CO2-uitstoot Infra toegenomen in 2015

9 maart 2016

De CO2-uitstoot van activiteiten, zoals grondverzet en asfaltproductie van Heijmans Infra is in 2015 toegenomen. Dat blijkt uit de rapportage die Heijmans jaarlijks uitbrengt in het kader van de CO2 prestatieladder.

Realisatie 2015

De CO2-emissie 2015 bedraagt 44.536 ton, een toename van 8% ten opzichte van 2014 (41.070 ton*). Gerelateerd aan de omzet bedraagt de toename van de CO2-uitstoot 19% ten opzichte van 2014. Deze toename van de uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door een verhoging van brandstofverbruik op projecten en uitstoot van leaseauto’s. In 2015 is er weliswaar sprake van een afname van de absolute CO2 uitstoot ten opzichte van 2012, maar gerelateerd aan de omzet steeg de CO2 uitstoot met 3,2% ten opzichte van 2012.

Heijmans bekijkt de mogelijkheden om de doelstelling bij te stellen en neemt aanvullende maatregelen om in 2016 de CO2 uitstoot weer verder te reduceren. Daarbij ligt vooral de focus op het verlagen van de uitstoot bij de projecten en de leaseauto’s.

* Voor 2014 is een correctie doorgevoerd voor woon-werkverkeer waardoor dit onderdeel met 300% is toegenomen.

Doelstelling 2012-2016

Heijmans heeft de ambitie om de CO2-emissie, gerelateerd aan de omzet, in vier jaar minimaal 6% te laten afnemen en hanteert 2012 als referentiejaar voor zowel emissie als omzet. Om de CO2-uitstoot te meten en rapporteren gebruikt Heijmans de verdeling in scopes van het Green House Gas (GHG) protocol.

  • Scope 1 betreft de uitstoot veroorzaakt door brandstoffen die wij zelf inkopen en verbruiken (voornamelijk gas, benzine en diesel)
  • Scope 2 omvat CO2-uitstoot als gevolg van het elektriciteitsverbruik (deze CO2 stoten wij niet zelf uit maar de elektriciteitsmaatschappij) en zakelijk verkeer
  • Scope 3 van de CO2 footprint van Heijmans gaat over CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en openbaar vervoer . De overige indirecte scope 3 elementen ‘in de keten’ worden afzonderlijk in beeld gebracht.

De focus blijft echter gericht op scope 1 en op scope 2. Vooral deze scopes kunnen wij direct beïnvloeden door maatregelen te treffen.

Ketenaanpak

De CO2 prestatieladder vraagt steeds meer aandacht voor de CO2-uitstoot in de keten (van productie tot levering aan Heijmans). Daarbij is het belangrijk dat wij samen met ketenpartners onderzoeken hoe wij de CO2-uitstoot in de keten kunnen verlagen. Om meer inzicht te krijgen in de uitstoot voeren wij ketenanalyses uit. Ook werken wij samen met transportbedrijven, betonleveranciers en grondverzetbedrijven aan de verdere terugdringing van de CO2-uitstoot. In enkele sessies met deze zogenoemde bedrijfscategorieën zijn we gestart met het bepalen van een gezamenlijke strategie om de CO2 uitstoot te reduceren. Daarnaast zijn wij mede initiatiefnemer van het Ketenconvenant Beton Bewust, met als doel samen met de betonmortelleveranciers tot een verdere verduurzaming van de betonketen te komen. Door in de ontwerpfase al samen te werken kunnen we de betonmengsels beter afstemmen op de vereiste sterkteklassen en daarmee de CO2-uitstoot verlagen.

CO2.png

Scope 1: Brandstoffen
Het grootste deel van de uitstoot (93%) bestaat uit ‘brandstof’, die voor het overgrote deel direct aan ‘projecten’ gekoppeld is. Binnen scope 1 heeft een stijging van 9% in uitstoot plaatsgevonden ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze stijging komt vooral door een toename van het brandstofverbruik op de projecten (32%) en leaseauto’s met geel kenteken (15%). Daar staat tegenover dat de CO2-uitstoot bij de asfaltcentrales is afgenomen (11%).

