Skip to content
toekomstbestendig_asfalt.jpeg

CO2-uitstoot eerste halfjaar 2019 gedaald

4 november 2019, 12:52

De CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten bij Heijmans is, gerelateerd aan de omzet, in de eerste twee kwartalen van 2019 met 22,6% gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2018.

Ook in absolute getallen, is de uitstoot gedaald met 20 procent. Deze daling is het gevolg van minder directe uitvoerende activiteiten in deze periode. De daling zien we vooral terug bij het brandstofverbruik op de projecten en de lagere asfaltproductie bij de asfaltcentrales. De uitstoot in de eerste zes maanden van 2019 bedroeg 24.825 ton, terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar 31.184 ton was. Dit alles blijkt uit de rapportage die Heijmans elk half jaar uitbrengt in het kader van de CO2-prestatieladder.

Wijze van meten en rapporteren

Om de CO2-uitstoot te meten en rapporteren maakt Heijmans gebruik van scopes. 

  1. Scope 1 betreft de uitstoot veroorzaakt door brandstoffen die Heijmans zelf inkoopt en verbruikt (voornamelijk gas, diesel en benzine)
  2. Scope 2 omvat CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik op projecten (CO2-uitstoot energieproductie/centrales) en zakelijk gebruik privéauto's en vliegverkeer
  3. In scope 3 wordt CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en openbaar vervoer berekend, binnen de footprint van Heijmans. 

Bij het bepalen van de uitstoot in de eerste helft van 2019 is met name gekeken naar activiteiten die vallen binnen scope 1 (en in mindere mate) scope 2. Deze activiteiten voorzaken de meeste uitstoot en zijn met maatregelen verder bij te sturen.

Scope 1: Brandstoffen

Het grootste deel van de uitstoot binnen Infra wordt veroorzaakt door leaseauto's, uitvoering van projecten en in asfaltcentrales. In tegenstelling tot de eerste helft van 2018 levert nu de uitstoot van ons wagenpark de grootste bijdrage.

De afname van de CO2 uitstoot met 20 procent (ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar) is hoofdzakelijk het gevolg van veranderingen bij 'brandstof projecten' en 'asfaltcentrales'. De afname op projecten loopt parallel aan de lagere asfaltproductie in deze periode. De verandering heeft vooral veroorzaakt doordat bij Infra een aantal grote projecten zijn afgerond en nu minder projecten in uitvoering zijn. Bij de uitstoot van ons wagenpark zien we een lichte daling, die de afgelopen jaren steeds meer een trend wordt.

heijmans-asfaltcentrale-amsterdam-nov-2015-12.jpg

Scope 2: Elektriciteit en zakelijke kilometers

De CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik en zakelijk verreden kilometers vormt 3 procent van de totale CO2-emissie, terwijl deze bijdrage vorig jaar slechts 0,5 procent bedroeg. Deze toename wordt veroorzaakt door het gebruik van Nederlandse groene stroom opgewekt uit biomassa. Hierdoor mogen niet langer de conversiefactor 'nul' hanteren. Voor de asfaltcentrales blijven we groene windenergie gebruiken en mag daarom wel de conversiefactor van nul worden gehanteerd.

Scope 3: Woonwerkverkeer en openbaar vervoer

De CO2-uitstoot in scope 3 levert een geringe bijdrage aan de totale footprint (8 procent). Deze is licht toegenomen in vergelijking met hetzelfde halfjaar in 2018.

Doelstelling 2016-2020

Heijmans heeft de ambitie om de CO2-emissie, gerelateerd aan de omzet, in vier jaar minimaal 10 procent te laten afnemen en hanteert 2016 als referentiejaar voor zowel emissie als omzet. Op dit moment wordt deze doelstelling ruimschoots gehaald.

Meer aandacht voor reductiemaatregelen

De CO2-prestatieladder vraagt steeds meer aandacht voor de CO2-uitstoot in de keten (van productie tot en met realisatie door Heijmans). Daarbij is het belangrijk dat Heijmans samen met ketenpartners onderzoekt hoe CO2-uitstoot in de keten kan worden verlaagd. Om meer inzicht te krijgen in de uitstoot voert Heijmans ketenanalyses uit in samenwerking met belangrijke ketenpartners (die veel CO2-uitstoot veroorzaken). In het voorjaar van 2019 is een enquete uitgezet bij de ketenpartners die actief zijn in grondverzet, betonproductie en transport. In de komende periode wordt gezamenlijk gewerkt aan een CO2-reductie strategie.

