7 -12

Operationeel resultaat

Het onderliggende operationeel resultaat bedraagt € 7 miljoen negatief (1e helft 2013: € 2 miljoen positief), mede door de matige resultaten van de Nederlandse infra activiteiten. Het operationeel resultaat bedraagt € 12 miljoen negatief, tegen € 4 miljoen negatief in dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat van Wegen en Civiel in Nederland laat in de eerste helft van het jaar een negatief beeld zien. Dit beïnvloedt het resultaat van de groep. Het resultaat van België en Duitsland blijft goed op niveau. Utiliteit is solide met € 1 miljoen positief. Het resultaat van Vastgoed en Woningbouw verbetert maar blijft, mede door de marktomstandigheden van de afgelopen jaren, nog negatief (1e halfjaar 2014: € 4 miljoen negatief, 1e halfjaar 2013: € 8 miljoen negatief). Herstructureringskosten van € 2 miljoen hebben met name betrekking op het sluiten van enkele Duitse vestigingen van Oevermann wegenbouw. De waardeaanpassingen van € 1 miljoen hebben betrekking op enkele vastgoedposities.

Financiële lasten en baten

De financiële baten bedroegen in het eerste halfjaar van 2014 € 1 miljoen, tegen lasten van € 1 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De boekwinst op de verkoop van de aandelen in het PPS project Brabo I N.V. ad € 3 miljoen is als financiële bate verantwoord.

Netto Resultaat

Het netto resultaat over het eerste halfjaar van 2014 bedraagt € 8 miljoen negatief (1e halfjaar 2013: € 5 miljoen negatief), dit leidt tot een resultaat per aandeel na belastingen van - € 0,43.

Netto schuld en vermogenspositie

De netto schuld kwam uit op € 99 miljoen per ultimo juni 2014 en is daarmee € 22 miljoen beter dan het niveau ultimo juni 2013. Met de verkoop van het equity belang in het PPS project Brabo 1 en het terugbrengen van een aantal vastgoedposities, zijn de in augustus 2013 beoogde desinvesteringen voor ultimo 2014, reeds gerealiseerd. Hiermee is ook de vermogenspositie verder versterkt. De solvabiliteit bedraagt ultimo juni 30% (tegen 32% ultimo 2013), beide op basis van IFRS 11.

Effect IFRS 11

Per 1 januari 2014 zijn de nieuwe IFRS 11 richtlijnen van kracht. Hierdoor wordt een deel van de samenwerkingsverbanden waarin Heijmans participeert op een andere wijze in de cijfers meegenomen. Concreet daalt hierdoor de netto schuld met ongeveer € 80 miljoen en de grondposities met circa € 100 miljoen, met name omdat een aantal vastgoed samenwerkingsverbanden niet meer proportioneel wordt geconsolideerd maar op basis van de “equity-methode” wordt opgenomen (in één post op de balans). De omzet daalt met circa € 50 miljoen op jaarbasis met name omdat een aantal Duitse samenwerkingsverbanden niet meer proportioneel geconsolideerd worden. De solvabiliteit stijgt met circa 3%-punt door de afname van het balanstotaal. Het onderliggend resultaat wijzigt niet, omdat voor het IFRS 11 effect wordt gecorrigeerd. Het netto resultaat blijft eveneens ongewijzigd.

Orderportefeuille

De orderportefeuille is met € 2,3 miljard per eind juni flink hoger dan per ultimo 2013 (€ 1,6 miljard).

Overige

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 april jongstleden is de Raad van Commissarissen gemachtigd de accountant te selecteren. De accountant EY is nadien benoemd, het transitieproces met de accountant is goed verlopen en afgerond.

Vooruitzichten

Het herstel van de woningmarkt zette het afgelopen halfjaar gestaag door en de orderportefeuille is sterk. Dit biedt perspectieven voor de komende maanden en voor 2015-2016. Beheersing van het werkkapitaal en vermindering van het vermogensbeslag houden zeker ook in 2014 alle aandacht. Ook blijft 2014 een jaar waarin de jarenlange crisis forse impact heeft op omzet en resultaat. Het halfjaarbeeld geeft desalniettemin vertrouwen om het jaar met een positief operationeel resultaat af te sluiten.

Op 5 november aanstaande zal Heijmans voor beurs de trading update publiceren.

Download volledig persbericht