Dijkverbetering bij Langerak opgeleverd

16 maart 2016

Heijmans heeft vandaag samen met Waterschap Rivierenland, gemeente Molenwaard en partners de Vries & van de Wiel en Movares de ‘Dijkverbetering Schoonhovenseveer-Langerak’ opgeleverd. Als afsluiting is er een informatiepunt aan de Veersedijk geopend. De dijkverbetering is onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier.

De verbetering van de dijk tussen Schoonhovenseveer en Langerak is in 2014 gestart. De dijk voldeed in zijn oude staat niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Meerdere dijkvakken waren bij hoge rivierstanden niet stabiel, met het risico dat de grond aan de landzijde van de dijk afglijdt. Heijmans heeft samen met de partners de dijk verbeterd door om de 10 tot 20 meter waterontspanners in de dijk aan te brengen. Zo konden ingrijpende maatregelen zoals verbreding van de dijk achterwege blijven. Een dergelijke ingreep maakten de aanwonenden zo’n vijftien jaar geleden ook al mee. Mede daarom ging het waterschap dit keer op zoek naar een bewezen oplossing die met zo min mogelijk overlast voor de buurt gerealiseerd zou kunnen worden.

Waterontspanner
Waterontspanner
Waterontspanner Ontspannen achter de dijk

Het dijkverbeteringsproject is door Rivierenland in de markt gezet als een ‘plan, design & construct-contract’. Bij de aanbesteding schoven de partners al in de planfase aan, zodat het waterschap de innovatiekracht en creativiteit van de betrokken partijen optimaal kon benutten. Naast het toepassen van waterontspanners is er bijvoorbeeld ook het duurzame asfalt ‘Greenway LE’ van Heijmans toegepast op de Veersedijk.

Waterontspanners

Een verticale waterontspanner is een soort buis die aan de binnenzijde van de dijk wordt geplaatst. Er zijn veel van deze waterontspanners geplaatst, steeds met ongeveer twintig meter ertussen. De geperforeerde onderzijde van de buizen reikt tot de watervoerende zandlaag onder de klei- of veenlaag. Op het moment dat het water in de Lek stijgt, neemt de waterdruk in de watervoerende zandlagen toe. Via de waterontspanners vindt het water in die situatie als vanzelf zijn weg naar boven. De bronnen komen uit op een verzamelleiding. Vanuit daar wordt het water geloosd op bestaande watergangen.

708-waterontspanner.png

Resultaat: de waterspanning neemt af, de dijk blijft stabiel. De methode is niet nieuw, maar is in Nederland nog niet eerder op deze schaal toegepast. Voordeel van de waterontspanner is dat deze het onderliggende probleem, de hoge waterspanning, echt oplost. Bovendien is de methode relatief gemakkelijk, zonder al te veel hinder voor omwonenden, te realiseren.

Ruimte voor de Rivier

De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. Op deze manier werken we samen aan de veiligheid van vier miljoen inwoners in het rivierengebied én aan een aantrekkelijke leefomgeving. Als onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier heeft Waterschap Rivierenland het initiatief genomen voor deze innovatieve aanpak. Door de maatregelen hoeft de dijk in Vianen niet verhoogd, maar alleen versterkt te worden.