Skip to content
leenderheide_10.jpg
De relatieve CO2-uitstoot is met 7,4% gedaald

CO2-uitstoot eerste halfjaar 2018 gedaald

7 november 2018, 13:09

De CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten bij Heijmans is, gerelateerd aan de omzet, in de eerste twee kwartalen van 2018 met 7,4% gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2017.

In absolute getallen, echter, is de uitstoot met 22% gestegen. Deze stijging is het gevolg van de toegenomen uitvoerende activiteiten in deze periode. De stijging zit dan ook vooral bij het brandstofverbruik op de projecten en hogere asfalt productie bij de asfaltcentrales. De uitstoot in de eerste zes maanden van 2018 bedroeg 31.184 ton, terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar 25.602 ton was. Dit alles blijkt uit de rapportage die Heijmans elk half jaar uitbrengt in het kader van de CO2-prestatieladder.

Wijze van meten en rapporteren

Om de CO2-uitstoot te meten en rapporteren maakt Heijmans gebruik van scopes.

  1. Scope 1 betreft de uitstoot veroorzaakt door brandstoffen die Heijmans zelf inkoopt en verbruikt (voornamelijk gas, diesel en benzine)
  2. Scope 2 omvat CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik op projecten (CO2-uitstoot energieproductie/centrales) en zakelijk gebruik privéauto’s en vliegverkeer
  3. In scope 3 wordt CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en openbaar vervoer berekend, binnen de footprint van Heijmans.

Bij het bepalen van de uitstoot in de eerste helft van 2018 is met name gekeken naar activiteiten die vallen binnen scope 1 (en in mindere mate) scope 2. Deze activiteiten voorzaken de meeste uitstoot en zijn met maatregelen verder bij te sturen.

Scope 1: Brandstoffen
Het grootste deel van de uitstoot binnen Infra wordt veroorzaakt door leaseauto’s, uitvoering van projecten en in asfaltcentrales. De toename van 22procent (ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar) is hoofdzakelijk het gevolg van veranderingen bij ‘brandstof projecten’ en ‘asfaltcentrales’. Dat laatste loopt parallel aan de hogere asfaltproductie in deze periode.

Scope 2: Elektriciteit en zakelijke kilometers
De CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik en zakelijk verreden kilometers vormt nog maar 0,5 procent van de totale CO2-emissie. De geringe bijdrage van het elektriciteitsverbruik wordt veroorzaakt door het gebruik van Nederlandse groene stroom. Hiervoor geldt een conversiefactor van nul. De uitstoot binnen scope 2 is in de eerste helft van 2018 vooral bij het zakelijk verkeer afgenomen ten opzichte van die periode in 2017. Daar staat tegenover dat het vliegverkeer is toegenomen.

Scope 3: Woonwerkverkeer en openbaar vervoer
De CO2-uitstoot in scope 3 levert een geringe bijdrage aan de totale footprint (6 procent). Deze is licht toegenomen in vergelijking met hetzelfde halfjaar in 2017. Opvallend is hier dat er meer gebruik is gemaakt van openbaar vervoer.

Doelstelling 2016-2020

Heijmans heeft de ambitie om de CO2-emissie, gerelateerd aan de omzet, in vier jaar minimaal 10 procent te laten afnemen en hanteert 2016 als referentiejaar voor zowel emissie als omzet.

Meer aandacht voor reductiemaatregelen

De CO2 prestatieladder vraagt steeds meer aandacht voor de CO2-uitstoot in de keten (van productie tot en met realisatie door Heijmans). Daarbij is het belangrijk dat Heijmans samen met ketenpartners onderzoekt hoe CO2-uitstoot in de keten kan worden verlaagd. Om meer inzicht te krijgen in de uitstoot voert Heijmans ketenanalyses uit in samenwerking met belangrijke ketenpartners (die veel CO2-uitstoot veroorzaken). In april 2017 is overleg geweest met ketenpartners die actief zijn in grondverzet. Gezamenlijk wordt aan een CO2-reductie strategie gewerkt.

