Veel animo voor Gasthuiskwartier ’s-Hertogenbosch

20 mei 2015

De gemeente ’s-Hertogenbosch en vof GZG (een samenwerkingsverband van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en Heijmans) hebben woensdag 20 mei de plannen voor Gasthuiskwartier, voorheen bekend als het GZGterrein, gepresenteerd. Tijdens deze planpresentatie gaven wethouder Eric Logister, directeur stadsontwikkeling Willem van der Made, stedenbouwkundige Edzo Bindels en projectdirecteur Marcel Janssen, in aanwezigheid van zo’n 550 geïnteresseerden, een toelichting op de verdere ontwikkeling van dit binnenstedelijke gebied.

Het vijf hectare grote Gasthuiskwartier wordt de komende jaren getransformeerd naar een inspirerend woon-, winkel- en verblijfsgebied. De gemeente en vof GZG presenteerden in woord en beeld het eerste deel van de ontwikkeling, het gebied Tolbrugstraat - Zuid-Willemsvaart - Nieuwstraat. Belangstellenden kwamen meer te weten over onder meer het stedenbouwkundig ontwerp, de architectuur van de woningen en de planning van de realisatie. Er ontstaat straks een nieuw stuk Bossche binnenstad, waar oud en nieuw, rijksmonumenten en karaktervolle nieuwe woningen, één geheel vormen.

Planning

De eerste fase aan de Zuid-Willemsvaart stond centraal tijdens de planpresentatie. De ontwikkeling van deze 120 woningen omvattende fase is naar verwachting eind 2015 gereed. Het laatste kwartaal van 2015 is ook de sloop van het voormalige hoofdgebouw van het Groot Ziekengasthuis afgerond. De start bouw van de eerste fase staat gepland medio 2016 en vof GZG streeft ernaar dat in 2017 de eerste bewoners hun woning in het Gasthuiskwartier kunnen betrekken. Het zwerfgebied waar de (rijks)monumenten gevestigd zijn en de Bloemenkamp volgen later. Via de website www.gasthuiskwartier.nl kunnen alle geïnteresseerden de voortgang van de ontwikkeling volgen.

vogelvlucht-gasthuiskwartier.jpg

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor het voeren van de ruimtelijke ordeningsprocedure. Vanaf 26 mei aanstaande liggen het stedenbouwkundig plan, de ruimtelijke onderbouwing en het beeldkwaliteitsplan zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Tijdens deze inspraakperiode kunnen mensen op dinsdag 16 juni tussen 17.00 en 19.00 uur binnenlopen in de GZG-kapel om de plannen in te zien en vragen te stellen. In het najaar van 2015 vindt dan besluitvorming door de gemeenteraad plaats en kan medio 2106 de omgevingsvergunning worden verleend.

Nieuwe naam

Bij de transformatie van het GZGterrein is de verbinding tussen verleden, heden en toekomst het leidende motief. De eeuwenoude geschiedenis van de locatie en het Groot Ziekengasthuis is een belangrijke inspiratiebron voor het plan dat er nu ligt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de manier waarop een aantal oude gebouwen, deels Rijksmonumenten, behouden blijft en een uniek karakter zal geven aan dit nieuwe stuk binnenstad. Ook de gekozen stedenbouwkundige opzet, met gebogen straten, groene binnengebieden en zichtlijnen naar onder meer de Sint-Jan, getuigen daarvan.

Het Gasthuiskwartier, dat is de nieuwe naam voor het gebied dat tot dusver bekend stond als het GZGterrein. Om het historische karakter van deze plek te respecteren en te laten voortleven, is ‘Gasthuis’ als onderdeel van de naam gekozen. Deze naam dateert van de dertiende eeuw. ‘Kwartier’ drukt een wijk uit met een geheel eigen karakter, die zowel geborgenheid biedt als zich open stelt naar bezoekers. Dit sluit helemaal aan op de beoogde functie en sfeer van dit stuk binnenstad, waar straks wonen, werken, winkelen en genieten samengaan. Het Gasthuiskwartier kenmerkt zich door enerzijds de oase van rust en het ruim aanwezige groen. Anderzijds is het een dynamische plek waar veel gebeurt, mede door de unieke locatie in de binnenstad.