Belangrijkste besluiten AVA

17 april 2014

Op woensdag 16 april 2014 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heijmans N.V. plaatsgevonden in Rosmalen. De belangrijkste besluiten zijn als volgt.

Resultaatsbestemming 2014
De raad van bestuur heeft voorgesteld om over het boekjaar 2013 een dividend uit te keren van € 0,15 per (certificaat van een) gewoon aandeel in contanten ten laste van de reserves of, ter keuze van de aandeelhouder of certificaathouder, in de vorm van (certificaten van) gewone aandelen ten laste van de agioreserve. Dit voorstel is goedgekeurd. De betaalbaarstelling van het dividend en of de levering van de (certificaten van) aandelen vindt plaats op 16 mei 2014.

Herbenoemingen
Zoals tijdens de AVA is toegelicht en medegedeeld, heeft de raad van commissarissen de heer Bert van der Els na afloop van de vergadering herbenoemd tot lid van de raad van bestuur van Heijmans N.V. tot en met de aandeelhoudersvergadering van 2018. De heer Van der Els vervult de functie van CEO. De commissarissen, mevrouw Pamela Boumeester en de heren André Olijslager en Rob van Gelder, zijn door de AVA herbenoemd als commissaris voor een periode van 4 jaar. Met deze herbenoemingen is continuïteit en kennis van de organisatie in de raad van commissarissen geborgd. De centrale ondernemingsraad van Heijmans steunt de herbenoemingen van de bestuurder en de commissarissen.

Cumulatief preferente aandelen
De aandeelhouders hebben ingestemd met de voorgenomen statutenwijziging van de Vennootschap, die ziet toe op het wijzigen van de bandbreedte voor de opslag van het dividend, en met de gevraagde machtiging aan de raad van bestuur voor de duur van 18 maanden, gerekend vanaf heden, tot inkoop van maximaal 40% van de financieringspreferente aandelen B in haar eigen kapitaal. Vervolgens kan het uitstaande bedrag op deze aandelen de komende jaren met 40% worden teruggebracht door de ingekochte financieringspreferente aandelen B in te trekken. Op grond van deze besluiten kan uitvoering worden gegeven aan de afspraken die recent zijn gemaakt met de houders van de financieringspreferente aandelen B

Keuze accountant
Mede op grond van de wettelijke bepalingen ten aanzien van het verplicht rouleren van accountantskantoor na acht aaneengesloten boekjaren, heeft Heijmans besloten om met ingang van het boekjaar 2014 een nieuwe accountant te selecteren. De aandeelhouders hebben de raad van commissarissen gemachtigd de nieuwe accountant te benoemen. Zoals tijdens de AVA is toegelicht is het selectieproces voor een nieuwe accountant inmiddels afgerond en is de raad van commissarissen voornemens op korte termijn EY te benoemen tot accountant voor Heijmans.