CO2-uitstoot infra daalt in 2013

18 maart 2014

De absolute CO2-uitstoot van de activiteiten van Heijmans Wegen & Civiel is in 2013 verder gedaald, maar ook de omzet daalde door de lange koude winter. Daardoor is er in relatieve zin geen reductie van de uitstoot behaald. Dat blijkt uit de rapportage die Heijmans elk jaar uitbrengt voor het CO2 bewust certificaat.

Heijmans heeft de ambitie om de CO2-uitstoot gerelateerd aan de omzet in vier jaar tijd minimaal 6% te laten afnemen, ten opzichte van de waarden in 2012. Daarbij wordt gekeken naar drie aandachtsgebieden (‘scopes’):

  • Scope 1: de uitstoot veroorzaakt door brandstoffen die Heijmans zelf inkoopt en verbruikt (voornamelijk gas en diesel);
  • Scope 2: de CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik;
  • Scope 3: de CO2-uitstoot door gebruik van privé-auto's ten behoeve van de werkzaamheden voor Heijmans.

Heijmans richt de focus primair op scope 1 omdat daar het grootste deel van de uitstoot plaatsvindt endirecte beïnvloeding door maatregelen mogelijk is. De emissieregistratie is gebaseerd op het Greenhouse Gas (GHG) protocol. Om energie- en CO2-reductie te waarborgen in de organisatie, is een Energie Management Plan geïmplementeerd met maatregelen en verantwoordelijkheden.

Realisatie CO2-reductie 2013

De CO2-emissie in 2013 bedraagt 45.964 ton, in absolute cijfers een daling van ruim 6% ten opzichte van het jaar ervoor (48.918 ton). Er is echter geen sprake van een relatieve daling, want de omzet is door de lange koude winter in kwartaal 1 eveneens gedaald.

Scope 1: Brandstoffen
Ruim 97% van de uitstoot bestaat uit ‘brandstof’, die voor het overgrote deel direct aan ‘projecten’ is gekoppeld. De uitstoot is hier 5% gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Terwijl de asfaltproductie dit jaar hoger was dan in 2012. Het brandstofverbruik bij de kantoren nam af, voornamelijk doordat in 2013 het aantal vestigingen opnieuw is verminderd. In de laatste 2 kwartalen zien we een lichte toename van de CO2-uitstoot bij de leaseauto’s. Over heel 2013 gezien is de CO2-uitstoot voor deze categorie met 2% afgenomen. Dit is in lijn met het beeld van de afgelopen jaren.

Scope 2: Elektriciteit en zakelijke kilometers privé auto
Dankzij de invoering van groene stroom, ook voor projecten, is de CO2-uitstoot door elektriciteitverbruik en zakelijk verreden kilometers slechts 1% van de totale CO2-emissie. Opmerkelijk is dat het elektriciteitsverbruik van de kantoren is toegenomen, terwijl er minder kantoren zijn. Het aantal verreden zakelijke kilometers met privé vervoer is verder afgenomen, waardoor de CO2-uitstoot in deze scope met 30% daalt.

Scope 3: Woon-werkverkeer privé auto en openbaar vervoer
Ook de invloed van scope 3 blijft, met minder dan 2%, minimaal. Hier is een daling van 21% zichtbaar bij ‘woon-werkverkeer’ en ook een daling van de CO2-uitstoot met 21%. Het aantal afgelegde kilometers per openbaar vervoer is verdubbeld.

Scope 3 ketenanalyse

Sinds 2010 is Heijmans gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder. In verband daarmee zijn er afzonderlijke ketenanalyses in scope 3 zijn gemaakt voor “Reductie CO2 bij asfalttransporten” en “Reductie CO2 door hergebruik bitumen”. Pilots met reductie van asfalttransporten bij het project VOC Utrecht leverden veelbelovende resultaten op: 5% minder uitstoot. Bij de CO2-reductie van bitumen gaat het vooral om hergebruik van freesasfalt in combinatie met lage temperaturen asfalt (GreenwayLE). In 2014 wil Heijmans meer GreenwayLE verwerken bij de projecten, waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten bij de productie. Ook onderzoekt Heijmans of GreenwayLE geschikt is te maken voor andere toepassingen, waarbij ook hergebruik centraal staat.

Heijmans gaat onverminderd verder met het verwezenlijken van haar brede duurzaamheidambitie, door het inzicht verder te vergroten, medewerkers te betrekken bij de doelstellingen en ruimte te bieden voor goede ideeën en eigen initiatieven.

CO2_footprint_2013_WC_prestatieladder.pdf (212,4 KB)