Scope 2: Elektriciteit en zakelijke kilometers
De CO2-uitstoot door elektriciteitsverbruik en zakelijk verreden kilometers vormt 1,2% van de totale CO2-emissie. De geringe bijdrage van het elektriciteitsverbruik wordt veroorzaakt door het gebruik van Nederlandse groene stroom. Opvallend in deze cijfers is verder dat de CO2-uitstoot door vliegverkeer bijna is verdubbeld. Dit is een trend die zich doorzet vanuit het vorige jaar. Deze toename heeft direct te maken met de activiteiten van Heijmans in het buitenland.

Scope 3: Woonwerkverkeer en openbaar vervoer
Ook de invloed van scope 3 blijft, met ruim dan 5,5%, gering. Er is een toename van 7% zichtbaar bij ‘woon-werkverkeer’. Voor dit onderdeel is voor 2014 een herberekening doorgevoerd. Ook is een nieuw administratiesysteem in gebruik genomen, waardoor gegevens beter beschikbaar geworden zijn.

Overige scope 3 elementen en ketenanalyses
Heijmans is gecertificeerd volgens het handboek versie 2.2. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerdere versies hebben betrekking op de scope 3 ketenanalyses. Daarnaast wordt er meer aandacht gevraagd voor de reductiedoelstellingen bij de projecten, wanneer deze zijn verkregen met gunningvoordeel op grond van het certificaat.

Voor de ketenanalyses is een identificatie van de emissies in scope 3 uitgevoerd, volgens de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard. Ook zijn ketenanalyses uitgevoerd, te weten: “Reductie CO2 bij asfalttransporten” en “Reductie CO2 door hergebruik bitumen”.

Het afgelopen half jaar zijn, bij het project VOC Noord-Brabant aansluitend op de pilots van vorig jaar, opnieuw asfalttransporten onder de loep genomen. Ondanks de aandacht die wij hier aan hebben besteed in 2015 is er nog ruimte om C02 verder te reduceren. Het aantal lege retourvrachten is toegenomen ten opzichte van de afgelopen jaren. Wij hebben inmiddels geïnvesteerd in een systeem om het transport beter te sturen en het aantal lege retourvrachten weer te laten dalen.

De CO2-reductie van bitumen is vooral gericht op hergebruik van freesasfalt in combinatie met lage temperaturen asfalt (Greenway LE). In 2015 is extra ingezet op het verwerken van GreenwayLE bij de projecten, waardoor wij minder CO2 hebben uitgestoten bij de productie. Vanaf juli 2014 hanteren wij het principe van “Greenway LE tenzij” dit houdt in dat we dit mengsel standaard toepassen voor de onderlagen. In juni van 2015 heeft Rijkswaterstaat Greenway LE officieel erkend als volwaardig alternatief voor conventionele tussenlagen. De productie van Greenway LE is wel gestegen maar nog achtergebleven bij de prognose. Om de toepassing van Greenway LE verder te vergroten is en verbetertraject uitgevoerd en inmiddels geïmplementeerd. De onderzoeken naar de doorontwikkeling van Greenway LE gaan door, zodat deze ook geschikt is voor toepassing in toplagen.

Begin 2017 worden de prestaties vergeleken met de doelstelling, zoals deze is verwoord in het energie management plan. In de loop van 2016 zullen wij de reductiedoelstelling aanpassen, aan de hand van de tussenliggende resultaten. Onderwijl gaat Heijmans onverminderd verder met het verwezenlijken van haar brede duurzaamheidambities, door het inzicht verder te vergroten, medewerkers te betrekken bij de doelstellingen en ruimte bieden voor goede ideeën en eigen initiatieven.