Scope 3 Ketenanalyse

Gelet op het certificaat heeft Heijmans twee ketenanalyses uitgevoerd (volgens handboek 3.0) eind 2016 en begin 2017, te weten; 'Reductie CO2 in de asfaltketen' en 'Uitvoeren van CO2 reductieplannen met betonmortel'. Tevens is in het eerste halfjaar een onderzoek uitgevoerd naar de emissiereductie door het toepassen van alternatieve energiedragers, die beschikbaar zijn voor onze sector.

Reductie CO2 in de asfaltketen

In de afgelopen jaren zijn bij het project VOC Noord Brabant asfalttransporten onder de loep genomen en geanalyseerd. Door een goede afstemming tussen frezen, transport, asfalteren en asfaltproductie is op dit project een reductie van 5 procent behaald op de CO2-uitstoot. De analyse heeft overigens ook aangetoond dat deze reductie bij kleinere projecten niet haalbaar is, omdat transportvolumes te klein zijn. Desalniettemin blijft Heijmans op volle retourvrachten sturen binnen het asfalttransport (asfalt aanvoeren en freesmateriaal afvoeren). Daarnaast verbeteren wij de afstemming tussen productie, transport en verwerking. Eind 2018 heeft dit geleidt tot het geboortekaartje van asfalt, waarmee alle invloed factoren voor de asfaltproductie en -verwerking geregistreerd worden. Daarmee is in in het afgelopen halfjaar verder geëxperimenteerd en geïmplementeerd.

Uitvoeren van CO2 reductieplannen met betonmortel

Bij de toepassing van de juiste betonmengsels is een CO2-reductie te behalen. Doordat de afstemming tussen bestelling van betonmortel, de betonproductie en verwerking niet goed is ingeregeld ontstaat er verspilling en worden niet altijd de optimale mengsels toegepast in de projecten. Om dit proces beter op elkaar af te stemmen kan de kwaliteit van de projecten worden vergroot en de CO2-uitstoot verder verlaagd. Voorwaarde hierbij is dat vooraf goede afspraken worden gemaakt over productie en leveranties. Tevens moet de toepassing van de verschillende mengsels nauwkeuriger worden opgevolgd. Daarvoor is de procedure 'Inkopen beton op prestatie ontwikkeld en wordt toegepast bij de nieuwe projecten. In de 1e helft van 2018 is de handleiding officieel vastgesteld en geborgd in het inkoopproces. Intussen zijn we in 2019 met de roadmap Beton gestart, waarmee we beter inzicht moeten krijgen in de beton leveranties.

img_1136.jpg

Projecten

In de eerste helft van 2019 had Heijmans 25 projecten in uitvoering, met gunningvoordeel door de CO2 prestatieladder. Verreweg de meeste projecten hebben betrekking op onderhoud van infrastructuur. Binnen de 25 projecten is in de eerste helft 2019 circa 1.351 ton CO2 uitgestoten. Dit komt overeen met ruim 5 procent van de totale uitstoot (24.825 ton). Ondanks het grote aantal projecten is de uitstoot gering, doordat elf projecten alleen betrekking hebben op beheer en onderhoud activiteiten.

Vooruitblik

Voor de periode 2017 – 2020 is een energiemanagementplan opgesteld, waarin de nieuwe reductiedoelstelling (10 procent CO2-reductie gerelateerd aan de omzet ten opzichte van 2016) met bijbehorende maatregelen is opgenomen. Intussen zijn de voorbereidingen voor een nieuw energiemanagementplan (EMP 2019 – 2023) gestart, dat eind 2019 moet worden vastgesteld. Met dit nieuwe EMP sluiten we beter aan op de eind vorig jaar vastgestelde Heijmans-strategie duurzaamheid.

Intussen lopen de werkgroepen (Energie/CO2 reductie, Circulariteit en Ruimte) door, om de duurzaamheidsstrategie verder te implementeren. Via de roadshows betrekken we de medewerkers bij de doelstellingen en bieden we ruimte voor goede ideeën en eigen initiatieven. 

Daarnaast blijft samenwerking in de keten belangrijk voor het behalen van CO2-reductie in de sector. Samen met ketenpartners, zowel opdrachtgevers als leveranciers, vergroten wij het inzicht en ontwikkelen we innovatieve producten.

Neem contact met ons op