Scope 3: Ketenanalyse

Gelet op het certificaat heeft Heijmans twee ketenanalyses uitgevoerd (volgens handboek 3.0) eind 2016 en begin 2017, te weten; “Reductie CO2 in de asfaltketen” en “Uitvoeren van CO2 reductieplannen met betonmortel”.

Reductie CO2 in de asfaltketen

In de afgelopen jaren zijn bij het project VOC Noord Brabant asfalttransporten onder de loep genomen en geanalyseerd. Door een goede afstemming tussen frezen, transport, asfalteren en asfaltproductie is op dit project een reductie van 5 procent behaald op de CO2-uitstoot. De analyse heeft overigens ook aangetoond dat deze reductie bij kleinere projecten niet haalbaar is, omdat transportvolumes te klein zijn. Desalniettemin blijft Heijmans op volle retourvrachten sturen binnen het asfalttransport (asfalt aanvoeren en freesmateriaal afvoeren). Daarnaast verbeteren wij de afstemming tussen productie, transport en verwerking. Door dit proces beter op elkaar af te stemmen worden wachttijden op de projecten en productie overschotten voorkomen. In de 2e helft van 2018 is een stagiaire gestart om dit proces in te voeren.

Uitvoeren van CO2 reductieplannen met betonmortel

Bij de toepassing van de juiste betonmengsels is een CO2-reductie te behalen. Doordat de afstemming tussen bestelling van betonmortel, de betonproductie en verwerking niet goed is ingeregeld ontstaat er verspilling en worden niet altijd de optimale mengsels toegepast in de projecten. Om dit proces beter op elkaar af te stemmen kan de kwaliteit van de projecten worden vergroot en de CO2-uitstoot verder verlaagd. Voorwaarde hierbij is dat vooraf goede afspraken worden gemaakt over productie en leveranties. Tevens moet de toepassing van de verschillende mengsels nauwkeuriger worden opgevolgd. Daarvoor is de procedure “Inkopen beton op prestatie” ontwikkeld en voor een deel al toegepast op de nieuwe projecten. In de 1ehelft van 2018 is de handleiding officieel vastgesteld en geborgd in het inkoopproces.

Projecten

In de eerste helft van 2018 had Heijmans 17 projecten in uitvoering, met gunningvoordeel door de CO2 prestatieladder. Verreweg de meeste projecten hebben betrekking op onderhoud van infrastructuur. Binnen de 17 projecten is in de eerste helft 2018 circa 5.911 ton CO2 uitgestoten. Dit komt overeen met ruim 19 procent van de totale uitstoot (31.184 ton).

img_8282-2.jpg

Vooruitblik

Voor de periode 2017 – 2020 is een energiemanagementplan opgesteld, waarin de nieuwe reductiedoelstelling (10 procent CO2-reductie gerelateerd aan de omzet ten opzichte van 2016) met bijbehorende maatregelen is opgenomen. Met de beoogde maatregelen wil Heijmans 6 procent CO2-reductie halen bij de leaseauto’s, 2 procent op projecten en 2 procent bij productie en verwerking van asfalt in die periode (2017-2020).

Intussen zijn een aantal werkgroepen gestart, die de duurzaamheidsstrategie uitwerken voor de komende jaren om tot verdere CO2 reductie te komen en tot een circulaire werkwijze. Via de roadshows betrekken we de medewerkers bij de doelstellingen en bieden we ruimte voor goede ideeën en eigen initiatieven.

Daarnaast blijft samenwerking in de keten belangrijk voor het behalen van CO2-reductie in de sector. Samen met ketenpartners, zowel opdrachtgevers als leveranciers, vergroten wij het inzicht en ontwikkelen we innovatieve producten.

Meer weten over de CO2-footprint en de prestaties van Heijmans Infra? Neem dan contact op met Stefan Daamen, adviseur duurzaamheid.

Neem contact met ons op