Belangrijkste besluiten AVA 2018

11 april 2018, 17:48

Op woensdag 11 april 2018 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heijmans N.V. plaatsgevonden in ‘s-Hertogenbosch. De belangrijkste besluiten zijn als volgt:

Samenstelling raad van commissarissen

Mevrouw P.G. Boumeester en de heer R. van Gelder zijn beiden herbenoemd voor een periode van twee jaar die per heden is ingegaan.

Herbenoeming externe accountant

EY is door de AVA herbenoemd tot externe accountant voor de boekjaren 2018 en 2019.

Machtiging raad van bestuur tot uitgifte aandelen

De machtiging van de aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen is verlengd voor de duur van 18 maanden vanaf heden. De bevoegdheid is beperkt tot 10% van het per heden geplaatste aandelenkapitaal, alsmede 10% daarvan indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname dan wel het aangaan van een strategische alliantie.

Resultaatsbestemming 2017

De raad van bestuur heeft, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besloten om met het oog op het belang van het herstel van de balans over 2017 geen dividend over gewone aandelen uit te keren. Dit punt is derhalve niet in stemming gebracht.