CO2-uitstoot infra afgenomen in 1e helft 2014

3 oktober 2014

De CO2-uitstoot van de infrastructurele activiteiten van Heijmans is in de eerste helft 2014 verder gedaald. Dat blijkt uit de rapportage die Heijmans elk halfjaar uitbrengt in het kader van de CO2 Prestatieladder.

Voor Heijmans is het reduceren van de CO2-uitstoot een doelstelling die deel uitmaakt van een brede duurzaamheidvisie. Een visie die ertoe leidt dat Heijmans een optimale balans tussen ‘People, Planet en Profit’ nastreeft. Dit geldt uiteraard ook voor de infrastructurele activiteiten van Heijmans. Heijmans heeft voor haar infrastructurele activiteiten lange termijndoelstellingen geformuleerd om de footprint te reduceren. Deze doelstellingen hebben betrekking op activiteiten van Heijmans Wegen & Civiel, voorheen georganiseerd in één bedrijfsstroom Infra. Het certificaat van de CO2 Prestatieladder is onder deze naam verstrekt. Rapportage vindt vooralsnog dan ook plaats onder de noemer Heijmans Infra.

Doelstelling 2012-2016

Concreet is de ambitie om de CO2-emissie in vier jaar minimaal 6% te laten afnemen, gerelateerd aan de omzet. Als referentie hanteren wij het jaar 2012 voor zowel emissie als omzet. Het meten en rapporteren over CO2 uitstoot vindt plaats aan de hand van drie aandachtsgebieden ofwel ‘scopes’: scope 1 betreft de uitstoot veroorzaakt door brandstoffen die wij zelf inkopen en verbruiken (voornamelijk gas en diesel), in scope 2 rapporteren wij de CO2-uitstoot als gevolg van het elektriciteitsverbruik (deze CO2 stoten wij niet zelf uit maar de elektriciteitsmaatschappij) en in scope 3 geven wij weer hoeveel CO2 wordt uitgestoten ketenpartijen voor Heijmans.

De CO2 Prestatieladder vraagt steeds meer aandacht voor de CO2-uitstoot in de keten (van productie tot levering aan Heijmans). Daarbij is het belangrijk dat wij samen met ketenpartners onderzoeken hoe wij de CO2-uitstoot in de keten kunnen verlagen. Om meer inzicht te krijgen in de uitstoot voeren wij een keten analyse uit en werken wij samen met de ketenpartners aan de verdere terugdringing van de CO2-uitstoot. In de 2e helft van dit jaar gaan wij met de belangrijkste ketenpartners op het gebied van transport en grondverzet om tafel zitten om een gezamenlijke strategie te bepalen.

De focus is primair gericht op scope 1 en secundair op scope 2. Vooral deze scopes kunnen wij direct beïnvloeden door het nemen van maatregelen. Het grootste deel van de uitstoot vindt binnen deze scopes plaats. De organisatiegrens van Heijmans Infra en haar emissie zijn gebaseerd op het Greenhouse Gas (GHG) protocol. Om energie- en CO2-reductie te waarborgen in de organisatie is een Energie Management Plan geïmplementeerd met maatregelen en verantwoordelijkheden.

Organisatieaanpassing

  • Per 1 januari is een deel van Sport & Groen verzelfstandigd en gaat verder als ENK Golf & Groen. Deze activiteiten tellen derhalve niet meer mee in de CO2-footprint van Heijmans;
  • Vanaf 1 januari is de Brinck Groep aan Heijmans toegevoegd als onderdeel van Civiel; deze activiteiten tellen derhalve wel mee in de CO2-footprint.

Beide organisatieaanpassingen zijn van marginale invloed op de totale footprint van Heijmans Infra. Per saldo neemt de footprint met minder dan 1 procent verhoogd.

Realisatie eerste helft 2014

De CO2-emissie 2014 bedraagt na zes maanden 16.209 ton, een daling van 24% ten opzichte van de eerste helft van het jaar ervoor (21.418 ton). Gerelateerd aan de omzet bedraagt de CO2-reductie 0,1%. De daling in uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door het beperkte aantal uitvoeringsprojecten in de eerste helft van het jaar. De verwachting is dat de prestaties in de loop van het jaar toenemen.

Scope 1: Brandstoffen
Het grootste deel van de uitstoot (97%) bestaat uit ‘brandstof’, die voor het overgrote deel direct aan ‘projecten’ gekoppeld is. Binnen scope 1 heeft een daling van 25% in uitstoot plaatsgevonden ten opzichte van het jaar daarvoor, als gevolg van geringe activiteiten.

Scope 2: Elektriciteit en zakelijke kilometers
De CO2-uitstoot door elektriciteitverbruik en zakelijk verreden kilometers vormt nog geen 1 procent van de totale CO2-emissie. Opvallend in deze cijfers is echter dat de CO2-uitstoot door vliegverkeer bijna is vervijfvoudigd. Deze toename heeft direct te maken met de betrokkenheid van Heijmans bij diverse projecten in het kader van de Smart Highway. De internationale belangstelling hiervoor heeft een aantal buitenlandse vliegreizen tot gevolg gehad.

Scope 3: Woonwerkverkeer en openbaar vervoer
Ook de invloed van scope 3 blijft, met minder dan 2%, minimaal. Er is een daling van 13% zichtbaar bij ‘woon-werk-verkeer’ (nog geen procent van de totale uitstoot).

CO2_Footprint_Heijmans_Prestatieladder_2014_Q12.pdf (209,3 KB)

Ketenanalyse scope 3

Sinds 2012 is Heijmans gecertificeerd volgens het handboek versie 2.0. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de scope 3 ketenanalyses en de relatie met de reductiedoelstellingen op de projecten die zijn verkregen met gunningvoordeel op grond van het certificaat.

Voor de ketenanalyses is een identificatie van de emissies in scope 3 uitgevoerd, volgens de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard. Dit heeft er toe geleid dat er 2 ketenanalyses zijn uitgevoerd; 'Reductie CO2 bij asfalttransporten' en 'Reductie CO2 door hergebruik bitumen'.

Het afgelopen half jaar zijn, bij het project VOC Utrecht aansluitend op de pilots van vorig jaar, opnieuw de asfalttransporten onder de loep genomen. Door een goede afstemming tussen frezen en asfaltproductie is een reductie van 5% behaald op de CO2-uitstoot.

De CO2-reductie van bitumen is vooral gericht op hergebruik van freesasfalt in combinatie met lage temperaturen asfalt (Greenway LE). Dit jaar wordt extra ingezet op het verwerken van Greenway LE bij de projecten, waardoor wij minder CO2 uitstoten bij de productie. Vanaf juli 2014 hanteren wij het principe van “Greenway LE tenzij” dit houdt in dat we standaard Greenway LE toepassen voor de onderlagen. De onderzoeken naar de verbetering van Greenway LE zodat deze ook geschikt is voor toepassing in toplagen, gaat door, waarbij ook hergebruik centraal staat.

greenway_le-cropped.jpg

Greenway LE wordt geproduceerd en verwerkt bij een lagere temperatuur van circa 105°C

In begin 2015 zullen de prestaties worden vergeleken met de doelstelling, zoals deze is verwoord in het energie management plan. Ondertussen gaat Heijmans onverminderd verder met het verwezenlijken van haar brede duurzaamheidambitie, door het inzicht verder te vergroten, medewerkers te betrekken bij de doelstellingen en ruimte bieden voor goede ideeën en eigen initiatieven.