CO2-uitstoot Heijmans neemt verder af in 2014

16 maart 2015

De CO2-uitstoot van de infrastructurele activiteiten van Heijmans is in 2014 verder gedaald. Dit is het derde jaar dat Heijmans de CO2-uitstoot in absolute cijfers weet te reduceren.

Voor Heijmans is het reduceren van de CO2-uitstoot een doelstelling die deel uitmaakt van een brede duurzaamheidvisie. Een visie die ertoe leidt dat Heijmans een optimale balans tussen ‘People, Planet en Profit’ nastreeft. Dit geldt uiteraard ook voor de infrastructurele activiteiten van Heijmans. Heijmans heeft hiervoor een lange termijndoelstelling geformuleerd om de footprint te reduceren. Deze doelstelling heeft betrekking op activiteiten van Heijmans Infra (Wegen & Civiel).

CO2 uitstoot-2.jpg

Verloop van de absolute CO2-emissie Heijmans Infra in de opeenvolgende jaren in tonnen CO2.

CO2-reductie3.jpg

Voortgang CO2-reductie Heijmans 2012 - 2014

Doelstelling 2012-2016

Concreet is de ambitie om de CO2-emissie in vier jaar minimaal 6% te laten afnemen, gerelateerd aan de omzet. Als referentie hanteert Heijmans het jaar 2012 voor zowel emissie als omzet. Het meten en rapporteren over CO2-uitstoot vindt plaats aan de hand van drie aandachtsgebieden ofwel ‘scopes’: scope 1 betreft de uitstoot veroorzaakt door brandstoffen die Heijmans zelf inkoopt en verbruikt (voornamelijk gas en diesel), in scope 2 wordt de CO2-uitstoot als gevolg van het elektriciteitsverbruik (deze CO2 stoten wij niet zelf uit maar de elektriciteitsmaatschappij) gerapporteerd en in scope 3 wordt weergegeven hoeveel CO2 wordt uitgestoten door ketenpartijen van Heijmans.

De CO2 Prestatieladder vraagt steeds meer aandacht voor de CO2-uitstoot in de keten (van productie tot levering aan Heijmans). Daarbij is het belangrijk dat Heijmans samen met ketenpartners onderzoekt hoe de CO2-uitstoot in de keten verlaagd kan worden. Om meer inzicht te krijgen in de uitstoot voert Heijmans een ketenanalyse uit en werkt Heijmans samen met de ketenpartners aan de verdere terugdringing van de CO2-uitstoot. In dit jaar gaat Heijmans met de belangrijkste ketenpartners op het gebied van transport en grondverzet om tafel zitten om een gezamenlijke strategie te bepalen.

De focus is primair gericht op scope 1 en secundair op scope 2. Vooral deze scopes kunnen direct beïnvloed worden door het nemen van maatregelen. Het grootste deel van de uitstoot vindt binnen deze scopes plaats. De organisatiegrens van Heijmans Infra en haar emissie zijn gebaseerd op het Greenhouse Gas (GHG) protocol. Om energie- en CO2-reductie te waarborgen in de organisatie is een Energie Management Plan geïmplementeerd met maatregelen en verantwoordelijkheden.

voorbeeldCO2.jpg

CO2-footprint Heijmans Infra geheel 2014.

CO2-emissie

De CO2-emissie in 2014 bedraagt 39.139 ton, in absolute cijfers een daling van ruim 15% ten opzichte van het jaar ervoor (45.964 ton). In 2012 lag dit percentage nog 20% hoger (48.918 ton) Om te voldoen aan de reductiedoelstelling moet Heijmans de CO2-reductie relateren aan omzet. De daling ten opzichte van 2012 gerelateerd aan de omzet bedraagt 15%. Daarmee voldoet Heijmans ruimschoots aan de reductiedoelstelling voor 2016.

Scope 1: Brandstoffen
Ruim 97% van de uitstoot bestaat uit ‘brandstof’, die voor het overgrote deel direct aan ‘projecten’ is gekoppeld. Binnen scope 1 heeft een daling van 15% in uitstoot plaatsgevonden opzichte van het jaar daarvoor. Dit is voor een belangrijk deel te wijten aan de lagere asfaltproductie.

Ook het brandstofverbruik bij de kantoren nam af, voornamelijk doordat in 2014 het aantal vestigingen opnieuw is verminderd. Met 2%, ten opzichte van 2013, ziet Heijmans in 2014 een lichte toename van de CO2-uitstoot bij de leaseauto’s (grijs + geel). De CO2-uitstoot in deze categorie komt overeen met de cijfers van 2012. Hiermee wordt de afnemende trend van de afgelopen jaren enigszins doorbroken.

Bij het brandstof verbruik op de projecten ziet Heijmans een duidelijke afname van de CO2-uitstoot. Dit wordt mede veroorzaakt doordat Heijmans steeds meer werkzaamheden uitbesteed aan onderaannemers. Daarnaast zijn de activiteiten op de projecten licht gedaald.

Scope 2: Elektriciteit en zakelijke kilometers
Dankzij de invoering van groene stroom, ook voor projecten, is de CO2-uitstoot door elektriciteitsverbruik aanzienlijk afgenomen. Samen met de zakelijk verreden kilometers vormt scope 2 slechts 1% van de totale CO2-emissie. Het elektriciteitsverbruik van de kantoren is de afgelopen jaren steeds verder afgenomen.

Scope 3: Woonwerkverkeer en openbaar vervoer
De invloed van scope 3 blijft, met minder dan 2%, minimaal. Hier is een daling van de CO2-uitstoot met 21% zichtbaar bij ‘woonwerkverkeer’. Het aantal afgelegde kilometers per openbaar vervoer is echter verdubbeld.

Ketenanalyse scope 3
Sinds 2012 zijn twee ketenanalyses gemaakt voor scope 3: “Reductie CO2 bij asfalttransporten” en “Reductie CO2 door hergebruik bitumen”. Pilots met reductie van asfalttransporten bij het project VOC Utrecht leverden veelbelovende resultaten op: 5% minder leeg gereden kilometers. Deze pilot is in 2014 doorgezet, zowel op het project VOC als op het andere onderhoudsproject IVOD.

Bij VOC is dit jaar 23% van de kilometers leeg gereden, een reductie van 12% ten opzichte van de standaard werkwijze. Bij het IVOD is 28,7% van de kilometers leeg gereden, een reductie van ruim 6%. Dit heeft op de gezamenlijke projecten een CO2-reductie opgeleverd van 20,6 ton CO2.

Bij de CO2-reductie van bitumen gaat het vooral om hergebruik van freesasfalt in combinatie met lage temperaturen asfalt: GreenwayLE. In de tweede helft van 2014 is het actieplan “GreenwayLE tenzij” uitgerold, met als doel de productie van GreenwayLE te verhogen. Dit heeft in 2014 niet geleid tot een verhoging van de productie van GreenwayLE. Doordat de totale productie van asfalt is afgenomen in 2014 is de CO2-uitstoot van de asfaltcentrales met 24% afgenomen ten opzichte van 2013, in vergelijking met 2012 is dat 21%. De onderzoeken om GreenwayLE geschikt te maken voor andere toepassingen, waarbij ook hergebruik centraal staat, worden het komende jaar voortgezet.