CO2-uitstoot in 2019 gedaald

Daling ruim 28 procent ten opzichte van referentiejaar 2016

17 april 2020

In 2019 is de CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten bij Heijmans, gerelateerd aan de omzet, ruim 28 procent gedaald ten opzichte van 2016 (referentiejaar).

In absolute getallen is de uitstoot gedaald met veertien procent. Deze daling zien we over de gehele linie terug bij alle activiteiten. De daling zien we echter vooral terug bij het brandstofverbruik op de projecten (dertig procent). De uitstoot in 2019 bedroeg 49.519 ton, terwijl die in dezelfde periode vorig jaar 57.445 ton bedroeg. Dit alles blijkt uit de rapportage die Heijmans elk jaar uitbrengt in het kader van de CO2-prestatieladder.

CO2 footprint 2019 Heijmans Nederland 2.png

Wijze van meten en rapporteren

Om de CO2-uitstoot te meten en rapporteren, maakt Heijmans gebruik van scopes. Scope 1 betreft de uitstoot veroorzaakt door brandstoffen die Heijmans zelf inkoopt en verbruikt (voornamelijk gas, diesel en benzine). 

Scope 2 omvat CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik op projecten (CO2-uitstoot energieproductie/centrales) en zakelijk verkeer door gebruik privéauto's en vliegverkeer. In 2019 hebben we groene elektriciteit ingekocht die is opgewekt in biomassacentrales, hierdoor is de CO2-uitstoot voor elektriciteit enigszins toegenomen.

In scope 3 wordt CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en openbaar vervoer berekend, binnen de footprint van Heijmans. De omvang van de CO2-uitstoot wordt vooral bepaald door de activiteiten die vallen binnen scope 1 (en in mindere mate) scope 2. Deze activiteiten voorzaken de meeste uitstoot en zijn met maatregelen verder bij te sturen.

Grafiek CO2 uitstoot Heijmans 2019.png

Scope 1: Brandstoffen

Het grootste deel van de uitstoot binnen Infra wordt veroorzaakt door leaseauto's (geel en grijs kenteken), uitvoering van projecten en in de asfaltcentrales. In tegenstelling tot 2018 levert nu de uitstoot van ons personenwagenpark (geel kenteken) de grootste bijdrage.

De afname van de CO2-uitstoot binnen deze scope met zeventien procent (ten opzichte van 2018) is hoofdzakelijk het gevolg van veranderingen bij 'brandstofprojecten' en in mindere mate bij 'asfaltcentrales'. De afname op projecten loopt parallel aan de lagere asfaltproductie. De verandering is vooral veroorzaakt doordat bij Infra een aantal grote projecten zijn afgerond en nu minder projecten in uitvoering zijn. Bij de uitstoot van ons wagenpark zien we een lichte daling, die de afgelopen jaren steeds meer een trend wordt. 

Scope 2: Elektriciteit en zakelijke kilometers

De CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik en zakelijk verreden kilometers vormt drie procent van de totale CO2-emissie, terwijl deze bijdrage vorig jaar slechts een half procent bedroeg. Deze toename wordt veroorzaakt door het gebruik van Nederlandse groene stroom opgewekt uit biomassa. Hierdoor mag Heijmans niet langer de conversiefactor 'nul' hanteren. Voor de asfaltcentrales blijven we groene windenergie gebruiken en mag daarom wel de conversiefactor van nul worden gehanteerd.

Scope 3: Woonwerkverkeer en openbaar vervoer

De CO2-uitstoot in scope 3 levert een geringe bijdrage aan de totale footprint (acht procent). Deze is licht toegenomen in vergelijking met 2018.

Doelstelling 2016-2020

Heijmans heeft de ambitie om de CO2-emissie, gerelateerd aan de omzet, in vier jaar minimaal tien procent te laten afnemen en hanteert 2016 als referentiejaar voor zowel emissie als omzet. Met een relatieve reductie van achtentwintig procent in 2019 is deze doelstelling ruimschoots gehaald.

Meer aandacht voor reductiemaatregelen

De CO2-prestatieladder vraagt steeds meer aandacht voor de CO2-uitstoot in de keten (van productie tot en met realisatie door Heijmans). Daarbij is het belangrijk dat Heijmans samen met ketenpartners onderzoekt hoe CO2-uitstoot in de keten kan worden verlaagd.

Om meer inzicht te krijgen in de uitstoot voert Heijmans ketenanalyses uit in samenwerking met belangrijke ketenpartners (die veel CO2-uitstoot veroorzaken). In het voorjaar van 2019 is een enquête uitgezet bij de ketenpartners die actief zijn in grondverzet, betonproductie en transport. In de komende periode wordt gezamenlijk gewerkt aan een CO2-reductie strategie.

Scope 3 Ketenanalyse

Gelet op het certificaat heeft Heijmans twee ketenanalyses uitgevoerd (volgens handboek 3.0) eind 2016 en begin 2017, te weten; 'Reductie CO2 in de asfaltketen' en 'Uitvoeren van CO2 reductieplannen met betonmortel'. Tevens is in het eerste halfjaar een onderzoek uitgevoerd naar de emissiereductie door het toepassen van alternatieve energiedragers, die beschikbaar zijn voor onze sector en richten wij ons verder op de duurzame bouwplaats.

Projecten

In 2019 had Heijmans 24 projecten in uitvoering, met gunningvoordeel door de CO2 prestatieladder. Verreweg de meeste projecten hebben betrekking op onderhoud van infrastructuur. Binnen de 24 projecten is in 2019 circa 3.836 ton CO2 uitgestoten. Dit komt overeen met ruim 8 procent van de totale uitstoot (49.519 ton). Ondanks het grote aantal projecten is de uitstoot gering, doordat 11 van de 24 projecten alleen betrekking hebben op beheer en onderhoud activiteiten.

Vooruitblik

Eind 2019 is een nieuw energiemanagementplan (EMP 2019 – 2023) vastgesteld. Met dit nieuwe EMP sluiten we beter aan op de Heijmans-strategie Verbeteren, Verslimmen en Verduurzamen. In het nieuwe EMP is de reductiedoelstelling niet langer gekoppeld aan de omzet, maar gaan we jaarlijks onze CO2 uitstoot in absolute zin verlagen met tien procent.

Intussen lopen de werkgroepen (Energie/CO2 reductie, Circulariteit en Ruimte) door, om de duurzaamheidsstrategie verder te implementeren. Via de roadshows betrekken we de medewerkers bij de doelstellingen en bieden we ruimte voor goede ideeën en eigen initiatieven.

Daarnaast blijft samenwerking in de keten belangrijk voor het behalen van CO2-reductie in de sector. Samen met ketenpartners, zowel opdrachtgevers als leveranciers, vergroten wij het inzicht en ontwikkelen we innovatieve producten.